Regeling mandaatverlening bestuur van USZO B.V.

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 29-10-2000 t/m 24-09-2008

Regeling mandaatverlening bestuur van USZO B.V.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de Minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. de USZO:

Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs B.V.;

c. ontslagregeling:

iedere regeling, getroffen op grond van artikel 99, lid 2, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, waarvan de uitvoering geschiedt door USZO ingevolge een schriftelijke opdracht van de Minister.

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2008]

Het bestuur van de USZO is bevoegd om namens de Minister in het kader van de uitvoering van de ontslagregeling(en) al die besluiten te nemen die de Minister bevoegd is te nemen.

Artikel 3

[Vervallen per 25-09-2008]

Het bestuur van de USZO is bevoegd om verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, dan wel in het kader van de Wet nationale ombudsman, voor zover die verband houden met de uitvoering van de ontslagregeling(en), namens de Minister af te handelen.

Artikel 4

[Vervallen per 25-09-2008]

Het bestuur van de USZO is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de ontslagregeling(en) namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

Artikel 5

[Vervallen per 25-09-2008]

Het bestuur van de USZO is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regeling(en) namens de Minister in rechte op te treden en om namens de Minister tegen rechterlijke uitspraken ter zake hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het zaken betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent USZO deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Minister. USZO is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.

Artikel 6

[Vervallen per 25-09-2008]

Het bestuur van de USZO kan zijn in artikel 2 bedoelde bevoegdheden mandateren aan functionarissen van de USZO.

Artikel 7

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 26 oktober 2000

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

Secretaris-Generaal

,

R. Gerritse

Terug naar begin van de pagina