Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ 1999 en voor 2000

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 07-09-2001 t/m 27-08-2004

Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ 1999 en voor 2000

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en artikel 3, eerste en tweede lid, van het Besluit medefinancieringsregeling;

Gezien het advies van het College voor zorgverzekeringen van 27 april 2000 (SEA/20024318);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

  • 2 Het bedrag per 1 januari 1999, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld op f 4.212,71.

  • 3 Het mede te financieren bedrag voor het jaar 1999, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de wet, wordt vastgesteld op f 883.792.856,-.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1999 en voor 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina