Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Duiven

Geldend van 29-11-2000 t/m heden

Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Duiven

Gemeente Duiven

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat hij bij besluit van 25 oktober 2000, kenmerk MBG 2000120835, met toepassing van artikel 90, tweede en vijfde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen in de gemeente Duiven mogen ondervinden. Het betreft de volgende categorieën woningen:

- bestaande woningen die op 1 juli 1987 een geluidsbelasting ondervonden vanwege een aanwezige spoorweg van meer dan 65 dB(A) (Raillijst).

De besluiten en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 30 november 2000 t/m 10 januari 2001, gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • - het gemeentehuis van de gemeente Duiven te Duiven;

  • - het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag (Rijnstraat 8, bibliotheek) gedurende werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Tot de besluiten behoren de lijsten van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemde besluiten kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Het bezwaar dient te worden gericht aan: De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer, IPC 635, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Indien de behoefte bestaat om het bezwaar mondeling toe te lichten dient dit kenbaar gemaakt te worden aan mevrouw E. Knoop, telefoon 0318-572066. Bij gebleken belangstelling zal een hoorzitting worden georganiseerd.

Den Haag, 25 oktober 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze
:
de

directeur-generaal Milieubeheer

,
o.l.: de

directeur Lokale Milieukwaliteit en Verkeer

,

C.M. Plug

Terug naar begin van de pagina