Wijzigingsbesluit Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 08-12-2000 t/m 31-12-2004

Besluit van 12 oktober 2000, houdende wijziging van het Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 mei 2000, no. TRCJZ/2000/5189, Directie Juridische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 47 van de Meststoffenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 21 juli 2000, no. W11.00.0209/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 oktober 2000, no. TRCJZ/2000/11501, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit stikstofcorrectie Meststoffenwet.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2005]

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen forfaitaire norm voor parelhoenders is van toepassing met ingang van het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 6 oktober 1999 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen (kamerstukken II 1999/2000, 26 840, nrs. 1–3) tot wet is verheven en in werking is getreden.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1998, met uitzondering van artikel II.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 oktober 2000

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven zevende december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina