Besluit tot vaststelling van de X-factor, bedoeld in artikel 58 Elektriciteitswet 1998

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geldend van 05-01-2002 t/m 30-06-2004

Besluit tot vaststelling van de X-factor, bedoeld in artikel 58 Elektriciteitswet 1998

De Minister van Economische Zaken;

Overwegende dat het op grond van artikel 58, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 noodzakelijk is de korting vast te stellen ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering door vergunninghouders voor zover het betreft de inkoop van elektriciteit en de diensten met betrekking tot de levering van elektriciteit;

Gezien het advies van de Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2004]

  • 2 De korting wordt voor ieder afzonderlijke vergunninghouder toegepast op de tariefcomponent die de kosten van de diensten per beschermde afnemer betreft. Die tariefcomponent is voor 2000 gelijk aan de brutomarge van de vergunninghouder per beschermde afnemer in 2000, verhoogd met 1 Euro. De bruto marge van de vergunninghouder voor het totaal van zijn beschermde afnemers in 2000 wordt bepaald door de inkoopkosten af te trekken van de totale omzet, beide zoals die door de vergunninghouder ten behoeve van de vaststelling van de tarieven voor 2000 zijn ingevuld in het "Splitsings- en Toetsingsmodel Tarieven 2000".

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2004]

  • 1 De korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 58 van de Elektriciteitswet 1998, wordt voor zover het betreft de inkoop van elektriciteit, voor elke houder van een leveringsvergunning afzonderlijk vastgesteld aan de hand van de door elke vergunninghouder aan te leveren gegevens en op basis van gemiddelde inkoopprijzen voor zowel de vrije afnemers als de beschermde afnemers. Hierbij wordt de inkoopprijs voor 50% bepaald door het gemiddelde van de eigen inkoopkosten en voor 50% door de sectormaatstaf.

  • 2 De korting bestaat uit de volgende methode en wordt per kwartaal berekend. In de maand voorafgaande aan ieder kwartaal worden de voor het kwartaal toegestane inkoopkosten berekend door 50% te nemen van de gemiddelde eigen inkoopkosten en 50% van de in het derde lid bedoelde sectormaatstaf, beide laatste voor de in de tweede tot en met vierde voorafgaande maand geleverde elektriciteit. Per kwartaal is de hoogte van de korting gelijk aan de verhouding van eigen kosten tot de toegestane kosten en die verhouding wordt toegepast op de tariefcomponent die de inkoopkosten betreft.

  • 3 De sectormaatstaf wordt bepaald op grond van de gewogen gemiddelde inkoopkosten van alle overige vergunninghouders en overeenkomstig de methode in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2004]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking en zal worden toegepast voor de berekening van de maximum leveringstarieven voor elk van de vergunninghouders voor de jaren 2001, 2002 en 2003.

  • 2 Dit besluit wordt met inbegrip van de daarbijbehorende toelichting bekend gemaakt in de Staatscourant.

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina