Besluit mandaat Stichting kwaliteitsontwikkeling Gehandicaptenzorg

Geldend van 04-10-2000 t/m heden

Besluit mandaat Stichting kwaliteitsontwikkeling Gehandicaptenzorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gezien de schriftelijke instemming van de Stichting kwaliteitsontwikkeling gehandicaptenzorg april 1998,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. mandaat:

de bevoegdheid om namens de Minister besluiten te nemen;

c. wet:

Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

d. bekostigingsbesluit;

het Besluit volksgezondheidssubsidies;

e. regeling:

de Subsidieregeling volksgezondheid;

f. gemandateerde:

degene aan wie mandaat is verleend.

Artikel 2

  • 1 Aan het bestuur van de Stichting kwaliteitsontwikkeling Gehandicaptenzorg (SkoG) wordt mandaat verleend besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de wet, het bekostigingsbesluit en de regeling, voor zover de besluiten betrekking hebben op de financiering van projecten ten laste van het fonds ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitssystemen in de gehandicaptenzorg.

  • 2 Van het mandaat is uitgezonderd het beslissen op een bezwaarschrift.

Artikel 3

Aan het bestuur van het SkoG wordt machtiging verleend om correspondentie met betrekking tot de subsidieverlening, bedoeld in artikel 2, namens de minister te ondertekenen.

Artikel 4

De gemandateerde is bevoegd aan de directeur ondermandaat en machtiging te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 2 en 3. Ondermandaat en machtiging wordt schriftelijk verleend.

Artikel 5

  • 1 De gemandateerde beslist op een aanvraag voor subsidie met inachtneming van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de wet, het bekostigingsbesluit, de regeling en de Beleidsregels subsidiebepalingen VWS.

  • 2 De gemandateerde neemt de aanbevelingen die zijn opgenomen in de (in april 1997 verschenen) `Verkenning Subsidiebeheer VWS' zoveel mogelijk in acht.

Artikel 7

  • 1 De gemandateerde dient in elk besluit alsmede andere correspondentie tot uitdrukking te brengen dat namens de Minister is gehandeld.

  • 2 Elk besluit bevat de volgende tekst: `Tot slot wijs ik u erop, dat op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift kan indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van VWS, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag'.

Artikel 8

De gemandateerde richt de admini-stratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn vastgelegd.

Artikel 9

  • 1 De gemandateerde verstrekt aan de Minister alle gevraagde inlichtingen omtrent de toepassing van het bekostigingsbesluit en de regeling.

  • 2 De gemandateerde signaleert tijdig of er problemen zijn, die aan de Minister moeten worden voorgelegd, en informeert de Minister hieromtrent.

Artikel 10

De gemandateerde stuurt binnen drie maanden na afloop van een jaar aan de Minister een financiële verantwoording betreffende de uitgekeerde bedragen en de uitvoeringskosten.

Deze verantwoording gaat vergezeld van een mededeling van een accountant waaruit zijn oordeel over de naleving van dit besluit door de gemandateerde blijkt.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A.M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina