Regeling vervaardiging prototypen

Geldend van 17-11-2000 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat inzake de vervaardiging van prototypen van luchtvaartuigen door niet erkende bedrijven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 87, tweede lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

prototype van een luchtvaartuig:

een luchtvaartuig ten aanzien waarvan, voorafgaande aan de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid, een onderzoek naar de luchtwaardigheid wordt verricht.

Artikel 2

Bedrijven die voor het vervaardigen van luchtvaartuigen niet zijn erkend als bedoeld in artikel 93 van de Regeling Toezicht Luchtvaart, dienen ter verkrijging van een bewijs van luchtwaardigheid voor een prototype van een luchtvaartuig te voldoen aan de eisen van artikel 2 van de Regeling verplichtingen vliegtuigbouw.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina