Besluit BOA Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht 2000

[Regeling vervallen per 22-11-2005.]
Geldend van 22-11-2000 t/m 21-11-2005

Besluit BOA Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht 2000

De Minister van Justitie;

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaat;

Gelezen het verzoek van het wnd. hoofd van het bureau handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht, d.d. 31 juli 2000 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Utrecht en de korpschef van de regiopolitie Utrecht,

Gelet op: artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten; artikel 8, eerste en zevende lid, van de Politiewet 1993; artikel 142, eerste lid, onder b, en derde lid van het Wetboek van Strafvordering; het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-11-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 22-11-2005]

De personen in dienst van/werkzaam bij de Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht, die de functie vervullen van - zo middels dit besluit genoemd - milieuinspecteur, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 22-11-2005]

 • 2.a De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de provincie Utrecht;

 • 2.b De buitengewoon opsporingsambtenaar is tevens bevoegd tot opsporingsbevoegd optreden buiten het onder 2a beschreven opsporingsgebied, voor zover een concreet opsporingsonderzoek dit noodzakelijk maakt en hij/zij daarmee door een officier van justitie is belast, voor de duur van dat onderzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 22-11-2005]

 • 1 De direct toezichthouder als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze beschikking is namens mij bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 5

[Vervallen per 22-11-2005]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Utrecht.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van de politieregio Utrecht.

Artikel 6

[Vervallen per 22-11-2005]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid genoemde strafbare feiten, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 22-11-2005]

 • 1 Het hoofd van het bureau handhaving van de Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot de onder diens verantwoordelijkheid werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen voornoemd bedrijf;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in dat jaar voor die Cito-toets zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Minister van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 22-11-2005]

Het Besluit BOA, Dienst Water en Milieu en Dienst Waterkwaliteitsbeheer van de provincie Utrecht, Nr. 95/6025-7884/ASD, d.d. 4 december 1995, wordt ingetrokken. De akten en legitimatiebewijzen die op basis van dat besluit zijn afgegeven, worden geacht op het onderhavig besluit te berusten met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 9

[Vervallen per 22-11-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 november 2000 en vervalt op 22 november 2005.

Artikel 10

[Vervallen per 22-11-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit BOA Dienst Water en Milieu van de provincie Utrecht 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 november 2000

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen

, wnd.,

H. Gerritse

Terug naar begin van de pagina