Vaststellingsregeling subsidieplafonds Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 25-11-2000 t/m 23-01-2004

Vaststellingsregeling subsidieplafonds Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister stelt voor het begrotingsjaar 2000 een subsidieplafond vast van:

  • a. f 3 miljoen voor het Groene Hart en Waterland voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a, b en d, en 77 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

  • b. f 5,1 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, ten behoeve van de landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 32 tot en met 46;

  • c. f 39 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b en c, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, voorzover het subsidieaanvragers betreft waarvan de beheersovereenkomst die is vastgesteld op grond van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, de Regeling beheersovereenkomsten 1988, de Regeling beheersovereenkomsten 1993 en de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling in de periode 31 december 1999 tot en met 30 november 2000 aflopen of zijn afgelopen en niet meer verlengd kunnen worden, die subsidie aanvragen voor:

    • 1°. (dezelfde percelen, qua ligging en oppervlakte, als in de afgelopen of aflopende beheersovereenkomst;

    • 2°. (één of meer van de beheers- en landschapspakketten genoemd in bijlage 1 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en;

    • 3°. (een tijdvak dat ingaat op het moment van aflopen van de beheersovereenkomst.

  • d. f 1,2 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, voorzover het subsidieaanvragers betreft die tevens een subsidie hebben aangevraagd als bedoeld in artikel 9 van de Regeling beëindiging veehouderijtakken en voor die subsidie ingevolge artikel 12, juncto artikel 12a, van die regeling afhankelijk zijn van een subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van dit besluit worden voor 1 december 2000 ingediend bij de directeur van LASER.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister verlaagt voor het begrotingsjaar 2000 het bij besluit van 28 januari 2000 (Stcrt. 20) vastgestelde subsidieplafond van f 6,3 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en d, voorzover het betreft de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 29 en 30 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, met f 6,2 miljoen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 november 2000.

De

Staatssecretraris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber.

Terug naar begin van de pagina