Regeling beleggingsvoorschriften ziekenfondsen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 22-07-2001 t/m 31-12-2005

Regeling beleggingsvoorschriften ziekenfondsen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 43c van de Ziekenfondswet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. wettelijke middelen:

gelden en de opbrengsten daarvan, waarover een ziekenfonds in het kader van de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taken de beschikking heeft gekregen, waaronder begrepen de reserve Ziekenfondswet, bedoeld in artikel 43b, derde lid, van de Ziekenfondswet;

c. niet-wettelijke middelen:

alle overige gelden waarover een ziekenfonds beschikt;

d. groep:

een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

e. beleggen:

het uitzetten van wettelijke en niet-wettelijke middelen die niet worden aangewend ten behoeve van een doelmatige bedrijfsvoering van het ziekenfonds.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een ziekenfonds houdt het beleggen van wettelijke en niet-wettelijke middelen zodanig gescheiden, dat geen verwarring kan ontstaan over toerekening van rendement en risico van de beleggingen.

 • 2 Een ziekenfonds stelt zijn beleid met betrekking tot het beleggen van de wettelijke en de niet-wettelijke middelen afzonderlijk en schriftelijk vast.

 • 3 Een ziekenfonds belegt de wettelijke en niet-wettelijke middelen overeenkomstig het door hem vastgestelde beleid.

 • 4 Het in het eerste lid bedoelde beleid omvat in elk geval besluiten met betrekking tot:

  • a. de korte- en langetermijndoelstellingen;

  • b. de beleggingsvormen;

  • c. de looptijden van de beleggingen;

  • d. de aard van de debiteuren;

  • e. de spreiding van de risico's in relatie tot de omvang van de wettelijke middelen;

  • f. de spreiding van de risico's in relatie tot de omvang van de niet-wettelijke middelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Een ziekenfonds belegt de wettelijke middelen renderend doch risicomijdend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Een ziekenfonds belegt de niet-wettelijke middelen renderend doch met een beperkt risico.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een ziekenfonds dat tot een groep behoort, belegt geen wettelijke middelen bij rechtspersonen en vennootschappen die tot die groep behoren.

 • 2 Indien een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in het eerste lid een instelling is en de belegging een ingevolge artikel 42, tweede lid, van de Ziekenfondswet verboden handeling, geldt het eerste lid niet, voorzover voor die handeling een vrijstelling of ontheffing geldt ingevolge het vijfde lid van dat artikel.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het College zorgverzekeringen stelt beleidsregels voor de toepassing van deze regeling.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde beleidsregels behoeven de goedkeuring van de minister. De minister verleent geen goedkeuring dan nadat overleg met de minister van Financiën heeft plaatsgevonden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor zover ten aanzien van een bestaande belegging van een ziekenfonds niet is voldaan aan het gestelde bij of krachtens deze regeling, draagt het ziekenfonds ervoor zorg dat die belegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk met ingang van 1 januari 2003 aan deze regeling voldoet.

 • 2 Indien toepassing van het eerste lid voor een ziekenfonds tot onevenredig nadeel zou leiden, kan het College zorgverzekeringen, indien een ziekenfonds daartoe voor 1 juli 2002 een aanvraag indient, bepalen dat het ziekenfonds ten aanzien van de desbetreffende belegging op een later tijdstip aan het bij of krachtens deze regeling gestelde voldoet.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beleggingsvoorschriften ziekenfondsen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina