Besluit instelling ombudsfunctie EZ

[Regeling vervallen per 09-03-2013.]
Geldend van 16-11-2000 t/m 08-03-2013

Besluit instelling ombudsfunctie EZ

De Minister van Economische Zaken,

Gehoord de Departementale Ondernemingsraad, ingesteld bij het Ministerie van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-03-2013]

In dit besluit wordt onder ministerie verstaan: Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 09-03-2013]

  • 1 De ombudsfunctie wordt uitgeoefend door daartoe door de secretaris-generaal aangewezen ombudsfunctionarissen.

  • 2 De directeur-generaal van de Statistiek en de directeur Personeel, Organisatie en Informatiemanagement doen ieder een voordracht voor een ombudsfunctionaris, voor het Centraal Bureau voor de Statistiek, respectievelijk het overige deel van het ministerie. De Departementale Ondernemingsraad wordt bij de selectie betrokken.

  • 3 De aanwijzing als ombudsfunctionaris geldt voor een periode van ten hoogste 3 jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 09-03-2013]

De ombudsfunctionarissen hebben tot taak te bemiddelen en adviseren bij aangelegenheden met betrekking tot het werk of de werkomstandigheden, waaronder begrepen onheuse bejegening en pestgedrag.

Artikel 5

[Vervallen per 09-03-2013]

Iedere medewerker van het ministerie, met inbegrip van bij het ministerie werkzame stagiaires en uitzend- en andere externe krachten, kan een ombudsfunctionaris om advies vragen over de in artikel 4 bedoelde aangelegenheden. Indien gewenst kan de ombudsfunctionaris op verzoek van de betrokken medewerker een bemiddelende rol vervullen.

Artikel 6

[Vervallen per 09-03-2013]

Bij aangelegenheden waartegen op grond van een andere regeling een klacht kan worden ingediend, bezwaar kan worden aangetekend of beroep kan worden ingesteld, verwijzen de ombudsfunctionarissen, indien bemiddeling naar hun oordeel niet zinvol is, de medewerker door naar de daartoe bevoegde functionaris of instantie.

Artikel 7

[Vervallen per 09-03-2013]

De ombudsfunctionarissen betrachten in alle gevallen zorgvuldigheid met het oog op de belangen van alle betrokken personen.

Artikel 8

[Vervallen per 09-03-2013]

De ombudsfunctionarissen brengen jaarlijks gezamenlijk voor 1 maart aan de secretaris-generaal en aan de Departementale Ondernemingsraad een geanonimiseerd verslag uit over het aantal behandelde aangelegenheden, de aard daarvan, de spreiding per dienstonderdeel, de bereikte oplossingen en, in voorkomende gevallen, de strekking van de gegeven adviezen.

Artikel 9

[Vervallen per 09-03-2013]

De ombudsfunctie wordt in 2003 geëvalueerd. Het evaluatierapport wordt aan de Departementale Ondernemingsraad verstrekt.

Artikel 10

[Vervallen per 09-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 09-03-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling ombudsfunctie EZ.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 november 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina