Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000

[Regeling vervallen per 17-10-2005.]
Geldend van 21-01-2004 t/m 16-10-2005

Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan,

Gelezen het verzoek van de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, d.d. 12 uli 2000;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten en artikel 142, eerste lid, onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-10-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 17-10-2005]

De personen in dienst van/werkzaam bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, die de functie vervullen van - zo middels dit besluit genoemd - natuurwachter, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 17-10-2005]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied in eigendom van de Provincie Noord-Holland en in beheer bij de N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, welk grondgebied valt binnen de politieregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord.

Artikel 4

[Vervallen per 17-10-2005]

 • 1 De direct toezichthouder als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze beschikking is namens mij bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 65 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 5

[Vervallen per 17-10-2005]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Alkmaar.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Noord-Holland-Noord.

Artikel 6

[Vervallen per 17-10-2005]

 • 1 De directeur van de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot de onder diens verantwoordelijkheid werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen voornoemd bedrijf;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in dat jaar voor die Citotoets zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan de Minister van Justitie, Directie Bestuurszaken, afd. IBB, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 17-10-2005]

Het Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en de stichting `Het Nationale Park De Kennemerduinen', Nr. 95/6025-7691/Asd, d.d. 24 november 1995, wordt ingetrokken. De akten en legitimatiebewijzen die op basis van dat besluit zijn afgegeven, worden geacht op het onderhavig besluit te berusten met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 8

[Vervallen per 17-10-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 17-10-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 oktober 2000

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen

, wnd.,

H. Gerritse

Terug naar begin van de pagina