Besluit documenten leeftijdsvaststelling Drank- en Horecawet

[Regeling vervallen per 28-10-2005.]
Geldend van 01-11-2000 t/m 27-10-2005

Besluit van 12 oktober 2000, houdende aanwijzing van aanvullende documenten aan de hand waarvan leeftijdsvaststelling in het kader van de Drank- en Horecawet kan geschieden (Besluit documenten leeftijdsvaststelling Drank- en Horecawet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2000, kenmerk GZB/GZ 2.084.073;

Gelet op artikel 20, vierde lid, van de Drank- en Horecawet;

De Raad van State gehoord (advies van 20 juli 2000, no. W13.00.0276/111);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 oktober 2000, kenmerk GZB/GZ 2.108.436;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 28-10-2005]

De volgende documenten worden aangewezen als documenten aan de hand waarvan eveneens leeftijdsvaststelling als bedoeld in artikel 20 van de Drank- en Horecawet kan geschieden:

Artikel 2

[Vervallen per 28-10-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit documenten leeftijdsvaststelling Drank- en Horecawet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 oktober 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven vierentwintigste oktober 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina