Regeling criminele inlichtingen eenheden

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 27-09-2022.
Geldend van 30-01-2009 t/m 31-12-2012

Regeling criminele inlichtingen eenheden

De Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie;

Gezien het advies van de Registratiekamer;

Gelet op de artikelen 38b, 46 en 48 van de Politiewet 1993 en de artikelen 2, 4, 5, 5a en 5b van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. criminele inlichtingeneenheid:

de eenheid bij de regionale politiekorpsen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen alsmede de eenheid bij het Korps landelijke politiediensten, bij de bijzondere ambtenaren van politie (rijksrecherche) en bij de Koninklijke marechaussee, belast met de taak, bedoeld in artikel 2;

b. nationale criminele inlichtingen eenheid:

de eenheid bij de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke diensten als bedoeld in artikel 8;

c. Ministers:

de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk;

d. informantgegevens:

gegevens omtrent een persoon, bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens;

e. criminele inlichtingen:

gegevens, die in aanmerking komen voor verwerking op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;

f. verantwoordelijke:

de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Wet politiegegevens;

g. CIE-officier van justitie:

de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taakuitoefening van de CIE.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Criminele inlichtingen eenheden zijn belast met de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak, voorzover het betreft misdrijven artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Criminele inlichtingen eenheden werken overeenkomstig deze regeling met elkaar samen.

 • 2 De samenwerking tussen de criminele inlichtingen eenheden strekt tot een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke taakvervulling en bestaat in ieder geval uit:

  • a. een uniforme gegevensverwerking als bedoeld in de artikelen 4 en 5;

  • b. onderlinge gegevensuitwisseling als bedoeld in artikel 6;

  • c. structurele gegevensverstrekking aan de nationale criminele inlichtingen eenheid als bedoeld in artikel 7.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Criminele inlichtingen eenheden verrichten in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • 2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maken criminele inlichtingen eenheden gebruik van de door de Ministers aangewezen geautomatiseerde verwijzingsindex.

 • 3 De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder c, met medewerking van personen als omschreven in artikel 1, onder d, wordt uitsluitend verricht door de criminele inlichtingen eenheid.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Criminele inlichtingen eenheden verwerken informantgegevens overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Wet politiegegevens, onder gelijktijdige codetoekenning. Informantgegevens kunnen slechts worden verwerkt met het oog op de doeleinden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet politiegegevens.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Criminele inlichtingen eenheden wisselen onderling, gevraagd en ongevraagd, criminele inlichtingen uit indien dit van belang kan zijn voor de uitvoering van de politietaak. Daartoe wordt gebruikgemaakt van het modelformulier dat is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

 • 2 Twee ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid worden aangewezen met het oog op de autorisatie als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van het Besluit politiegegevens ten aanzien van het bestand met criminele inlichtingen bij de overige criminele inlichtingen eenheden.

 • 3 De verantwoordelijke draagt ervoor zorg voor dat aan de ingevolge het tweede lid aangewezen en hem bekendgemaakte ambtenaren van andere criminele inlichtingen eenheden autorisatie wordt verleend.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Criminele inlichtingen eenheden stellen de nationale criminele inlichtingen eenheid in kennis van:

  • a. criminele inlichtingen die van nationale of internationale betekenis zijn;

  • b. personalia of bedrijfsgegevens van overeenkomstig artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen in de door de Ministers aangewezen geautomatiseerde verwijzingsindex;

  • c. codes als bedoeld in artikel 5;

  • d. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door de nationale criminele inlichtingen eenheid.

 • 2 Ter uitvoering van het eerste lid, onder b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens als opgenomen in bijlage II van deze regeling maken de criminele inlichtingen eenheden gebruik van de door de Ministers aangewezen geautomatiseerde verwijzingsindex.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De nationale criminele inlichtingen eenheid registreert:

  • a. criminele inlichtingen, voorzover deze gegevens van nationale of internationale betekenis zijn;

  • b. personalia of bedrijfsgegevens van overeenkomstig artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen in de door de Ministers aangewezen geautomatiseerde verwijzingsindex;

  • c. codes die zijn toegewezen in het kader van de registratie als bedoeld in artikel 5.

 • 2 De nationale criminele inlichtingen eenheid analyseert de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a, en verstrekt mede aan de hand daarvan de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, aan hen die daarop bij of krachtens de Wet politiegegevens aanspraak kunnen maken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De ambtenaar die deel uit maakt van een criminele inlichtingen eenheid voldoet aan de eindtermen van de door de Ministers aan te wijzen vervolgopleiding.

 • 2 De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, worden onderhouden op minimaal het niveau van de aan de in het eerste lid bedoelde eindtermen.

artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De verantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, ononderbroken deel uitmaakt van een criminele inlichtingen eenheid.

 • 2 De termijn, bedoeld in het eerste lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met twee jaar worden verlengd.

 • 3 Voor de ambtenaar die voor de inwerkingtreding van deze regeling is aangesteld, gaat de termijn, bedoeld in het eerste lid, in op het tijdstip, bedoeld in het artikel 13, eerste lid.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De bij de criminele inlichtingen eenheid in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de korpsbeheerder aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit de verantwoordelijkheid voor de ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid.

 • 3 Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat onbevoegde kennisneming van criminele inlichtingen en informantgegevens niet kan plaatsvinden. In dat kader ziet de verantwoordelijke erop toe dat:

 • a. deze informatie niet door onbevoegden waarneembaar is;

 • b. deze informatie niet zonder toestemming wordt vermenigvuldigd of vernietigd dan wel uit de vertrekken, bedoeld in artikel 11, wordt meegenomen;

 • c. informatiedragers op afdoende wijze vernietigd kunnen worden;

 • d. toegang tot geautomatiseerde registers wordt beveiligd met een gebruikersnaam en periodiek wisselende wachtwoorden;

 • e. bij geautomatiseerd transport van criminele inlichtingen voldoende beveiligingsmaatregelen worden getroffen;

 • f. bij gebruik van een netwerksysteem voldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen tegen het verloren gaan van de informatie en ter voorkoming van onbevoegde bevraging.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2000.

 • 2 Op het tijdstip, genoemd in het eerste lid, wordt de CID-regeling 1995 ingetrokken.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

Naar boven