Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-optometrie

Geldend van 18-11-2000 t/m heden

Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-optometrie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 107a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

Als getuigschrift als bedoeld in artikel 107a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg op basis waarvan de titel optometrist mag worden gevoerd, wordt aangewezen het certificaat Overgangsopleiding HBO-optometrie, afgegeven door de Hogeschool van Utrecht te Utrecht.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing certificaat Overgangsopleiding HBO-optometrie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina