Besluit toebedeling vermogensbestanddelen

Geldend van 15-10-2000 t/m heden

Besluit toebedeling vermogensbestanddelen

De Staatssecretaris van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 130, eerste en tweede lid, van de Wet op het notarisambt;

Besluit:

Artikel 1

Aan het Bureau Financieel Toezicht worden als vermogensbestanddelen in de zin van artikel 130 Wet op het notarisambt toebedeeld:

  • a. alle rechten die de Staat wat betreft de kosten over de periode van 1 januari 1999 tot en met 1 oktober 1999 kan ontlenen aan het bepaalde in artikel 73a Wet op het Notarisambt van 1842 en die worden toegerekend aan het Centraal Bureau van Bijstand, voor een bedrag van f 1.357.067,-;

  • b. de materiële vaste activa voor een bedrag van f 71.027,-.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1999.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 oktober 2000

De

Staatssecretaris

van Justitie,

M.J. Cohen

Terug naar begin van de pagina