Financiële impuls voor basisscholen met veel achterstandsleerlingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 02-12-2000 t/m 30-12-2004

Financiële impuls voor basisscholen met veel achterstandsleerlingen

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 116 van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. School:

een basisschool of nevenvestiging bekostigd uit de openbare kas op basis van de Wet op het primair onderwijs met 70% of meer leerlingen met een gewicht zoals bedoeld in artikel 15b van het Formatiebesluit WPO.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is:

  • a. het verstrekken van een éénmalige financiële impuls aan de in artikel 1 bedoelde scholen om de mogelijkheid te bieden om, gegeven de huidige velo-normvergoeding, een taalmethode in vijf jaar af te schrijven in plaats van de gangbare acht jaar.

  • b. dat de eerder genoemde scholen met de extra middelen computers of educatieve software kunnen aanschaffen.

Artikel 3. Bedragen en betaalbaarstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Voor een snellere afschrijving van de taalmethode wordt het vergoedingsbedrag met f 36,00 per leerling hoger gesteld.

  • 2 Voor de aanschaf van computers of educatieve software wordt het vergoedingsbedrag met f173,70 per leerling hoger gesteld.

  • 3 De totale bijdrage wordt eenmalig verstrekt en betaalbaar gesteld in de maand december 2000.

Artikel 4. Vaststelling/hogerstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 . Het vergoedingsbedrag wordt hoger gesteld voor de school zoals bedoeld in artikel 1 waar 70% of meer leerlingen met een gewicht staan ingeschreven op de teldatum 1 oktober 1999.

  • 2 Voor de bepaling van het aantal leerlingen zal worden uitgegaan van de laatst bekende door het bevoegd gezag gevalideerde telgegevens op 1 oktober 1999. Dit aantal leerlingen wordt voor de bekostiging verhoogd met 3%, zijnde het instroomcorrectiepercentage voor de opvang van de reguliere groei. Indien de school vanwege een groei van het aantal leerlingen gebruik kan maken van de groeiregeling zijn de laatst bekende gevalideerde gegevens op groeidatum 1 maart 2000 maatgevend.

Artikel 5. Informatieplicht

[Vervallen per 31-12-2004]

De school werkt mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop gericht is de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van beleid.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling wordt bekend gemaakt.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Financiële impuls voor basisscholen met veel achterstandsleerlingen’.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina