Instellingsbesluit Voorlichtingsraad Rijksoverheid

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Instellingsbesluit Voorlichtingsraad Rijksoverheid

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Overwegende dat regeling van de adviestaken van de Voorlichtingsraad van de Rijksoverheid aanpassing behoeft,

Besluit:

Artikel 2. (Taken)

 • 1 De Raad heeft tot taak de Minister-President en - via de Ministerraad - de Ministers desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over het communicatiebeleid van de Rijksoverheid.

 • 2 Tot de in het vorige lid genoemde taak behoort mede:

  • -

   de advisering over het beheer van de interdepartementale voorlichtingsinfrastructuur;

  • -

   de advisering over de coördinatie en uitvoering van interdepartementale communicatieactiviteiten, waarvoor door het ministerie van Algemene Zaken en de overige ministeries financiële middelen ter beschikking zijn respectievelijk worden gesteld;

  • -

   het opstellen van een Jaarprogramma Gemeenschappelijke Communicatie over te behandelen beleidsthema's.

Artikel 3. (Samenstelling)

 • 1 De directeuren Communicatie of Voorlichting van de Ministeries en de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst, zijn lid van de Raad.

 • 2 De directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst is voorzitter van de Raad. De Raad heeft twee vice-voorzitters, die voor de duur van twee jaar door de Raad, uit zijn midden worden gekozen.

 • 3 De voorzitter, de beide vice-voorzitters en twee leden van de Raad vormen de Voorbereidingscommissie van de Raad.

 • 4 Een lid kan zich zonodig laten vervangen door de plaatsvervangend directeuren Communicatie of Voorlichting.

Artikel 4. (Besluitvorming Raad en Commissies)

 • 1 De Raad en de Commissies als bedoeld in artikel 5 kunnen geen besluiten nemen wanneer minder dan de helft van het aantal leden of hun plaatsvervangers aanwezig is.

 • 2 De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 3 Bij staking van stemmen wordt de beslissing aangehouden tot de volgende vergadering, tenzij de beslissing om dringende redenen niet kan worden uitgesteld. In het laatste geval beslist de voorzitter.

 • 4 In een advies wordt desgevraagd melding gemaakt van afwijkende standpunten van leden van de Raad of de Commissies.

Artikel 5. (Commissies)

 • 1 Het staat de Raad vrij ter voorbereiding van zijn adviezen Commissies in te stellen.

 • 2 Ten aanzien van in te stellen of ingestelde Commissies kan de Raad beslissen over de inhoud van de opdracht aan de Commissie alsmede over het voorzitterschap en de samenstelling en werkwijze van de Commissie. Indien het onderwerp van advisering daartoe aanleiding geeft, kunnen ook externen deel uitmaken van een Commissie. De voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en twee leden van de Commissie vormen de Voorbereidingscommissie van de Commissie.

 • 3 Indien naar het oordeel van de Raad de motieven, die geleid hebben tot de instelling van een Commissie, zijn komen te vervallen ontheft de Raad de Commissie van haar taak of taken.

Artikel 6. (Werkwijze van de Raad en Commissies)

 • 1 De Raad stelt een Reglement van Orde op, waarin de te volgen werkwijze, de wijze van verslaglegging, de vergaderfrequentie en de voorbereiding van adviezen voor de Raad en de Commissies worden vastgelegd.

 • 2 De Voorbereidingscommissie van de Raad is belast met de voorbereiding van de vergaderingen, alsmede met het beheer van het Jaarprogramma Gemeenschappelijke Communicatie van de Raad.

 • 3 De Raad en de Commissies kunnen terzake van de uitvoering van hun taken externe deskundigen inschakelen. Voorzover hieraan kosten zijn verbonden kunnen deze ten laste van het Ministerie van Algemene Zaken gebracht worden, indien hiertoe voorafgaand door de Minister van Algemene Zaken toestemming is gegeven.

Artikel 7. (het Secretariaat)

 • 1 De Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken voert het secretariaat van de Raad en de Commissies en de Voorbereidingscommissies van de Raad en Commissies.

 • 2 Tot de werkzaamheden van het secretariaat behoren onder andere de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad de Commissies en de Voorbereidingscommissies, de uitvoering van de aldaar genomen besluiten waaronder begrepen de doorgeleiding van de adviezen naar de in artikel 2 lid 1 bedoelde functionarissen.

 • 3 Het Ministerie van Algemene Zaken stelt jaarlijks in de begroting van het Ministerie financiële middelen ter beschikking ten behoeve van de door het Secretariaat uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 8. (Evaluatie)

De Minister-President kan besluiten de taken en het functioneren van de Raad en zijn Commissies te doen evalueren.

Artikel 9. (Publicatie)

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal worden aangehaald als: Instellingsbesluit Voorlichtingsraad Rijksoverheid.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister-President

, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Terug naar begin van de pagina