Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[Regeling vervallen per 06-04-2013.]
Geldend van 21-10-2000 t/m 05-04-2013

Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gezien de Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur en de daarbij behorende modelregeling (Stcrt. 1992, 84), zoals gewijzigd bij besluit van de Minister-President van 23 januari 1998 (Stcrt. 1998, 28),

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur.

Hoofdstuk I

[Vervallen per 06-04-2013]

Definities

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 06-04-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703);

b. gemandateerd ambtenaar:

een ambtenaar die door de minister tot het beslissen over verzoeken om informatie is gemandateerd;

c. informatiepunt:

een persoon of een plaats binnen het ministerie en binnen de daaronder ressorterende instellingen, diensten of bedrijven, bij wie, respectievelijk waar, informatie kan worden verkregen;

d. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Register

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 06-04-2013]

 • 1 Er is een register waarin worden opgenomen:

  • a. de onder verantwoordelijkheid van de minister werkzame instellingen, diensten en bedrijven;

  • b. de niet-ambtelijke adviescommissies.

 • 2 Het register vermeldt de namen, adressen en informatiepunten van de daarin opgenomen instellingen, diensten en bedrijven.

 • 3 Het register ligt voor een ieder ter inzage bij de bibliotheek.

 • 4 Met het bijhouden van het register is belast de directeur Voorlichting en Communicatie.

Gemandateerd ambtenaar

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 06-04-2013]

Als gemandateerd ambtenaar wordt aangewezen de Secretaris-Generaal en bij diens afwezigheid of verhindering zijn plaatsvervanger.

Informatiepunten

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 06-04-2013]

 • 1 Het informatiepunt binnen het ministerie is de Directie Voorlichting en Communicatie.

 • 2 De informatiepunten voor de in het register vermelde instellingen, diensten en bedrijven worden aangewezen door de leiding daarvan.

Hoofdstuk II. Informatie op verzoek

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 5

[Vervallen per 06-04-2013]

 • 1 Het behandelen van verzoeken om informatie en vragen daaromtrent geschiedt door het informatiepunt voorzover het niet door de bewindspersonen zelf geschiedt, of door hen in bepaalde gevallen aan anderen is opgedragen.

 • 2 Het in het eerste lid gestelde doet geen afbreuk aan de uit de normale taakuitoefening voortvloeiende plicht van de ambtenaar om aan particuliere personen en instanties met wie hij door zijn functie in contact komt, informatie op verzoek te verschaffen over de daarbij aan de orde zijnde aangelegenheden.

Artikel 6

[Vervallen per 06-04-2013]

Het informatiepunt en de in artikel 5 bedoelde en ambtenaren leiden een verzoek om informatie, na tussenkomst van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, ter beslissing door naar de gemandateerd ambtenaar indien zij:

 • a. in geval van een verzoek om informatie van oordeel zijn dat het verzoek op grond van de bij of krachtens de wet gestelde regels niet kan worden ingewilligd en de verzoeker om een schriftelijke beslissing vraagt;

 • b. weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat de geldende voorschriften ruimte laten voor verschillende uitleg over de vraag of een verzoek om informatie al dan niet behoort te worden ingewilligd;

 • c. weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat inwilliging of weigering van een verzoek om informatie belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben.

Artikel 7

[Vervallen per 06-04-2013]

De gemandateerd ambtenaar legt een verzoek om informatie aan de minister voor indien inwilliging of afwijzing daarvan belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben. Over de afdoening van een verzoek van dien aard wordt overlegd met de Minister-President, de minister van Algemene Zaken.

Artikel 8

[Vervallen per 06-04-2013]

 • 1 Als het document waarin de gevraagde gegevens zijn neergelegd berust onder de minister tot wie de verzoeker zich heeft gewend, maar het betrokken document tot stand is gekomen onder (eerste) verantwoordelijkheid van een andere minister, wordt de beslissing op het verzoek om informatie niet genomen dan nadat met de andere minister is overlegd.

 • 2 Leidt het overleg tot de slotsom dat de beslissing op het verzoek om informatie beter kan worden genomen door de andere minister, dan wordt de verzoeker naar hem verwezen. In het geval van een schriftelijk verzoek wordt dit doorgezonden onder mededeling van de doorzending aan de verzoeker.

Hoofdstuk III. Informatie uit eigen beweging

[Vervallen per 06-04-2013]

Adviezen

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 9

[Vervallen per 06-04-2013]

Over openbaarmaking van adviezen van ambtelijke dan wel gemengd samengestelde adviescommissies werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister beslist de Secretaris-Generaal dan wel diens plaatsvervanger, onverminderd het bepaalde in artikel 4, tweede lid, onder g, van het Reglement van Orde van de Ministerraad (Stb. 1994, 203).

Artikel 10

[Vervallen per 06-04-2013]

De openbaarmaking van adviezen van niet-ambtelijke adviescommissies en het doen van mededeling daarvan in de Staatscourant geschieden door de zorg van de Directie Voorlichting en Communicatie.

Artikel 11

[Vervallen per 06-04-2013]

Adviezen, nota's en rapporten die gezien hun omvang daarvoor in aanmerking komen, worden eventueel voorzien van een tevens voor openbaarmaking bestemde samenvatting.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 12

[Vervallen per 06-04-2013]

De regeling van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur van 11 juni 1992 wordt ingetrokken.

Artikel 13

[Vervallen per 06-04-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 06-04-2013]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en een afschrift daarvan zal worden gezonden aan de Minister-President.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina