Regeling nadere uitwerking deskundigheidsgebied optometrist

Geldend van 18-11-2000 t/m heden

Regeling nadere uitwerking deskundigheidsgebied optometrist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, eerste lid, onder a, van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied optometrist;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De aanwijzing van het mydriaticum fenylefrine betreft alleen de oplossing van 2,5%.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere uitwerking deskundigheidsgebied optometrist.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina