Vaststelling formulier voor aanvragen vergunning op grond van de Wet bescherming Antarctica

[Regeling vervallen per 01-05-2014.]
Geldend van 08-12-2000 t/m 30-04-2014

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, houdende de vaststelling van het formulier voor het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet bescherming Antarctica (Stb. 1998, 220)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit bescherming Antarctica (Stb. 1998, 546);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2014]

Als formulier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit bescherming Antarctica, wordt vastgesteld het als bijlage bij deze regeling behorende aanvraagformulier.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 2 november 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Bijlage

[Vervallen per 01-05-2014]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 2000/237.]

Terug naar begin van de pagina