Regeling vaststelling quota suiker en isoglucose voor het verkoopseizoen 2000/2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-11-2000 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling quota suiker en isoglucose voor het verkoopseizoen 2000/2001

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van de Europese Unie van 13 september 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PbEG 1999, L 252) en verordening (EG) nr. 2073/2000 van de Commissie voor de Europese Gemeenschappen van 29 september 2000 houdende verlaging, voor het verkoopseizoen 2000/20001, van de gegarandeerde hoeveelheid in de sector suiker in het kader van de productiequotaregeling, en van de geraamde maximale behoeften van de raffinaderijen in het kader van de preferentiële invoerregelingen (PbEG 2000, L 246);

Gelet op de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

In afwijking van artikel 1 van de Beschikking vaststelling quota suiker en isoglucose 19811 worden de quota, bedoeld in artikel 27 van verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van de Europese Unie van 13 september 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PbEG 199, L 252) voor het verkoopseizoen 2000/2001 als volgt vastgesteld:

 • 1. voor wat betreft witte suiker:

  • a. voor de Coöperatie Cosun U.A. te Breda: 415.289,625 ton als A-quotum en 108.403,671 ton als B-quotum; het verschil met het vorige A-quotum bedraagt 15.960,375 ton en met het vorige B-quotum 4.167,108 ton;

  • b. voor de CSM suiker B.V. te Amsterdam: 249.173,775 ton als A-quotum en 66.833,729 ton als B-quotum; het verschil met het vorige A-quotum bedraagt 9.576,225 ton en met het vorige B-quotum 2.568,492 ton.

 • 2. voor wat betreft isoglucose:

  voor Amylum Nederland B.V. te Koog aan de Zaan: 7.159,8 ton als A-quotum en 1686,3 ton als B-quotum; het verschil met het vorige A-quotum bedraagt 266,2 ton en met het vorige B-quotum 62,7 ton.

 • 3. voor wat betreft inulinestroop:

  voor de Sensus Operations C.V. te Roosendaal 63.935,3 ton suiker/isoglucose-equivalent als A-quotum en 15.058,5 ton suiker/isoglucose-equivalent als B-quotum; het verschil met het vorige A-quotum bedraagt 2.058,7 ton en met het vorige B-quotum 483,5 ton.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling quota suiker en isoglucose voor het verkoopseizoen 2000/2001.

 • 2 Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina