Vaststelling beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 03-12-2000 t/m 31-12-2005

Vaststelling beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 voor het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) het volgende beleidsvoornemen:

Inleiding

Het programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) richt zich op de financiering van activiteiten ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlands buitenlands beleid. Hierbij kan het zowel gaan om lange termijn beleidsdoelstellingen als om activiteiten gerelateerd aan actuele ontwikkelingen, die invloed hebben op het Nederlands buitenlands beleid. De projecten dienen, direct of indirect, een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen van dit beleid.

Welke projecten komen in aanmerking

Vanuit het POBB kunnen activiteiten worden gefinancierd die het buitenlands beleid op één van de volgende terreinen ondersteunen.

 • -

  verbetering van bilaterale betrekkingen

 • -

  bevordering van multilaterale samenwerking

 • -

  vrede, veiligheid en stabiliteit

 • -

  mensenrechten, democratisering en goed bestuur

 • -

  internationale juridische en justitiële samenwerking

 • -

  milieu.

Daarnaast worden de volgende criteria gehanteerd.

 • -

  De activiteit dient `katalyserend', éénmalig en kortlopend (maximaal 1 jaar) te zijn.

 • -

  De POBB-bijdrage moet duidelijk zichtbaar zijn. Activiteiten moeten bij voorkeur een duidelijk Nederlands profiel hebben of dienen te worden ingezet om duidelijk uiting te geven aan een Nederlandse beleidsprioriteit zoals onder meer neergelegd in de Memorie van Toelichting bij de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • -

  Een voor POBB-financiering in aanmerking komende activiteit mag niet het staand OS-beleid doorkruisen.

 • -

  Er zal een grote terughoudendheid worden betracht m.b.t. de financiering van op zichzelf staande seminars, workshops en conferenties.

Het indienen van een projectvoorstel

Elk idee, voorstel of initiatief dat ten doel heeft uiteindelijk als project in aanmerking te worden gebracht voor financiering ten laste van het POBB moet worden ingediend bij de Directie Politieke Zaken (DPZ). Een uitzondering hierop vormen de projecten op het gebied van vrede, veiligheid en stabiliteit. Deze moeten worden ingediend bij de Directie Veiligheidsbeleid (DVB).

De aanvraag dient schriftelijk te geschieden en dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten.

 • 1. omschrijving van het project;

 • 2. plaats van het project in het Nederlands buitenlands beleid;

 • 3. een beschrijving van de doelstelling(en) van het project;

 • 4. een beschrijving van de doelgroep;

 • 5. informatie over de uitvoerende organisatie;

 • 6. een overzicht van de uit te voeren project-activiteiten (inclusief de duur van het project);

 • 7. een indicatie van de benodigde financiële middelen (in relatie tot de totaal benodigde financiële middelen van het project) en een gespecificeerde begroting.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
De

Directeur Politieke Zaken

F.M. de Man

Terug naar begin van de pagina