Subsidieregeling verbetering kwaliteit schoolgebouwen voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 16-12-2000 t/m 30-12-2004

Subsidieregeling verbetering kwaliteit schoolgebouwen voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt onder school verstaan:

 • a. een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, bekostigd op basis van de Wet op het primair onderwijs,

 • b. een school of instelling voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, bekostigd op basis van de Wet op de expertisecentra,

 • c. een school bedoeld in artikel C15 van het Besluit trekkende bevolking WPO.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is het verstrekken van een subsidie in het jaar 2000 als een eenmalige bijdrage in een verbetering van de kwaliteit van de schoolgebouwen en -terreinen voor het basis- en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Artikel 3. Subsidiebedrag en betaalbaarstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie bedraagt voor de in artikel 1 bedoelde scholen f 1488,00 per groep.

 • 2 De subsidie moet worden besteed aan de schoolgebouwen en -terreinen voor de in artikel 1 bedoelde scholen.

 • 3 De subsidie wordt verstrekt aan de school inclusief eventuele afdelingen waar leerlingen ingeschreven staan op de teldatum 1 oktober 1999.

 • 4 Voor een basisschool wordt uitgegaan van het normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen, bedoeld in artikel 14 van het Bekostigingsbesluit WPO, zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van het besluit van 12 april 2000, houdende wijziging van het Formatiebesluit WPO en enkele andere besluiten in verband met onder meer de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen (Stb 2000, 179).

 • 5 Voor een speciale school voor basisonderwijs wordt uitgegaan van het normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen, berekend op grond van het aantal leerlingen gedeeld door de factor N = 14, waarbij de uitkomst naar boven op een geheel getal wordt afgerond en minimaal 2 groepen bedraagt.

 • 6 Voor walscholen wordt uitgegaan van het normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen, bedoeld in artikel C15a van het Besluit trekkende bevolking WPO.

 • 7 Voor de in artikel 1b genoemde scholen wordt uitgegaan van het normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen, bedoeld in artikel 14 van het Bekostigingsbesluit WEC.

 • 8 Voor de instellingen voor visueel gehandicapten wordt uitgegaan van het normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen dat wordt berekend analoog aan artikel 14 van het Bekostigingsbesluit WEC met dien verstande dat voor de so-leerlingen wordt uitgegaan van de factor N 12 en voor de vso-leerlingen N=7.

 • 9 De subsidie wordt verstrekt in het jaar 2000 en betaalbaar gesteld in de maand december.

Artikel 4. Vaststelling subsidie en verantwoording

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie wordt als bestemmingsbedrag aan het bevoegd gezag van de school verstrekt.

 • 2 In de aanvraag vaststelling rijksvergoeding (AVR) van het jaar waarin deze activiteiten zijn (worden) uitgevoerd, vindt ook de financiële verantwoording plaats. Uit de AVR moet blijken dat de uitgaven van de subsidiegelden rechtmatig hebben plaatsgevonden. De vaststelling van de subsidie vindt plaats gelijktijdig met de vaststelling van de AVR.

 • 3 De instellingen voor visueel gehandicapten dienen de financiële verantwoording op te nemen in de jaarrekening.

 • 4 De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien uit de aanvraag vaststelling rijksvergoeding of uit de jaarrekening blijkt dat deze niet is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling verbetering kwaliteit schoolgebouwen voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs’.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina