Besluit tot opheffing van het Regiment Intendancetroepen en het Regiment Aan- en [...] van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

Geldend van 18-10-2000 t/m heden

Besluit van 9 oktober 2000, houdende de opheffing van het Regiment Intendancetroepen en het Regiment Aan- en afvoertroepen en de oprichting van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 28 september 2000, nr. C2000/257/2000003155, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Regiment Intendancetroepen en het Regiment Aan- en afvoertroepen worden met ingang van 20 oktober 2000 opgeheven en de bij deze regimenten behorende vaandels worden ingenomen.

Artikel 2

Het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen wordt met ingang van 20 oktober 2000 opgericht en maakt deel uit van de Koninklijke landmacht.

Artikel 3

Het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen neemt de tradities van de in artikel 1 genoemde regimenten over en zet deze voort.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-generaal, tevens Chef van het Militaire Huis.

's-Gravenhage, 9 oktober 2000

Beatrix

De Minister van Defensie,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de zeventiende oktober 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina