Sanctieregeling Sierra Leone 2000

[Regeling vervallen per 23-02-2011.]
Geldend van 05-03-2009 t/m 22-02-2011

Regeling betreffende een verbod op invoer van ruwe diamant uit Sierra Leone, alsmede betreffende een verbod op levering aan Sierra Leone van wapens en aanverwant materiaal

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op het Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 (1998/409/GBVB) door de Raad vastgesteld op grond van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake Sierra Leone (PbEG L 187);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1745/2000 van de Raad van de Europese Unie van 3 augustus 2000 betreffende de invoer in de Gemeenschap van ruwe diamant uit Sierra Leone (PbEG L 200);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-02-2011]

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing in geval verkoop of levering van wapens en alle soorten aanverwant materiaal

    • a. bestemd voor de regering van Sierra Leone onder de voorwaarde dat die verkoop of levering door de Verenigde Naties en haar lidstaten, overeenkomstig punt 2 en punt 4 van de UNSC-resolutie 1171 (1998) wordt geviseerd of

    • b. uitsluitend bestemd voor gebruik door de groep van militaire waarnemers van de Economische Gemeenschap van West Afrikaanse Staten of door de Verenigde Naties in Sierra Leone.

Artikel 3

[Vervallen per 23-02-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Sierra Leone 2000.

Artikel 4

[Vervallen per 23-02-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel 2 vervalt met ingang van 6 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina