Selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie op het beleidsterrein militair personeel over de periode 1945-1993

[Regeling vervallen per 08-03-2006.]
Geldend van 15-12-2000 t/m 07-03-2006

Selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie op het beleidsterrein militair personeel over de periode 1945-1993

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ende Minister van Defensie;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor het Cultuurbeheer gehoord (advies van de Raad voor het Cultuurbeheer van 21 december 1995, nr. 451),

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 08-03-2006]

De bij dit besluit gevoegde `selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein militair personeel over de periode 1945-1993' en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 08-03-2006]

Van de `Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Defensie' (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Defensie, nrs. OKN/O/MA 154.391 en EAO 250.880/2B d.d. 30 december 1969, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Defensie, nr. A94.223.WK/NF d.d. 25 februari 1994 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 60 d.d. 25 maart 1994)) worden de volgende categorieën ingetrokken:

Hoofdstuk 1000, nrs. 1, 4, 7, 10, 24, 25;

Hoofdstuk 1100, nrs. 12, 13, 54, 55, 62, 76, 77;

Hoofdstuk 2000, nrs. 2, 3;

Hoofdstuk 3213, nrs. 10, 13, 17, 18, 19;

Hoofdstuk 3215, nrs. 1, 2, 8, 16, 27, 28, 34;

Hoofdstuk 6100/7100/8100, nrs. 6, 7, 12, 13, 14, 30, 33, 38, 75, 120;

Hoofdstuk 6100/7100/8100, appendix (overzicht van te bewaren archiefbescheiden), nrs. 13, 16, 17, 26;

Hoofdstuk 6200/7200/8200, nrs. 8, 9, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 38, 39, 50, 55, 57, 58, 66, 67, 76, 84, 86, 90, 92, 94, 98, 104, 105;

Hoofdstuk 6300/7300/8300, nrs. 1, 2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 37, 38, 46, 48, 49, 51, 55, 57, 67, 71;

Hoofdstuk 6400/7400/8400, nrs. 2, 3, 37.

Van de `Lijst van te vernietigen archiefbescheiden Krijgsmachtdelen Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht' (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Defensie, nrs. CD/RAI/1988/317/MZ en PA/D87/028/32098 d.d. 21 november 1988, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Defensie, nr. 98.27.RWS/JW d.d. 8 januari 1998 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 142 d.d. 30 juli 1998)) worden de volgende categorieën ingetrokken:

 • Koninklijke Marine

  Hoofdstuk 1, paragraaf 3A, nrs. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57;

  Hoofdstuk 1, paragraaf 3B, nrs. 19, 20, 21, 22, 29;

  Hoofdstuk 2, paragraaf 2, nrs. 4.1, 4.2, 4.3;

  Hoofdstuk 3, paragraaf 2, in zijn geheel.

 • Koninklijke Landmacht

  Hoofdstuk 1, paragraaf 3I, nrs. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57;

  Hoofdstuk 1, paragraaf 3II, nrs. 19, 20, 21, 22, 29;

  Hoofdstuk 2, paragraaf 2, nrs. (1), (2) en (3);

  Hoofdstuk 3, paragraaf 2, in zijn geheel.

 • Koninklijke Luchtmacht

  Hoofdstuk 1, paragraaf 3, nrs. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57.

  Hoofdstuk 2, paragraaf 2, nrs. (1), (2), (3);

  Hoofdstuk 3, paragraaf 2, in zijn geheel.

Artikel 3

[Vervallen per 08-03-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2000

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemeen Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Defensie
namens deze,
De

Directeur Defensie Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum

J. Gelauf

Basisselectiedocument taakgebied Defensie, beleidsterrein militair personeel, 1945-1993

[Vervallen per 08-03-2006]

Inleiding

[Vervallen per 08-03-2006]

Het PIVOT-rapport `Geef acht. Een institutioneel onderzoek naar bedrijfsprocessen en handelingen op het beleidsterrein militair personeel: beroeps- en reservepersoneel in dienst van het ministerie van Defensie en voorgangers, 1945-1993' is in 1994 gereed gekomen. Het rapport is het resultaat van institutioneel onderzoek bij het ministerie van Defensie en behandelt de periode 1945-1993. Op basis van het rapport ontwikkelen de algemene rijksarchivaris, voor deze de projectleider PIVOT, en vertegenwoordigers van de minister van Defensie een selectie-instrumentarium.

Dit basis selectie document (BSD) is daarvan het produkt. Het BSD geldt als de selectielijst zoals bedoeld in artikel 5 van het Archiefbesluit (KB 15 december 1995, Stb. 671), ter uitvoering van de Archiefwet 1995 (28 april 1995, Stb. 276). Het BSD maakt het mogelijk het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein militair personeel te beoordelen en omvat de resultaten, met afwegingen, van het selectieproces.

Selectiedoelstelling

[Vervallen per 08-03-2006]

De selectie richt zich op de (admini-stratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de artikelen 1, 23, 27 en 41 van de Archiefwet 1995 (28 april 1995, Stb. 276). De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen te bewaren en te vernietigen gegevens, die de neerslag zijn van het handelen van bedoelde organen. De te bewaren gegevens moeten `een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving' mogelijk maken. Door het Convent van Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring. De handelingen worden geselecteerd en gewaardeerd op hun bijdrage aan de realisering van die selectiedoelstelling.

Aan de orde is derhalve de vraag: `welke gegevens, behorende bij welke handeling, berustend bij welke actor, dienen te worden bewaard ten einde het handelen van de overheid ten opzichte van haar omgeving, op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving, in het beleidsterrein militair personeel te kunnen reconstrueren?' Een antwoord op deze vraag kan worden gegeven, indien is geformuleerd wat wordt verstaan onder het begrip `hoofdlijnen van het handelen'. Op deze vraag wordt hieronder ingegaan.

Doelstellingen en taken van de rijksoverheid met betrekking tot het taakgebied Defensie en het beleidsterrein militair personeel

[Vervallen per 08-03-2006]

De grondslag voor de overheidstaken op het gebied van de Defensie is gelegen in de Grondwet, waarin is bepaald dat er een krijgsmacht is, die onder het `oppergezag' staat van de regering. De grondwet bepaalt verder dat alle Nederlanders, daartoe in staat, verplicht zijn mee te werken tot handhaving van de onafhankelijkheid van het rijk en tot verdediging van zijn grondgebied. Namens de regering is de minister van Defensie belast met het gezag over de krijgsmacht. In de Oorlogswet van 16 juli 1964 (Stb. 337) wordt in artikel 1 gesproken van `de militaire taak ter handhaving van de in- en uitwendige veiligheid'.

Hoofddoelstelling van de Nederlandse krijgsmacht is het zorgen voor de militaire bijdrage ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk. 1

Deze hoofddoelstelling kan worden onderverdeeld in vier subdoelstellingen:

 • 1. zorgen voor het in Koninkrijksverband beschermen en verdedigen van het Nederlandse territoir en dat van de overzeese rijksdelen;

 • 2. zorgen voor de in bondgenootschappelijk verband geformuleerde bijdrage ter voorkoming van oorlog en om agressie te keren;

 • 3. zorgen voor de militaire bijdrage in internationaal verband, buiten het bondgenootschappelijk verdragsgebied, in het kader van het handhaven van de internationale vrede en veiligheid;

 • 4. verlenen van maatschappelijke bijstand en steun in Koninkrijksverband.

Er bestaan voor elk krijgsmachtdeel afzonderlijke doelstellingen en taken, die op elkaar zijn afgestemd door het geformuleerde integrale Defensiebeleid.

Als middel om de taken uit te voeren en de doelstellingen te realiseren beschikt de minister van Defensie over een krijgsmacht, die is opgebouwd uit drie (krijgsmacht)delen, namelijk de Koninklijke marine, de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht. Hoe deze krijgsmacht eruit ziet, is in de Grond-wet ten dele bepaald. De Grondwet zegt dat de krijgsmacht bestaat uit vrijwillig dienenden en uit dienstplichtigen. 2 Dat de krijgsmacht ook materiële middelen ter beschikking heeft om zijn taken uit te kunnen voeren, wordt niet in de Grondwet vermeld.

Voor de uitoefening van zijn taken moet de minister kunnen beschikken over een goed middel, dat wil zeggen een goed geoutilleerde krijgsmacht. Enerzijds verricht de minister handelingen die direct gericht zijn op de uitvoering van de hierboven genoemde (operationele) taken en het behalen van de doelstellingen en anderzijds verricht de minister handelingen gericht op de instandhouding van de krijgsmacht, als middel om de uitvoering van die operationele taken mogelijk te maken.

De taken en handelingen die worden verricht om een krijgsmacht op te bouwen en in stand te houden, kunnen worden ondergebracht in twee beleidsterreinen, namelijk de beleids-terreinen militair materieel en militair personeel. In dit BSD wordt uitgegaan van het beleidsterrein militair personeel. De doelstelling voor wat betreft dit beleidsterrein is er voor te zorgen dat de krijgsmacht onder alle omstandigheden kan beschikken over de personele middelen die nodig zijn voor de uitoefening van haar (operationele) taken. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door drie deelprocessen, te weten:

 • a. `het voorzien in' (personeelsplanning, personeelsvoorziening);

 • b. `het instandhouden' (rechtspositie, functietoewijzing en bevordering, schorsing, militair straf- en tucht-recht, opleiding, personeelszorg, onderscheidingen, eretekenen en medailles);

 • c. `het afstoten' (ontslag, pensioenen, wachtgelden en uitkeringen).

Kortom: hoeveel, op welke manier en waarom. De in het rapport onderscheiden paragrafen 'het bepalen van het personeelsbeleid' en 'het ontwerpen van wet- en regelgeving op het gebied van de rechtspostitie' omvat alle drie genoemde deelprocessen.

Het beleid bij Defensie wordt bepaald door de operationele taken en doelstellingen. De doelstellingen en taken op de beleidsterreinen militair materieel en personeel zijn een afgeleide van de operationele doelstellingen. Materieel en personeel zijn middelen waarmee de krijgsmacht haar taken uitvoert.

De operationele doelstellingen en taken van de krijgsmacht worden door de staven geformuleerd, waarbij deze ook de middelen aangeven waarmee de doelstellingen en taken kunnen worden gerealiseerd.

Doelstellingen, taken en middelen van alle krijgsmachtdelen worden bepaald in het planningsproces, dat voor 1978 heeft geleid tot krijgsmachtdeelplannen (vlootplan, legerplan en luchtmachtplan) en na 1978 heeft geleid tot integrale Defensieplannen. Sluitstuk van de operationele behoefteplanning is de politieke besluitvorming. Eerst stelt de minister van Defensie de definitieve plannen vast in de Defensieraad, daarna sanctioneert de Staten-Generaal deze plannen.

Nadat de operationele behoefte aan militair personeel is vastgesteld, moeten de plannen worden uitgevoerd. De staven van de krijgsmachtdelen formuleren de specifieke operationele eisen waaraan het te realiseren militair personeel moet voldoen, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Hoewel in het rapport `Geef acht' ook de operationele behoeftestelling is beschreven en het vaststellen van de procedures en (operationele) invulling van oorlogs- en vredessamenstellingen en oorlogsorganisatietabellen en het vaststellen van vakbekwaamheids- of functie-eisen als handelingen zijn opgenomen, kan gesteld worden dat deze elementen nog operationele aangelegenheden zijn. Zoals boven al is beschreven, begint het beleidsterrein militair personeel met het deelproces `voorzien in', dat wil zeggen het verwerven van personeel. De directies Personeel bereiden de besluitvorming over de keuze van het personeel voor in het verwervingsproces. De directies hebben hierbij een grote mate van beleidsvrijheid, mits wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden zoals het beschikbare budget, de operationele stafeisen en de algemene uitgangspunten van het Defensie personeelsbeleid, dat zij zelf (mede)vormgeven en dat door de minister wordt vastgesteld.

Uit het rapport `Geef acht' blijkt dat de minister van Defensie niet de enige actor is die werkzaamheden verricht op het beleidsterrein militair personeel. Onder meer worden tevens militaire autoriteiten, raden en commissies, alsook het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de minister van Justitie en de Kroon behandeld. De handelingen van de commissies die in het BSD met een B worden gewaardeerd, zijn handelingen die bepalend zijn voor de coördinatie van het handelen van verscheidene overheidsorganen en commissies waarin belangenafwegingen plaatsvinden.

Op grond van het bovenstaande kan worden gesteld dat de hoofdlijnen worden bepaald door de operationele doelstellingen en taken, de vormgeving van het beleid ten aanzien van de middelen waarmee die doelstellingen en taken kunnen worden gerealiseerd (het materieelbeleid en personeelsbeleid) en de politieke besluitvorming over het te verwerven personeel.

Algemene selectiecriteria

[Vervallen per 08-03-2006]

Tegen de achtergrond van de beschreven hoofdlijnen kan met behulp van algemene selectiecriteria een waardering worden toegekend aan de handelingen. Algemene selectiecriteria zijn van toepassing op alle handelingen van de actoren, ongeacht op welk beleidsterrein van de overheid deze handelingen worden verricht. De algemene criteria worden hieronder vermeld. In een bijlage worden per actor de handelingen opgesomd, onderverdeeld naar subbeleidsterrein. Na het selectievoorstel is aangegeven op welk criterium dit voorstel is gebaseerd. Tevens is vermeld in welke periode de betreffende handeling is verricht en welk volgnummer de handeling in het rapport `Geef acht' heeft. Naast algemene criteria kunnen in de basis selectiedocumenten specifieke criteria worden geformuleerd voor handelingen die op grond van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. In dit basis selectiedocument is hiervan geen gebruik gemaakt.

Algemene selectiecriteria Handelingen die worden gewaardeerd met B(ewaren)

[Vervallen per 08-03-2006]

 • Selectiecriterium 1. Handelingen die betrekking hebben op beleidsvoorbereiding, -bepaling en -evaluatie

  Toelichting 1.Beleidsbepaling komt tot stand via parlementaire behandeling.

  2. Hieronder tevens begrepen handelingen gericht op politieke besluitvorming of waarbij een belangenafweging plaatsvindt.

  3. Hieronder worden handelingen gericht op het sluiten van internationale verdragen en uitvoeringsregelingen.

  Neerslag Beleidsnota's aan de Tweede Kamer, archieven van besluitvormende organisatie-onderdelen bij Defensie, zoals de Defensieraad en de krijgsmachtdeelraden, neerslag van processen m.b.t. het sluiten van internationale verdragen en overeenkomsten

 • Selectiecriterium 2. Handelingen gericht op externe verantwoording of verslaglegging

  Toelichting Verslaglegging naar andere actoren over het gevoerde beleid

  Neerslag Jaarverslagen, voorbereiding van antwoorden op kamervragen, neerslag van voorbereiding van rapportages aan Tweede Kamer, etc.

 • Selectiecriterium 3. Adviezen gericht op de hoofdlijnen van het beleid.

  Toelichting Adviezen die gebruikt kunnen worden bij beleidsvoorbereiding, -bepaling of -evaluatie.

  Neerslag Adviezen en rapportages van commissies en overlegorganen.

 • Selectiecriterium 4. Handelingen gericht op het stellen van regels direct gerelateerd aan de hoofdlijnen van het beleid.

  Toelichting Hieronder ook begrepen pseudo-wetgeving.

  Neerslag Ministeriële regelingen en interne voorschriften.

 • Selectiecriterium 5. Handelingen gericht op de (her)inrichting van de beleidsorganisatie, belast met primaire bedrijfsprocessen

  Neerslag Reorganisatieprocessen, instelling en opheffing van beleidsorganen en directies

 • Selectiecriterium 6. Uitvoerende handelingen die onmisbaar zijn voor de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen

  Toelichting 1. Hieronder worden begrepen handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt en die direct gerelateerd zijn aan de hoofdlijnen van het overheidshandelen.

  2. Hieronder worden ook begrepen precedenten of produkten t.o.v. de omgeving die tot stand zijn gekomen in afwijking van gereglementeerde en voorgeschreven criteria of in bepaalde mate voorbeeldgevend zijn voor de uitvoering van de handeling.

 • Selectiecriterium 7. Uitvoerende handelingen die het algemeen democratisch functioneren mogelijk maken.

  Toelichting Hieronder begrepen de handelingen van Hoge Colleges van Staat, het beantwoorden van kamervragen.

  Neerslag Kroonbeschikkingen en adviezen van de Raad van State, Algemene Rekenkamer e.d.

 • Selectiecriterium 8. Uitvoerende handelingen die onttrokken zijn aan democratische controle en direct zijn gerelateerd aan hoofdlijnen van beleid

  Toelichting Hieronder worden onder meer begrepen handelingen waarop de WOB niet van toepassing is.

 • Selectiecriterium 9. Uitvoerende handelingen die direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor Nederland bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

  Toelichting Hierbij moet worden gedacht aan handelingen verricht in het kader van de Tweede Wereldoorlog, de politionele acties, de watersnoodramp van 1953, de gijzelingsacties e.d.

  Neerslag Neerslag betreffende doelmatige samenwerking tussen op het gebied van sociale zorg voor militaire oorlogsslachtoffers samenwerkende instellingen.

De handelingen in het BSD zijn naar actor gerangschikt, volgens het in het RIO toegekende nummer, en volgens de in het RIO gegeven tekst, met toevoeging van:

- de waardering van die handeling (`B' of `V' van het archiefbestanddeel);

- het selectiecriterium op basis waarvan neerslag moet worden overgebracht (`B' of de vernietigingstermijn van de archiefbescheiden die vallen onder de zorg van de Minister van Defensie.)

Vaststelling BSD

[Vervallen per 08-03-2006]

Op 6 december 1994 is het concept-BSD door de minister van Defensie ter vaststelling ingediend bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarop is het BSD ter advisering ingediend bij de Rijkscommissie voor de Archieven (RCA) van de Raad voor het Cultuurbeheer. Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waardering van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RCA is gezonden. Vanaf 7 december 1994 lag de selectielijst gedurende vier weken ter publieke inzage op ondermeer de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief. Tijdens de tervisielegging is van de zijde van het Nederlands Historisch Genootschap commentaar binnengekomen van een materiedeskundige.

Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de behandeling van het BSD in de RCA op 22 februari 1995 is op 14 juni 1995 een schriftelijke toelichting gegeven. Tevens werd daarin aangegeven dat het BSD op de volgende punten werd aangepast:

 • -

  handelingen nrs. 105 en 106 zijn gewijzigd van V in B (op basis van algemeen selectiecriterium 2).

  Op 21 december 1995 publiceerde de RCA haar advies (nr. 451) over het BSD. Naar aanleiding van de opmerkingen van de RCA is het BSD op de volgende punten aangepast:

 • -

  - handelingen nrs. 48 (oud 32), 96 (oud 47), 97 (oud 48), 99 (oud 50) en 149 (oud 74) zijn gewijzigd van V in B (op basis van algemeen selectiecriterium 4).

 • -

  - de bewaartermijnen zijn alsnog ingevuld bij de V-handelingen.

 • -

  - de handelingen van actoren die niet onder de zorgdrager de minister van Defensie vallen, zijn geschrapt.

Bijlage: Selectielijst van handelingen op het taakgebied Defensie en het beleidsterrein militait personeel

[Vervallen per 08-03-2006]

Actor: de Minister

[Vervallen per 08-03-2006]

Bepalen van het militair personeelsbeleid

(1)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en bepalen van het Defensie personeelsbeleid

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

(2)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: informeren van de Staten-Generaal inzake het Defensie personeelsbeleid

periode: 1945-1993

waardering: B (2, 7)

(3)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: formuleren van randvoorwaarden en het vaststellen van aanwijzingen en richtlijnen voor de uitvoering van het personeelsbeleid in de krijgsmachtdelen

periode: 1976-1992

waardering: B (4)

(4)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: bepalen van het Defensie-standpunt ter voorbereiding van interdepartementaal, nationaal of internationaal overleg met betrekking tot het Defensie personeelsbeleid

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

(5)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het beleidsterrein militair personeel

periode: 1945-1993

waardering: B (5)

(6)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: aanwijzen van een krijgsmachtdeeel als single service manager

periode: 1951-1993

waardering: V, 5 jaar na beëindiging van de aanwijzing

(7)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: toetsen van de uitvoering van het personeelsbeleid door de krijgsmachtdelen aan het Defensie personeelsbeleid

periode: 1976-1992

waardering: B (1)

(8)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: opstellen van jaarverslagen e.d. betreffende het beleidsterrein militair personeel

periode: 1945-1993

waardering: B (2)

(9)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: benoemen van vertegenwoordigers van de minister van Defensie in commissies, werkgroepen, stuurgroepen etc., waarbij een (politieke) belangenafweging plaatsvindt of gebaseerd op wet- en regelgeving

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

(10)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: benoemen van vertegenwoordigers van de minister van Defensie in commissies, werkgroepen, stuurgroepen etc., waarbij geen (politieke) belangenafweging plaatsvindt en niet gebaseerd op wet- en regelgeving

periode: 1945-1993

waardering: V, 2 jaar

Personeelsplanning

(11)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van plannen waarin de personeelsbehoefte van de krijgsmacht is vastgelegd, sinds 1978 in het kader van het Nederlands Defensie Plannings Proces, zowel per krijgsmachtdeel als voor de gehele krijgsmacht

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

(12)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: instellen van officierskorpsen, wapens en (sub)dienstvakken bij de krijgsmachtdelen

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

(13)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van voorschriften waarin de procedure ter opstelling, vaststelling en wijziging van oorlogs- en vredessamenstellingen en oorlogsorganisatietabellen (sinds 1966 OTAS-sen) per krijgsmachtdeel is vastgelegd

periode: 1945-1993

waardering: B (4)

(14)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden, vaststellen en wijzigen van oorlogs- en vredessamenstellingen en oorlogsorganisatietabellen (sinds 1966 OTAS-sen) voor de personeelsbezetting in oorlogs- en vredestijd per krijgsmachtdeel

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

(15)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van vakbekwaamheids- of functie-eisen, waaraan het militair personeel moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bepaalde functie

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

Personeelsvoorziening

(16)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van aanwijzingen en richtlijnen voor het personeelsvoorzieningsbeleid in de krijgsmachtdelen

periode: 1976-1993

waardering: B (4)

(17)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van aanwijzingen, richtlijnen en voorschriften voor de uitvoering van het personeelsvoorzieningsbeleid bij de krijgsmachtdelen

periode: 1976-1993

waardering: B (4)

(18)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van de (half)jaarlijkse wervings-/

aanstellingsbehoefte aan militair personeel van de krijgsmachtdelen

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

(19)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: werven van militair personeel

periode: 1945-1993

waardering: V, 5 jaar

(20)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en verrichten van geneeskundig - en veiligheidsonderzoek en psychologische en medische keuringen van (aanstaand) militair personeel

periode: 1945-1993

waardering: Deze handeling wordt hier niet gewaardeerd omdat deze handeling in de eerstvolgende actualisatie in een andere vorm zal worden ingediend.

(21)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: aanstellen van niet-officieren en aspirant-officieren

periode: 1945-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

(22)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voordragen aan de Kroon voor benoeming van aspirant-officieren tot officier

periode: 1945-1993

waardering: V, 1 jaar na benoeming betrokkenen

Rechtspositie

(24)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van wet- en regelgeving op het gebied van de rechtspositie van militair personeel

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

Functietoewijzing en bevordering

(28)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van aanwijzingen, richtlijnen en instructies voor het personeelsbeheer in de krijgsmachtdelen

periode: 1976-1993

waardering: B (4)

(29)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van aanwijzingen, richtlijnen en instructies voor de uitvoering van het bevorderings- en functietoewijzingsbeleid bij de krijgsmachtdelen

periode: 1976-1993

waardering: B (4)

(30)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: opstellen van ranglijsten en kandidatenlijsten van officieren en onderofficieren

periode: 1945-1993

waardering: V, 1 jaar na opstelling lijst en na uitgave in gedrukte vorm van de lijst

(31)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: opstellen van beoordelingen van militair personeel

periode: 1945-1993

waardering: V, 5 jaar

(34)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: beschikken op bezwaarschriften van beroepsmilitairen van land- en luchtmacht inzake beoordelingen door militaire meerderen

periode: 1945-1982

waardering: V, 5 jaar

(36)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: beschikken op bezwaarschriften van militair personeel inzake beoordelingen door militaire meerderen, functietoewijzingen en andere besluiten, handelingen of weigeringen door lagere autoriteiten dan de minister

periode: 1982-1993

waardering: V, 5 jaar

(40)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voordragen aan de Kroon voor bevordering van officieren

periode: 1945-1993

waardering: V, 1 jaar na bevordering betrokkenen

(45)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: bevorderen van schepelingen en militair personeel der land- en luchtmacht beneden de rang van tweede luitenant

periode: 1945-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

(48)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van algemene loopbaanpatronen voor beroepsmilitairen aangesteld voor onbepaalde tijd

periode: 1990-1993

waardering: B (4)

(49)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: toewijzen van functies aan en ontheffen uit functie van militair personeel

periode: 1990-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Schorsing en ontslag

(50)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van aanwijzingen, richtlijnen en instructies voor het ontslagbeleid bij de krijgsmachtdelen

periode: 1976-1993

waardering: B (4)

(51)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: schorsen van militair personeel

periode: 1945-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

(52)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voordragen aan de Kroon voor ontslag van officieren

periode: 1945-1993

waardering: V, 1 jaar na ontslag betrokkenen

(53)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: ontslaan van schepelingen en militair personeel van land- en luchtmacht beneden de rang van tweede luitenant

periode: 1945-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Militair straf- en tuchtrecht

(66)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: tezamen met de minister van Justitie ontwerpen van wetsvoorstellen, voorstellen tot wijziging van wetten en AMVB's betreffende het militair strafrecht, het militair strafprocesrecht en het militair tuchtrecht

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

(68)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van besluiten en regelingen betreffende de uitvoering van de wetten en AMVB's op het gebied van het militair strafrecht, het militair strafprocesrecht en het militair tuchtrecht

periode: 1945-1993

waardering: B (4)

(71)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: tezamen met de minister van Justitie voorbereiden en vaststellen van besluiten en regelingen met betrekking tot het Depot voor Discipline, sinds 1974 het militair penitentiair centrum Nieuwersluis

periode: 1945-1993

waardering: B (4)

(75)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister van Justitie betreffende gratieverlening door de Kroon inzake straffen opgelegd door de (zee)krijgsraden en het Hoog Militair Gerechtshof, sinds 1991 de militaire kamers van de verschillende rechtbanken

periode: 1945-1993

waardering: V, 5 jaar

(78)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: tezamen met de minister van Justitie ter benoeming voordragen aan de Kroon van president, burgerrechter en militaire leden van het Hoog Militair Gerechtshof

periode: 1945-1990

waardering: V, 1 jaar na benoeming betrokkenen

(79)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: tezamen met de minister van Justitie ter benoeming voordragen aan de Kroon van de presidenten van de mobiele krijgsraden en sinds 1965 van de arrondissementskrijgsraden voor de berechting van militairen van land- en luchtmacht

periode: 1949-1990

waardering: V, 1 jaar na benoeming betrokkenen

(80)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: tezamen met de minister van Justitie ter benoeming voordragen aan de Kroon van de presidenten van de zeekrijgsraden

periode: 1945-1990

waardering: V, 1 jaar na benoeming betrokkenen

(94)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren betreffende in de krijgsmachtdelen opgelegde tuchtstraffen aan de Tweede Kamer

periode: 1974-1993

waardering: B (2, 7)

Opleiding

(95)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van aanwijzingen en richtlijnen voor het militair opleidingsbeleid in de krijgsmachtdelen

periode: 1976-1993

waardering: B (4)

(96)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van voorschriften waarin toelatingseisen, onderwijsprogramma, leerstof en andere aspecten van opleidingen bij de krijgsmachtdelen worden vastgelegd

periode: 1945-1981

waardering: B (4)

(97)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van richtlijnen voor het vervaardigen van leerplannen voor opleidingen van militair personeel

periode: 1981-1993

waardering: B (4)

(98)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van voorschriften waarin algemene randvoorwaarden voor opleidingen bij de krijgsmachtdelen worden vastgelegd

periode: 1981-1993

waardering: B (4)

(99)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van leerplannen

periode: 1981-1993

waardering: B (4)

(100)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: plaatsen van niet-officieren op en verwijderen van initiële en voortgezette opleidingen

periode: 1945-1993

waardering: V, 5 jaar

(101)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: plaatsen van officieren op en verwijderen van initiële en voortgezette opleidingen

periode: 1945-1993

waardering: V, 5 jaar

(102)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: toekennen van diploma's, getuigschriften en brevetten aan militair personeel dat met goed gevolg een initiële of vervolgopleiding heeft voltooid

periode: 1945-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar van betrokkenen

Geneeskundige verzorging

(114)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van regelingen ter uitvoering van de Wet immunisatie militairen

periode: 1953-1993

waardering: B (4)

(115)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van regelingen ter uitvoering van de Kernenergiewet

periode: 1969-1993

waardering: B (4)

(121)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: beschikken op verzoeken om vrijstelling immunisatie militairen op grond van de art. 5 en 6 van de Wet immunisatie militairen

periode: 1953-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

(124)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: afgeven van vergunningen,autorisaties voor het gebruik van radio-actieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen op grond van de Kernenergiewet en het Vrijstellingsbesluit Landsverdediging kernenergiewet 1969

periode: 1969-1993

waardering: V, 10 jaar, of na afstoten van het object waarop de vergunning of autorisatie betrekking heeft

(125)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: registreren van gebruik, vervoer en beheer van radio-actieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen in krijgsmachtdelen op grond van de Kernenergiewet en het Vrijstellingsbesluit Landsverdediging kernenergiewet 1969

periode: 1969-1993

waardering: V, 10 jaar, of na afstoten van locatie waar waar gebruik plaats vond

(126)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: toezien op het gebruik van kernenergie en van ioniserende stralen op grond van de Kernenergiewet en het Vrijstellingsbesluit landsverdediging kernenergiewet 1969

periode: 1969-1993

waardering: V, 10 jaar

(129)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van organisatie, instructies en regelingen voor de medische keuring, geneeskundige verzorging, hygiëne en ziektepreventie van militair personeel

periode: 1945-1993

waardering: B (4)

(130)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van voorschriften en richtlijnen betreffende de bedrijfsgezondheidszorg bij de krijgsmachtdelen op basis van het Arbeidsomstandigheden-besluit Defensie 1985

periode: 1985-1993

waardering: B (4)

Geestelijke verzorging

(134)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van aanwijzingen en voorschriften betreffende de uitvoering van de geestelijke verzorging in de krijgsmachtdelen

periode: 1945-1993

waardering: B (4)

(135)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voordragen aan de Kroon ter benoeming van (hoofd)krijgsmachtrabbijnen

periode: 1964-1993

waardering: V, 1 jaar na benoeming betrokkenen

(136)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voordragen aan de Kroon ter benoeming van hoofdraadsman en raadslieden voor de humanistische geestelijke verzorging

periode: 1964-1993

waardering: V, 1 jaar na benoeming betrokkken

(137)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voordragen aan de Kroon ter benoeming van (hoofd)vloot-, leger- en luchtmachtaalmoezeniers en (hoofd)vloot-, leger- en luchtmachtpredikanten

periode: 1945-1993

waardering: V, 1 jaar na benoeming betrokkenen

(139)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: uitgeven van folders, brochures en periodieken in het kader van de geestelijke verzorging in de krijgsmachtdelen

periode: 1945-1993

waardering: V, 3 jaar

Sociale verzorging

(140)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van instructies voor de sociale diensten van de KM en van de KL en KLu

periode: 1945-1972

waardering: B (4)

(141)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van instructies en regelingen voor de Militair Sociale Dienst, sinds 1980 de Maatschappelijke Dienst Defensie

periode: 1973-1993

waardering: B (4)

Ontwikkeling, sport en ontspanning

(142)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van aanwijzingen en richtlijnen voor de personeelszorg in de krijgsmachtdelen

periode: 1976-1993

waardering: B (4)

(143)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van organisatie, instructies en regelingen voor de vrijetijdsbesteding van militair personeel

periode: 1945-1993

waardering: B (4)

(144)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: verlenen van een tegemoetkoming in de kosten van vrijetijdsstudies en -cursussen van militair personeel, in dienst voor bepaalde tijd en sinds 1982 ook van militairen personeel in dienst voor onbepaalde tijd en van dienstplichtigen in werkelijke dienst

periode: 1961-1993

waardering: V, 5 jaar

(145)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: verlenen van een studietoelage aan militair personeel, aangesteld voor bepaalde tijd, voor het volgen van een studie of vakonderricht met het oog op het uitoefenen van een beroep in de burgermaatschappij

periode: 1982-1993

waardering: V, 5 jaar

(148)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: bepalen van het recreatieve filmaanschaffings- en distributiebeleid voor militair personeel van de krijgsmachtdelen

periode: 1970-1993

waardering: V, 5 jaar

Personeelsvoorlichting

(149)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van aanwijzingen en richtlijnen betreffende de personeelsvoorlichting voor (militair) personeel der krijgsmachtdelen gezamenlijk en voor de krijgsmachtdelen afzonderlijk

periode: 1945-1993

waardering: B (4)

(150)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: uitgeven van personeelsperiodieken voor (militair) personeel der krijgsmachtdelen gezamenlijk en van de krijgsmachtdelen afzonderlijk

periode: 1945-1993

waardering: V, 3 jaar

(151)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: uitgeven van voorlichtingsfolders, -brochures en informatiekrantjes voor (militair) personeel der krijgsmachtdelen gezamenlijk en van de krijgsmachtdelen afzonderlijk

periode: 1945-1993

waardering: V, 3 jaar

Onderscheidingen, eretekenen en medailles

(152)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van besluiten waarbij militaire onderscheidingen, eretekenen en medailles worden ingesteld

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

(153)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van besluiten en regelingen betreffende het aanvragen van militaire onderscheidingen, eretekenen en medailles

periode: 1945-1993

waardering: V, 2 jaar na het vervallen van betreffende besluiten en regelingen

(158)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voordragen aan de Kroon voor het verlenen van een Koninklijke onderscheiding en voor de benoeming van militairen in een ridderorde

periode: 1945-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

N.B. Voordrachten met getuigenverklaringen van krijgskundige of bijzondere handelingen worden bewaard. (B 9)

(159)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: toekennen van niet-Koninklijke onderscheidingen, eretekenen en medailles voor langdurige dienst en 'campaign medals' aan militairen

periode: 1945-1993

waardering: Deze handeling wordt hier niet gewaardeerd, omdat deze handeling in gewijzigde vorm is opgenomen en gewaardeerd in het BSD Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel

Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

(161)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van wet- en regelgeving op het gebied van pensionering, wachtgeld en uitkeringen aan postactief militair personeel

periode: 1945-1993

waardering: B (1)

(163)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voordragen aan de Kroon van officieren voor pensionering

periode: 1945-1983

waardering: V, 1 jaar na pensionering betrokkenen

(164)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: toekennen van militaire pensioenen en wachtgelden aan militair personeel beneden de rang van officier

periode: 1945-1983

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

(165)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: toekennen van militaire pensioenen en wachtgelden aan alle militair personeel

periode: 1983-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

(166)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: toekennen van pensioenen en wachtgelden aan nabestaanden van overleden militairen en verwanten van vermiste militairen

periode: 1945-1966

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

(168)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: toekennen van uitkeringen krachtens de Regeling uitkering vliegongeval 1961, de Uitkeringswet gewezen militairen 1966, de Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst 1992 en alle overige bijzondere uitkeringen aan niet meer in actieve dienst zijnde militair personeel

periode: 1961-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

(172)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: beschikken op bezwaarschriften van belanghebbenden inzake militaire pensioenen voor niet-officieren

periode: 1945-1966

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Bevelhebber der zee-, land- en luchtstrijdkrachten

[Vervallen per 08-03-2006]

* Militair straf- en tuchtrecht

(70)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van voorschriften, reglementen en aanwijzingen aan de commandanten betreffende de uitvoering van het militair straf- en tuchtrecht

periode: 1991-1993

waardering: B (4)

Actor: Regionale bevelhebbers

[Vervallen per 08-03-2006]

Rechtspositie

(25)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van regelingen ter uitvoering van de wet- en regelgeving op militair personeelsgebied voor de onder hun bevel staande eenheden

periode: 1945-1993

waardering: B (4)

Functietoewijzing en bevordering

(32)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: beschikken op bezwaarschriften van beroepsmilitairen der zeemacht inzake beoordelingen en andere besluiten, handelingen of weigeringen door militaire autoriteiten

periode: 1945-1982

waardering: V, 5 jaar

Actor: Vlootvoogden en commanderend generaals

[Vervallen per 08-03-2006]

* Militair straf- en tuchtrecht

(69)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en vaststellen van voorschriften, reglementen en aanwijzingen aan de commandanten betreffende de uitvoering van het militair straf- en tuchtrecht

periode: 1945-1990

waardering: B (4)

(83)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: benoemen van presidenten en leden van de krijgsraden te velde voor de berechting van militair personeel van land- en luchtmacht

periode: 1945-1990

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

(84)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: benoemen van de militaire leden, de officier-commissaris en de secretaris der zeekrijgsraden

periode: 1945-1990

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

(85)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: benoemen van de militaire leden, de officier-commissaris en de secretaris van de arrondissementskrijgsraden en de mobiele krijgsraden voor de berechting van militair personeel van land- en luchtmacht

periode: 1949-1990

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

(86)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: verwijzen van zaken waarbij militair personeel was betrokken naar de (zee)krijgsraden

periode: 1945-1990

waardering: V, 5 jaar

Actor: Commandanten en commanderend officieren

[Vervallen per 08-03-2006]

* Militair straf- en tuchtrecht

(87)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren aan de vlootvoogden (regionale bevelhebbers) en aan de fiscaal van de zeekrijgsraden betreffende tuchtrechtelijke afdoening van strafbare feiten, begaan door militair personeel der zeemacht

periode: 1945-1990

waardering: V, 5 jaar

(88)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren aan de commanderend generaals (bevelhebbers der land- en luchtstrijdkrachten) en aan de auditeurs-militair van de krijgsraden betreffende tuchtrechtelijke afdoening van strafbare feiten, begaan door militair personeel van land- en luchtmacht

periode: 1945-1990

waardering: V, 5 jaar

Actor: tot straffen bevoegde commandanten en hun naasthogere commandanten

[Vervallen per 08-03-2006]

* Militair straf- en tuchtrecht

(89)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: opleggen van tuchtrechtelijke straffen

periode: 1945-1993

waardering: V, 5 jaar

(90)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: schorsen van tuchtrechtelijke straffen

periode: 1945-1993

waardering: V, 5 jaar

Actor: als beklagmeerderen aangewezen militaire meerderen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Militair straf- en tuchtrecht

(91)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: wijzigen dan wel teniet doen van tuchtrechtelijke straffen

periode: 1945-1990

waardering: V, 5 jaar

(93)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: beschikken op bezwaarschriften van militair personeel krachtens de regeling Kennelijke onbillijke behandeling en sinds 1991 krachtens het Besluit klachtrecht militairen

periode: 1945-1993

waardering: V, 5 jaar

Actor: naasthogere commandanten van de strafopleggers

[Vervallen per 08-03-2006]

* Militair straf- en tuchtrecht

(92)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: wijzigen dan wel teniet doen van tuchtrechtelijke straffen

periode: 1991-1993

waardering: V, 5 jaar

Actor: commandant van het Korps mariniers

[Vervallen per 08-03-2006]

* Opleiding

(105)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren aan de minister betreffende kwaliteit en resultaten van opleidingen en examens bij het korps mariniers

periode: 1945-1993

waardering: B (2)

(106)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren aan de bevelhebber der zeestrijdkrachten betreffende kwaliteit en resultaten van opleidingen en examens bij het korps mariniers

periode: 1976-1993

waardering: B (2)

Actor: Raad van Vlagofficieren

[Vervallen per 08-03-2006]

* Functietoewijzing en bevordering

(42)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake de voordracht tot bevordering en het carrièreverloop van officieren der zeemacht die in aanmerking komen voor bevordering tot een vlagofficiersrang

periode: 1945-1989

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

(44)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de plaatsingsautoriteit (directeur Personeel KM) betreffende het carrièreverloop van officieren der zeemacht vanaf de rang van kapitein ter zee en van officieren vanaf de rang van luitenant ter zee 1e klasse met een in gunstige zin afwijkend loopbaanpatroon

periode: 1990-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokken

Actor: Raad van Hoofdofficieren

[Vervallen per 08-03-2006]

* Functietoewijzing en bevordering

(43)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake de voordracht tot bevordering en het carrièreverloop van officieren der land- en luchtmacht die in aanmerking komen voor bevordering tot een hoofdofficiersrang

periode: 1945-1989

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Raad van Opperofficieren

[Vervallen per 08-03-2006]

* Functietoewijzing en bevordering

(47)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake de toewijzing aan officieren van functies waaraan de rang van brigade-generaal of hoger is verbonden

periode: 1970-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Raad van onderzoek oneervol ontslag officieren der zeemacht

[Vervallen per 08-03-2006]

* Schorsing en ontslag

(54)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de Kroon inzake het oneervol ontslag van officieren der zeemacht

periode: 1945-1955

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Raad van onderzoek oneervol ontslag officieren land- en luchtmacht

[Vervallen per 08-03-2006]

* Schorsing en ontslag

(55)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de Kroon inzake het oneervol ontslag van officieren van land- en luchtmacht

periode: 1945-1955

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Raad van appèl oneervol ontslag officieren zeemacht

[Vervallen per 08-03-2006]

* Schorsing en ontslag

(56)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: in voorkomend geval verzoeken aan de Kroon om herziening van het advies van een raad van onderzoek oneervol ontslag officieren zeemacht

periode: 1945-1955

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Raad van appèl oneervol ontslag officieren land- en luchtmacht

[Vervallen per 08-03-2006]

* Schorsing en ontslag

(57)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: in voorkomend geval verzoeken aan de Kroon om herziening van het advies van een raad van onderzoek oneervol ontslag officieren land- en luchtmacht

periode: 1945-1955

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Raad van onderzoek ontslag officieren

[Vervallen per 08-03-2006]

* Schorsing en ontslag

(59)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de Kroon inzake het oneervol ontslag van officieren

periode: 1955-1989

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Raad van advies KL

[Vervallen per 08-03-2006]

* Functietoewijzing en bevordering

(46)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake de bevordering en het carrièreverloop van officieren vanaf de rang van luitenant-kolonel bij de KL

periode: 1970-1990

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Militair-geneeskundige Raad

[Vervallen per 08-03-2006]

* Geneeskundige verzorging

(112)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake het geneeskundig beleid en de geneeskundige verzorging van militair personeel

periode: 1967-1976

waardering: B (3)

Actor: Nationale Demobilisatieraad

[Vervallen per 08-03-2006]

* Personeelszorg

(107)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake de zorg voor uit het voormalig Nederlands-Indië gedemobiliseerde militairen en hun gezinnen

periode: 1948-1952

waardering: B (3)

Actor: Nationale raad welzijn militairen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Personeelszorg

(108)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister betreffende de welzijnsverzorging, vorming en opleiding van militair personeel en betreffende de menselijke verhoudingen binnen de krijgsmacht

periode: 1952-1980

waardering: B (3)

Actor: Maatschappelijke raad voor de krijgsmacht

[Vervallen per 08-03-2006]

* Personeelszorg

(109)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake de maatschappelijke aspecten van het beleid waar deze het welzijn van het (militair) personeel en de menselijke verhoudingen in de krijgsmacht wezenlijk raken

periode: 1980-1993

waardering: B (3)

Actor: Militaire pensioenraad

[Vervallen per 08-03-2006]

* Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

(169)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de Kroon betreffende ingediende bezwaren van belanghebbenden inzake militaire pensioenen voor officieren

periode: 1945-1966

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

(171)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister van Defensie betreffende ingediende bezwaren van belanghebbenden inzake militaire pensioenen voor niet-officieren

periode: 1945-1966

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Inspecteur van het onderwijs bij de zeemacht in Nederland, sinds 1976 tevens hoofd van de afdeling onderwijs, sinds 1992 tevens souschef personeelsvoorziening en onderwijs van de Directie personeel KM

[Vervallen per 08-03-2006]

* Opleiding

(103)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren aan de minister betreffende kwaliteit en resultaten van opleidingen en examens bij de zeemacht, met uitzondering van die bij het korps mariniers

periode: 1945-1976

waardering: B (2)

(104)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren aan de bevelhebber der zeestrijdkrachten betreffende kwaliteit en resultaten van opleidingen en examens bij de zeemacht, met uitzondering van die bij het korps mariniers

periode: 1976-1993

waardering: B (2)

Actor: Inspecteur geneeskundige dienst zeemacht

[Vervallen per 08-03-2006]

* Geneeskundige verzorging

(110)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake het geneeskundig beleid en de geneeskundige verzorging van militair personeel der marine

periode: 1945-1967

waardering: B (3)

(127)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren aan de bevelhebber der zeestrijdkrachten betreffende de kwaliteit van de geneeskundige verzorging en hygiëne bij de KM-eenheden, betreffende de inhoudelijke aspecten van de militair-geneeskundige opleidingen en betreffende de kwaliteit van het militair-geneeskundig personeel van de marine

periode: 1945-1993

waardering: B (2)

(131)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake ongeschiktheid op medische gronden voor de militaire dienst van militair personeel der zeemacht in verband met ontslag uit dienst en (invaliditeits)pensioen

periode: 1952-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Inspecteur militair geneeskundige dienst

[Vervallen per 08-03-2006]

* Geneeskundige verzorging

(111)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake het geneeskundig beleid en de geneeskundige verzorging van militair personeel der land- en luchtmacht

periode: 1945-1967

waardering: B (3)

(128)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren aan de bevelhebbers der land- en luchtstrijdkrachten betreffende de kwaliteit van de geneeskundige verzorging en hygiëne bij KL- en KLu-eenheden, betreffende de inhoudelijke aspecten van de militair-geneeskundige opleidingen en betreffende de kwaliteit van het militair-geneeskundig personeel van de land- en luchtmacht

periode: 1945-1993

waardering: B (2)

(132)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake ongeschiktheid op medische gronden voor de militaire dienst van militair personeel der land- en luchtmacht in verband met ontslag uit dienst en (invaliditeits)pensioen

periode: 1952-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

(133)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: voorbereiden en uitgeven van folders, brochures en periodieken betreffende (de geschiedenis van) militaire geneeskunde

periode: 1945-1993

waardering: V, 3 jaar

Actor: Directeur militair geneeskundige diensten, sinds 1989 directeur militair geneeskundig beleid

[Vervallen per 08-03-2006]

* Geneeskundige verzorging

(113)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake het geneeskundig beleid en de geneeskundige verzorging van militair personeel

periode: 1976-1993

waardering: B (3)

Actor: Inspecteur Militaire Gezondheidszorg

[Vervallen per 08-03-2006]

* Geneeskundige verzorging

(116)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren aan de minister betreffende de kwaliteit van de geneeskundige verzorging door de militair-geneeskundige diensten der krijgsmachtdelen en de kwaliteit van het militair-geneeskundig personeel

periode: 1989-1993

waardering: B (2)

(117)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: rapporteren aan de klagers (militairen) en de aangeklaagden (artsen en andere medewerkers van de militair-geneeskundige diensten) naar aanleiding van het onderzoek inzake klachten van militair personeel betreffende het functioneren van (een medewerker of instelling van) de militaire gezondheidszorg

periode: 1989-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Commissie A en B van het georganiseerd overleg rechtstoestand militairen zeemacht, landmacht en luchtmacht

[Vervallen per 08-03-2006]

* Rechtspositie

(26)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister ten aanzien van alle zaken die de rechtspositie van het militair personeel der krijgsmachtdelen aangaan, inclusief reorganisaties

periode: 1945-1974

waardering: B (3)

Actor: Centrale commissie georganiseerd overleg militairen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Rechtspositie

(27)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister ten aanzien van alle zaken die de rechtspositie van het militair personeel der krijgsmachtdelen aangaan, inclusief reorganisaties

periode: 1974-1993

waardering: B (3)

Actor: Commissie voor administratief beroep zeemacht

[Vervallen per 08-03-2006]

* Functietoewijzing en bevordering

(33)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de regionale bevelhebbers, i.c. de commandant der zeemacht in Nederland betreffende bezwaarschriften van beroepsmilitairen der zeemacht inzake beoordelingen door militaire meerderen

periode: 1945-1982

waardering: V, 5 jaar

Actor: Commissies van onderzoek bezwaarschriften KL en KLU

[Vervallen per 08-03-2006]

* Functietoewijzing en bevordering

(35)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister betreffende bezwaarschriften van beroepsmilitairen van land- en luchtmacht inzake beoordelingen door militaire meerderen

periode: 1945-1982

waardering: V, 5 jaar

Actor: Commissie bezwaarschriften zeemacht

[Vervallen per 08-03-2006]

* Functietoewijzing en bevordering

(37)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake bezwaarschriften van militair personeel der marine tegen beoordelingen door militaire meerderen en alle andere besluiten, handelingen of weigeringen door lagere autoriteiten dan de minister

periode: 1982-1993

waardering: V, 5 jaar

Actor: Commissie administratief beroep KL

[Vervallen per 08-03-2006]

* Functietoewijzing en bevordering

(38)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake bezwaarschriften van militair personeel der landmacht tegen beoordelingen door militaire meerderen en alle andere besluiten, handelingen of weigeringen door lagere autoriteiten dan de minister

periode: 1982-1993

waardering: V, 5 jaar

Actor: Commissie bezwaarschriften KLU

[Vervallen per 08-03-2006]

* Functietoewijzing en bevordering

(39)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake bezwaarschriften van militair personeel der luchtmacht tegen beoordelingen door militaire meerderen en alle andere besluiten, handelingen of weigeringen door lagere autoriteiten dan de minister

periode: 1982-1993

waardering: V, 5 jaar

Actor: Commissie van onderzoek onkwaamheid of ongeschiktheid officieren

[Vervallen per 08-03-2006]

* Schorsing en ontslag

(60)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de Kroon inzake het eervol ontslag van officieren der drie krijgsmachtdelen wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid

periode: 1955-1989

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Commissie van onderzoek gezindheid officieren, sinds 1982 Commissie van onderzoek gezindheid militairen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Schorsing en ontslag

(61)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de Kroon inzake het eervol ontslag van officieren, sinds 1982 alle militair personeel, wegens hun politieke gezindheid

periode: 1955-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Commissie van onderzoek ontslag militairen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Schorsing en ontslag

(63)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake het ontslag van niet-officieren der krijgsmachtdelen, sinds 1990 alle militair personeel wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid, verregaande nalatigheid, wangedrag, een rechterlijk vonnis of misleiding bij indiensttreding

periode: 1982-1993

waardering: V, 60 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Commissie tot herziening van de militaire strafrechtpleging

[Vervallen per 08-03-2006]

* Militair straf- en tuchtrecht

(64)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de ministers van Defensie en Justitie over de herziening van het militair strafrecht, het militair strafprocesrecht en het militair tuchtrecht

periode: 1952-1971

waardering: B (3)

Actor: Commissie van advies militair straf- en tuchtrecht

[Vervallen per 08-03-2006]

* Militair straf- en tuchtrecht

(65)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de ministers van Defensie en Justitie over de herziening van het militair strafrecht, het militair strafprocesrecht en het militair tuchtrecht

periode: 1971-1976

waardering: B (3)

Actor: Commissie deskundigen immunisatie militairen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Geneeskundige verzorging

(118)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake elk besluit tot verplichte vaccinatie van militair personeel tegen besmettelijke ziekten op grond van art. 4 van de Wet immunisatie militairen

periode: 1953-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Commissie geneeskundigen immunisatie militairen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Geneeskundige verzorging

(119)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake verzoekschriften van militair personeel om te worden vrijgesteld van immunisatie om medische redenen op grond van art. 6 van de Wet immunisatie militairen

periode: 1953-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Commissie gewetensbezwaren immunisatie militairen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Geneeskundige verzorging

(120)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake verzoekschriften van militair personeel om te worden vrijgesteld van immunisatie om principiële redenen op grond van art. 5 van de Wet immunisatie militairen

periode: 1953-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Commissie beoordeling aanvragen autorisaties

[Vervallen per 08-03-2006]

* Geneeskundige verzorging

(122)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake het beheer, gebruik en vervoer van radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen door de krijgsmacht, gelet op de bescherming van hen die ermee werken en op de volksgezondheid in het algemeen

periode: 1969-1993

waardering: V, 5 jaar

Actor: Adviescommissie stralingshygiëne

[Vervallen per 08-03-2006]

* Geneeskundige verzorging

(123)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de directeur Militair-Geneeskundig Beleid inzake het beheer, gebruik en vervoer van radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen door de krijgsmacht, gelet op de bescherming van hen die ermee werken en op de volksgezondheid in het algemeen

periode: 1993

waardering: V, 10 jaar

Actor: Commissie internationale militaire sportwedstrijden

[Vervallen per 08-03-2006]

* Ontwikkeling, sport en ontspanning

(146)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister betreffende de deelname van Nederlandse militairen aan internationale militaire sportwedstrijden, de organisatie van deze sportwedstrijden in Nederland, de organisatie van nationale militaire kampioenschappen, de participatie van nationale militaire sportequipes in militaire en civiele sportevenementen

periode: 1946-1993

waardering: V, 3 jaar

Actor: Defensie filmcommissie

[Vervallen per 08-03-2006]

* Ontwikkeling, sport en ontspanning

(147)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: bepalen van het recreatieve filmaanschaffings- en distributiebeleid voor militair personeel van de drie krijgsmachtdelen

periode: 1960-1969

waardering: V, 3 jaar

Actor: Commissie militaire onderscheidingen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Onderscheidingen, eretekenen en medailles

(156)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake de toekenning van Koninklijke onderscheidingen aan militair personeel

periode: 1945-1952

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Commissie dapperheidsonderscheidingen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Onderscheidingen, eretekenen en medailles

(157)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake de toekenning van Koninklijke onderscheidingen aan militair personeel

periode: 1952-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

Actor: Coördinatie- en contactcommissie voor de militaire oorlogsinvaliden en -weduwen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

(162)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: bevorderen van een doelmatige samenwerking tussen de op het terrein van de sociale zorg voor militaire oorlogsslachtoffers werkzame instellingen

periode: 1950-1957

waardering: B (9)

Actor: Contactcommissie gepensioneerden, sinds 1993 adviescommissie postactieve aangelegenheden

[Vervallen per 08-03-2006]

* Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

(173)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: evalueren van de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van pensionering, wachtgelden en andere uitkeringen aan postactief militair personeel

periode: 1969-1993

waardering: B (1)

Actor: Adviescommissie wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen

[Vervallen per 08-03-2006]

* Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

(174)

[Vervallen per 08-03-2006]

handeling: adviseren van de minister inzake de toekenning van (verhoogde) militaire pensioenen op grond van de Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen

periode: 1978-1993

waardering: V, 80 jaar na geboortejaar betrokkenen

 1. De doelstellingen zijn ontleend aan 'Doelstellingen structuur Nederlandse Defensie (Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 1980). Het institutioneel onderzoek door PIVOT heeft uitgewezen dat deze doelstellingen sinds 1945 onveranderd zijn gebleven.

  ^ [1]
 2. In 1994 is deze bepaling in de Grondwet gewijzigd.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina