Subsidieregeling Aspasia-programma

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 04-02-2001 t/m 22-01-2014

Subsidieregeling Aspasia-programma

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

b. NWO:

de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek;

c. VSNU:

de Vereniging van Universiteiten;

d. UD:

universitair docent;

e. UHD:

universitair hoofddocent;

f. Aspasia-programma:

programma gericht op de bevordering van doorstroom van vrouwelijke UD's naar UHD-functies.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 23-01-2014]

De minister verstrekt aan NWO projectsubsidie teneinde bij te dragen aan het Aspasia-programma.

Artikel 3. Subsidiebedrag

[Vervallen per 23-01-2014]

De subsidie bedraagt in totaal f 3.550.000,- (€ 1.610.919,77), waarvan f 96.247,- (€ 43.674,98) voor het jaar 2000, f 603.753,- (€ 273.971,17) voor het jaar 2001, en f 950.000,- (€ 431.091,21) per jaar voor de jaren 2002, 2003 en 2004.

Artikel 4. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 2 In geval van niet vervullen van de voorwaarde wordt het op grond van artikel 3 verleende subsidiebedrag verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ter beschikking staat.

Paragraaf 2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 6. Vereisten

[Vervallen per 23-01-2014]

De subsidieaanvraag omvat:

  • a. een meerjarenactiviteitenplan waarin de hoofdlijnen en de doelstellingen van het Aspasia-programma worden uitgewerkt,

  • b. een meerjarenraming waarin de aan het Aspasia-programma verbonden begrote inkomsten en uitgaven worden uitgewerkt.

Artikel 7. Termijn indiening

[Vervallen per 23-01-2014]

De subsidieaanvraag wordt ingediend binnen twee weken na de inwerkingtreding van deze regeling.

Paragraaf 3. Subsidieverlening

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 8. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 23-01-2014]

Subsidie wordt verleend voor de looptijd van het Aspasia-programma waarbij 2004 het laatste kalenderjaar is waarvoor subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt.

Paragraaf 4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 NWO werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van beleid.

  • 2 NWO informeert de minister onverwijld over wijzigingen van de in het meerjarenactiviteitenplan opgenomen hoofdlijnen en doelstellingen en over veranderingen in de bijdrage aan het Aspasia-programma.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 2 NWO maakt in het jaarverslag melding van de met het Aspasia-programma behaalde resultaten.

Paragraaf 5. Subsidievasstelling

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 11. Verslag van de activiteiten

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Het verslag van activiteiten bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten.

  • 2 Voor de inrichting van het verslag van activiteiten kan de minister nadere eisen stellen waarbij rekening wordt gehouden met de op grond van de jaarrekening en het jaarverslag beschikbaar gestelde informatie.

Paragraaf 6. Betaling

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 12. Voorschotten

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 De in artikel 4 genoemde bedragen worden in het eerste kwartaal van het desbetreffende jaar als voorschot ver-strekt.

  • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het subsidiebedrag voor het jaar 2000 in het laatste kwartaal van dat jaar verstrekt.

Paragraaf 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Aspasia-programma.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina