Regeling bestemming eindvermogen FAOP

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 05-11-2000 t/m 31-01-2005

Regeling bestemming eindvermogen FAOP

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit liquidatie FAOP,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Besluit:

het Besluit liquidatie FAOP;

b. FAOP:

het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel, bedoeld in artikel 21 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;

c. Lisv:

het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

d. eindvermogen van het FAOP:

de vermogensbestanddelen van het FAOP die bij de liquidatie, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Besluit resteren;

e. Uitvoeringsfonds voor de overheid:

het Uitvoeringsfonds voor de overheid, bedoeld in artikel 104 van de Werkloosheidswet, zoals dat artikel met ingang van het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 3 mei 2000 ingediende voorstel van wet Aanpassingswet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (Kamerstukken II 1999/2000, 27 093), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Het eindvermogen van het FAOP wordt door het Lisv binnen twee weken na het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, gestort in het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina