Eenmalige intensiveringsbijdrage jeugd en veiligheid

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 12-10-2000 t/m 31-12-2003

Eenmalige intensiveringsbijdrage jeugd en veiligheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 De minister verleent de gemeenten, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage, voor de jaren 2000 en 2001 op aanvraag een eenmalige bijdrage ten behoeve van een intensivering van het wijkveiligheidsbeleid in het kader van jeugd en veiligheid.

  • 2 De hoogte van de bijdrage is het bedrag dat is vermeld achter de naam van de gemeente in de bij deze regeling behorende bijlage.

  • 3 De bijdrage wordt ter beschikking gesteld indien het gemeentebestuur de minister voor 1 november 2000 een daartoe strekkende aanvraag zendt, waarin naar het oordeel van de minister genoegzaam op hoofdlijnen is aangegeven op welke wijze de gemeente de bijdrage zal besteden aan de in het eerste lid genoemde doelstelling en op welke wijze daarmee wordt aangesloten bij lopend beleid.

  • 4 De bijdrage wordt besteed overeenkomstig de aanvraag.

  • 5 De bijdrage wordt in twee gelijke termijnen uitbetaald, de eerste voor 1 december 2000 en de tweede voor 1 april 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Het gemeentebestuur verstrekt de minister voor 1 oktober 2002 de informatie bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Besluit financiële verhouding over de besteding van de bijdrage.

  • 2 De minister kan een bijdrage geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien uit de in het eerste lid bedoelde informatie blijkt dat de bijdrage niet in overeenstemming met deze regeling is besteed.

  • 3 Indien ultimo 2001 blijkt dat een deel van de beschikbaar gestelde middelen niet tot besteding zal komen in het betrokken jaar kan het gemeentebestuur vóór 1 november 2001 een gemotiveerd verzoek bij de minister indienen tot verlenging van de periode met maximaal 1 jaar. Vóór 1 december 2001 beslist de minister op dit verzoek. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor `1 oktober 2002' dient te worden gelezen: 1 oktober 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2004, tenzij de minister anders bepaalt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Eenmalige intensiveringsbijdrage jeugd en veiligheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Bijlage bij artikel 2 van de Eenmalige intensiveringsbijdrage jeugd en veiligheid

[Vervallen per 01-01-2004]

22 gemeenten met aantal inwoners en jongeren van 19 jaar en minder per 1 januari 2000. Tevens verdeling 15 miljoen gulden op basis van aantal jongeren.

 

inwoners

jongeren

bedrag 2000

bedrag 2001

100.000+ gemeenten

Almere

142.765

43.930

1.314.391

1.314.391

Amersfoort (P)

126.143

32.407

969.621

969.621

Apeldoorn

153.261

36.667

1.097.081

1.097.081

Ede

101.700

28.373

848.923

848.923

Emmen (P)

105.972

24.938

746.148

746.148

Haarlemmermeer

111.155

28.793

861.490

861.490

Zaanstad (P)

135.762

31.894

954.272

954.272

Zoetermeer

109.941

30.228

904.425

904.425

         

50.000 - 100.000 gemeenten >=7% allochtonen (per 01 01 1999)

Alkmaar (P)

92.836

22.743

680.473

680.473

Bergen op Zoom

65.104

15.684

469.267

469.267

Capelle a.d. IJssel

64.251

15.817

473.246

473.246

Delft

96.095

20.545

614.709

614.709

Gouda

71.918

18.579

555.886

555.886

Hoorn

64.604

16.882

505.111

505.111

Lelystad (P)

63.098

16.987

508.253

508.253

Nieuwegein

63.118

15.622

467.412

467.412

Oss

65.763

16.265

486.651

486.651

Purmerend

70.284

17.805

532.728

532.728

Roosendaal

75.157

18.178

543.888

543.888

Spijkenisse

73.078

19.443

581.737

581.737

Vlaardingen

73.535

15.908

475.969

475.969

Zeist

60.020

13.647

408.320

408.320

         

totaal 22 gemeenten:

1.985.560

501.335

15.000.000

15.000.000

Terug naar begin van de pagina