Selectielijst Agrarische handelspolitiek en exportbevordering voor de neerslag van [...] vanaf 1945 van de Minister van LNV en taakvoorgangers

Geldend van 19-11-2000 t/m heden

Selectielijst Agrarische handelspolitiek en exportbevordering voor de neerslag van handelingen vanaf 1945 van de Minister van LNV en taakvoorgangers

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 25 februari 2000, nr. arc-99.1669/2);

Besluiten:

Artikel 2

Van de `Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van Landbouw en Visserij en in de archieven van de onder dat Ministerie ressorterende commissies en ambtenaren' (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, nr. PAZ 400, Afdeling Post- en Archiefzaken d.d. 29 december 1966 en beschikking nr. 133349, Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming d.d. 3 februari 1967, laatstelijk gewijzigd bij beschikkingen van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, nrs. R&B/OSTA/99/469 en R&B/OSTA/ 99/471 d.d. 3 augustus 1999 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 216 van 9 november 1999)) worden categorieën 21, 79, 86, 92 en 114 ingetrokken voor wat betreft de agrarische handelspolitiek en exportbevordering.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2000

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
namens deze,
de

directeur Facilitaire Dienst

,

M.H. Wunderink

Selectielijst Agrarische handelspolitiek en exportbevordering

Voor de neerslag van handelingen van:

 • 1. de minister van LNV en taakvoorgangers (vanaf 1945)

 • 2. Hoofdproductschap Akkerbouw en taakvoorgangers (vanaf 1945)

Geldt o.a. voor:

 • Directie Industrie en Handel

 • Directie Internationale Zaken

 • Directie Juridische Zaken

 • Directie Kabinet

 • Dienst Landelijk Gebied

September 2000

Rijksarchiefdienst

Inhoud

Inleiding

Toelichting op de voorliggende selectielijst

Pivot bij LNV

Toelichting op het nieuwe archiefselectiebeleid van de rijksoverheid

Deel 1. Agrarische handelspolitiek

Handelingen van actoren onder de archiefzorg van LNV

Minister van LNV

Hoofdstuk 1.7: Algemene handelingen

Hoofdstuk 1.8: Nationale agrarische handelspolitiek

Hoofdstuk 1.9: Benelux

Hoofdstuk 1.10: Productovereenkomsten

Hoofdstuk 1.11: Gemeenschappelijke agrarische handelspolitiek van de EG

College van Overleg voor de Voedselvoorziening en Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden

Regeringscommissaris voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden

Deel 2. Agrarische handelspolitiek

Handelingen van overige actoren

Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (HPA)

Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (IRHP)

Kamers van Koophandel te Amsterdam en Rotterdam

Minister van Buitenlandse Zaken

Minister van Economische Zaken

Hoofdstuk 1.8: Nationale agrarische handelspolitiek

Hoofdstuk 1.10: Productovereenkomsten

Hoofdstuk 1.11: Gemeenschappelijke agrarische handelspolitiek van de EG

Minister van Financiën

Hoofdstuk 1.10: Productovereen-komsten

Hoofdstuk 1.11: Gemeenschappelijke agrarische handelspolitiek van de EG

Permanente Vertegenwoordiger bij de EU (PV-EU)

Deel 3. Agrarische exportbevordering

Handelingen van actoren onder de archiefzorg van LNV

Minister van LNV

Hoofdstuk 2.6: Agrarische vertegenwoordiging in het buitenland (AVB)

Hoofdstuk 2.7: Beleid en instrumenten in het algemeen

Hoofdstuk 2.8: Activiteitenprogram-ma's en marktonderzoek

Hoofdstuk 2.9: Voorlichting en promotie

Hoofdstuk 2.10: Internationale samenwerking

Landbouwattachés

Platform Know How Export landbouw en cultuurtechniek

Regeringscommissaris voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden

Stuurgroep voor agribusinessprojecten

Deel 4. Agrarische exportbevordering

Handelingen van overige actoren

Minister van Buitenlandse Zaken

Minister van Economische Zaken

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's)

Hoofdstuk 2.7: Beleid en instrumenten in het algemeen

Hoofdstuk 2.8: Activiteitenprogram-ma's en marktonderzoek

Hoofdstuk 2.9: Voorlichting en promotie

Inleiding

De voorliggende selectielijst geldt voor alle actoren onder de archiefzorg van zowel de minister van LNV als Staatsbosbeheer. Elke actor selecteert de neerslag van zijn handelen binnen het beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer voortaan met deze lijst. Voor handelingen op andere beleidsterreinen gelden andere selectielijsten.

Enkele in het oog springende kenmerken van een selectielijst zijn de volgende.

 • -

  De selectielijst vervangt de tot nu toe gebruikte vernietigingslijsten en blijft in de huidige vorm maximaal twintig jaar geldig.

 • -

  De lijst geldt voor alle directies en diensten die bij dit beleidsterrein betrokken zijn.

 • -

  De lijst beschrijft geen documenten, maar handelingen.

 • -

  De lijst geldt voor alle vormen van neerslag die resulteren uit de beschreven handelingen: papieren documenten, elektronische bestanden, audiovisuele producten enz.

 • -

  De lijst noemt niet alleen de handelingen waarvan de neerslag vernietigd kan worden, maar ook de handelingen waarvan de neerslag bewaard moet blijven.

  Hieronder volgen toelichtingen op respectievelijk de selectielijst, het project Pivot/LNV en het achterliggende nieuwe selectiebeleid van de rijksoverheid.

Toelichting op de voorliggende selectielijst

Geldigheid van deze selectielijst

Voor het ministerie van LNV is de selectielijst Agrarische handelspolitiek en exportbevordering van toepassing voor:

 • 1. Handelingen van de actor `minister van LNV' (uitgevoerd door met name de directies Internationale Zaken, Industrie en Handel en Kabinet)

 • 2. Handelingen van andere actoren onder de archiefzorg van LNV (zoals de landbouwraden en -attachés).

Voor het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) is deze selectielijst van toepassing voor:

 • 1. Handelingen van de actor HPA.

 • 2. Handelingen van de actor `PBO's' voor zover verricht door het HPA.

 • 3. Handelingen van de actor `PBO's' voor zover verricht door het Productschap Aardappelen (PA), het Productschap Diervoeder (PD), het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (PGZP) en het Productschap Wijn (PW)

Deze onder 3 genoemde actoren zijn onlangs omgevormd tot commissies van het HPA, waardoor hun archief ressorteert onder de zorg van het HPA.

De overige zorgdragers waarvan in dit rapport handelingen zijn opgenomen zijn de ministers van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën en de Kamers van Koophandel te Amsterdam en Rotterdam. De desbetreffende handelingen zijn nog niet vastgesteld

De vastgestelde selectielijst vormt de formele grondslag voor bewerking van archiefbestanden tot vernietiging dan wel overbrenging naar de Rijksarchiefdienst. Tevens wordt de lijst toegepast in het informatiebeheer van enerzijds alle LNV-onderdelen die bij dit beleidsterrein betrokken zijn, en anderzijds van het HPA.

De lijst heeft overigens geen betrekking op het interne functioneren van de genoemde actoren; daarvoor worden beleidsterreinoverstijgende onderzoeken toegepast naar de aandachtsgebieden financiën, personeel, organisatie, huisvesting, informatievoorziening en voorlichting.

De selectielijst treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant en blijft in de huidige vorm hoogstens 20 jaar geldig.

Intrekking van bestaande vernietigingslijsten

Bij vaststelling van deze selectielijst vervallen de volgende categorieën uit de Algemene Vernietigingslijst van LNV (laatste wijziging: Stcrt. 1999, 216):

 • -

  categorie 21 (publicaties en voorlichting)

 • -

  categorie 79 (rapporten buitenlandse economische aangelegenheden)

 • -

  categorie 86 (internationale tentoonstellingen)

 • -

  categorie 92 (buitenlandse prijsvorming)

 • -

  categorie 114 (congressen en conferenties)

Deze categorieën vervallen voor stukken met betrekking tot de agrarische handelspolitiek en exportbevordering.

Indeling van deze lijst

De handelingen van de voornaamste actor op dit beleidsterrein, de minister van LNV (inclusief taakvoorgangers) zijn samengebracht in deel 1 en deel 3 van deze lijst. Daar zijn ze nader onderverdeeld volgens dezelfde indeling als het gelijknamige rapport en met dezelfde nummering.

Bij elke handeling van de actor 'minister van LNV' is vermeld welke organisatieonderdelen daarbij betrokken zijn. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt:

 • IZ (directie Internationale Zaken), m.n. deel 1

 • I&H (directie Industrie en Handel)

 • Kab. (directie Kabinet), m.n. deel 3

 • DLG (Dienst Landelijk Gebied)

 • HPA (Hoofdproductschap Akkerbouw)

N.B. Dit betreft handelingen die in mandaat worden verricht namens de minister van LNV.

In deel 1 en 3 staan tevens de handelingen van andere actoren onder de archiefzorg van LNV.

Het archief van ieder van die actoren valt onder de beheersverantwoordelijkheid van een directie of dienst van LNV. Daarom is ook hier bij elke handeling een afkorting opgenomen van een dienstonderdeel.

In deel 2 en deel 4 staan de handelingen van actoren buiten de archiefzorg van LNV. Daarvan zijn vooralsnog alleen de handelingen van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) vastgesteld.

Handelingen met een * worden momenteel nog verricht.

Informatie over de actoren en de context van de beschreven handelingen

De actoren waarvan in deze lijst handelingen zijn opgenomen, worden nader beschreven in het bijbehorende onderzoeksrapport. Daarin is tevens een beschrijving opgenomen van de context van het beleidsterrein.

Het formeel doorlopen traject van vaststelling

Op 16 september 1999 heeft de directeur Facilitaire Dienst van het ministerie van LNV, mede namens de voorzitter van de Akkerbouwproductschappen, de ontwerp-selectielijst aangeboden aan de staatssecretaris van OC&W, die er vervolgens advies over heeft gevraagd aan de Raad voor Cultuur. De Raad heeft tegelijk een verslag gekregen van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen. Vanaf 28 september 1999 lag de ontwerp-selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Algemeen Rijksarchief en in de bibliotheken van het ministerie van LNV, het Hoofdproductschap Akkerbouw, het ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie. De terinzagelegging was aangekondigd in Staatscourant 185 van 27 september 1999.

Tijdens het bovengenoemde driehoeksoverleg was, op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, een op het beleidsterrein deskundige historicus aanwezig. Van andere organisaties of individuele burgers werd gedurende de terinzagelegging geen reactie ontvangen.

De Bijzondere Commissie Archieven van de Raad voor Cultuur heeft de ontwerp-selectielijst besproken tijdens de vergadering van 7 december 1999. Bij de voorbereiding van het advies is het verslag van het driehoeksoverleg mede in beschouwing genomen. Op 25 februari bracht de Raad advies uit aan de Staatssecretaris van OC&W (kenmerk arc-99.1669/2) dat behoudens enkele tekstuele correcties geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst.

Pivot bij LNV

De voorliggende selectielijst en het bijbehorende onderzoeksrapport zijn producten van het projectteam Pivot/LNV.

Het project

Vooruitlopend op de nieuwe Archief-wet stelde de Rijksarchiefdienst in 1991 Pivot in: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn. Het project is gericht op de selectie van overheidsarchieven vanaf 1945, en gaat uit van institutioneel onderzoek op alle beleidsterreinen waarbij het rijk betrokken is. Pivot is een interdepartementaal project op basis van convenanten tussen de Rijksarchiefdienst en alle ministeries en Hoge Colleges van Staat. Het convenant voor LNV werd op 9 december 1992 gesloten tussen de secretaris-generaal van LNV en de Algemene Rijksarchivaris.

Hoofdpunten van de gehanteerde methodiek van institutioneel onderzoek:

 • Een onderzoek richt zich niet op een organisatie, maar op de volle breedte van een beleidsterrein.

 • De wet- en regelgeving die samenhangt met het beleidsterrein staat in principe centraal als bron, aangevuld met literatuur en interviews met beleidsambtenaren.

 • De zelfstandig handelende partijen worden aangeduid als 'actoren'.

 • Daden die gebaseerd zijn op een zelfstandige bevoegdheid van een actor worden aangeduid als 'handelingen'.

 • De periode van onderzoek strekt zich in principe uit van 1945 tot heden, hoewel ook relevante ontwikkelingen of wetgeving van voor 1945 beschreven worden.

De beleidsterreinen

De LNV-beleidsterreinen zijn in het Pivot-project als volgt gedefinieerd:

 • -

  Landbouw: Agrarisch markt- en prijsbeleid en voedselvoorziening, Gewasbescherming, Gezondheid en welzijn van dieren, Grondprijsbeleid, Landbouwkwaliteitsbeleid, Land-bouwstructuurbeleid, Landinrichting, Meststoffenbeleid, Pachtbeleid

 • -

  Natuurbeheer: Flora en fauna, Natuur- en landschapsbeheer, Relatienotabeleid

 • -

  Visserij: Binnenvisserij, Zee- en kustvisserij

 • -

  Overige LNV-beleidsterreinen: Agrarische handelspolitiek en exportbevordering, Agrarisch onderwijs, Algemeen LNV-beleid, Bosbouw-beleid, Openluchtrecreatie

Voor deze beleidsterreinen is LNV primair verantwoordelijk, en daarom is afgesproken dat LNV de desbetreffende selectielijsten opstelt (en dan ook voor de actoren buiten de eigen archiefzorg). De meeste van deze selectielijsten zijn inmiddels afgerond (al dan niet formeel vastgesteld).

Staftaken zijn onderdeel van rijksbrede beleidsterreinen. Hiervoor worden selectielijsten opgesteld door het ministerie dat het desbetreffende rijksbeleid coördineert.

 • -

  Rijksbrede beleidsterreinen: Financiën, Huisvesting, Informatie-voorziening, Overheidspersoneel, Organisatie, Voorlichting

Relevant zijn ook nog bepaalde selectielijsten voor beleidsterreinen buiten de primaire verantwoordelijkheid van LNV. Het gaat om terreinen waarop een of meer LNV-actoren een inbreng leveren. Voor de neerslag van die inbreng geldt de desbetreffende selectielijst. Voorbeelden:

 • -

  Overige relevante beleidsterreinen: Buitenlands beleid, Sociale voorzieningen, Staatsdeelnemingen, Politie-beleid, Waterstaat, Invoerrechten en accijnzen, Arbeidsomstandigheden

Inbreng van LNV-directies en diensten bij de totstandkoming van de lijsten

Het team van Pivot/LNV onderzoekt alle LNV-beleidsterreinen in nauwe samenwerking met de betrokken directies en diensten. De inbreng van de organisatieonderdelen bestaat uit het geven van interviews, het toetsen van concepten en het deelnemen aan overleg met de Rijksarchiefdienst. Deze inbreng wordt geleverd door deskundigen inzake het beleidsterrein en inzake de archiefvorming.

Producten van Pivot

 • 1. Rapport van institutioneel onderzoek (RIO)

  Dit rapport bevat alle handelingen van de overheidsactoren binnen het beschreven beleidsterrein, binnen de grenzen van de onderzochte periode. Daarnaast bevat het relevante context-informatie over deze handelingen, zoals een schets van de historische ontwikkelingen, een karakterisering van de opgevoerde actoren, een aanduiding van de organisatorische ontwikkelingen binnen het voornaamste betrokken ministerie en een opsomming van de geraadpleegde wet- en regelgeving die geldt binnen het beleidsterrein. Na vaststelling wordt het rapport gedrukt.

 • 2. Basisselectiedocument (BSD)

  Een basisselectiedocument (BSD) bevat dezelfde handelingen van dezelfde actoren als het bijbehorende rapport, maar dan gegroepeerd per actor. 'BSD' is overigens een informele term, in tegenstelling tot het officiële begrip 'selectielijst' uit het Archiefbesluit.

 • 3. Selectielijst

  Een selectielijst is het formeel vastgestelde gedeelte van een BSD. De lijst geeft aan iedere handeling een `waardering': een keuze voor al dan niet bewaren van de neerslag, met bij de V-handelingen een vernietigingstermijn. Selectielijsten van LNV noemen bij iedere handeling tevens de directies die daarbij betrokken zijn. De reikwijdte van een selectielijst hangt samen met de zorgdragers die hem indienen. Wanneer alle zorgdragers die voorkomen in een BSD tegelijk de selectielijst zouden indienen, dan vallen BSD en selectielijst dus samen.

Toepassing van de selectielijsten

 • 1. Bewerking en overbrenging van de archieven tot 1985

  Met de vastgestelde selectielijst vindt de selectie en bewerking van de archiefbestanden plaats. De bestanden met cultuurhistorische waarde worden overgebracht naar de Rijksarchiefdienst en de rest is vernietigbaar. Het ministerie van LNV heeft met de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) een raamconvenant afgesloten, op basis waarvan LNV archieven aan kan bieden ter selectie en bewerking. Bij de bewerking en overbrenging voert de Facilitaire Dienst de coördinatie namens LNV, maar de desbetreffende directies en diensten zijn opdrachtgever voor de bewerkingen, vanwege hun archiefverantwoordelijkheid.

 • 2. Voorkoming van het ontstaan van nieuwe achterstanden in overbrenging

  De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de directies en diensten. Een essentieel element bij het voorkomen van nieuwe achterstanden is de invoering van de selectielijsten in het informatiebeheer, zowel voor de papieren documenten als voor elektronische bestanden en audiovisuele materialen. De inbreng van de FD bestaat uit de ontwikkeling van een methodiek voor invoering en de advisering over toepassing daarvan.

Toepassing van de onderzoeksrapporten

 • 1. Achtergrondinformatie voor beter beheer en selectie van archief

  De selectiebeslissingen worden gebaseerd op de contextbeschrijving in het bijbehorende rapport. Die beschrijving kan verder dienen als input voor een archiefstructuur die aansluit op de beleidsprocessen.

 • 2. Informatiebron voor beleidsmedewerkers

  Voor beleidsmedewerkers kunnen de rapporten dienen als naslagwerk. Per beleidsterrein geven ze een compact overzicht van de geldende wet- en regelgeving, de organisatie, de maatschappelijke context en de actoren binnen en buiten LNV, en dat over een periode van ongeveer vijftig jaar. Uniek is de specifieke combinatie van een brede invalshoek, een grote hoeveelheid feitelijke gegevens en een objectieve analyse vanuit het perspectief van de overheid. De nauwe samenwerking met materiedeskundigen van binnen en buiten het ministerie verzekert de betrouwbaarheid van de rapporten.

Toelichting op het nieuwe archiefselectiebeleid van de rijksoverheid

Het selectiebeleid van de rijksoverheid en dus ook van LNV is enkele jaren geleden drastisch veranderd. Voorheen vond selectie plaats op documentniveau aan de hand van vernietigingslijsten, en daarnaast kon toestemming gevraagd worden voor incidentele vernietiging. Cultuur-historisch waardevolle gedeelten van archieven moesten binnen 50 jaar overgebracht worden naar de Rijksarchiefdienst. Na invoering van de nieuwe Archiefwet (1996) is de selectiepraktijk als volgt veranderd:

 • De termijn van overbrenging is verkort tot 20 jaar.

 • Ieder overheidsorgaan moet selectielijsten opstellen.

 • Een selectielijst beschrijft geen documenten, maar handelingen.

 • Een selectielijst geldt voor alle vormen van neerslag die resulteren uit de beschreven handelingen: papieren documenten, elektronische bestanden en audiovisuele materialen.

 • ·Een selectielijst beperkt zich niet langer tot wat vernietigd moet worden, maar noemt eveneens wat bewaard moet worden.

 • Een selectielijst beschrijft het complete overheidshandelen binnen een heel beleidsterrein.

 • Incidentele vernietiging is niet meer mogelijk.

Handelingen en hun cultuurhistorische waarde

Tot voor kort bestonden er voor de archiefselectie alleen negatieve criteria, want vernietigingslijsten gaven per overheidsinstelling slechts aan welke bestanden niet in aanmerking kwamen voor overbrenging naar een Rijksarchief. Deze criteria werden toegepast op documentniveau. Afgezien van de bewerkelijkheid van deze microselectie bestonden de voornaamste nadelen van deze werkwijze uit de onoverzichtelijkheid van datgene dat wel overgebracht zou moeten worden, het gebrek aan inzicht in de grondslagen van het handelen waaruit die bestanden resulteren, en het gebrek aan inzicht in de samenhang tussen de taken van actoren die op eenzelfde beleidsterrein actief zijn.

Om deze bezwaren te ondervangen werd de methode institutioneel onderzoek ontwikkeld, waarmee de beleidsontwikkelingen en het handelen van alle relevante actoren over de hele bandbreedte van een beleidsterrein beschreven worden. Op deze basis kan een effectievere (macro)selectie plaatsvinden aan de hand van positieve criteria.

Een selectielijst beschrijft het handelen van overheidsactoren op een bepaald beleidsterrein. De handelingen worden vervolgens beoordeeld op de mate waarin ze cultuurhistorische waarden weerspiegelen. Zodoende kan de Rijksarchiefdienst de gegevensbestanden overnemen die een reconstructie mogelijk maken van het overheidshandelen op hoofdlijnen in relatie tot haar omgeving.

De cultuurhistorische waarde van een handeling wordt bepaald aan de hand van zes algemene criteria, die in het volgende schema genoemd worden. Een handeling die voldoet aan een van de criteria wordt aangemerkt met B (bewaren). De neerslag van die handeling wordt dan volgens de archiefwettelijke normen van goede, geordende en toegankelijke staat overgebracht naar de Rijksarchiefdienst. Daar blijven de archieven onder klimatologisch verantwoorde condities voor onbepaalde tijd bewaard als onderdeel van het nationale culturele erfgoed, openbaar voor raadpleging en historisch onderzoek.

De handelingen die niet voldoen aan een van de selectiecriteria worden aangemerkt met V, wat staat voor vernietigen. De neerslag van ieder van deze handelingen krijgt een vernietigingstermijn. De archiefvormende organisatie bepaalt daarvan zelf de duur, die afhankelijk van de belangen van verantwoording en bedrijfsvoering doorgaans uiteenloopt van 1 tot 20 jaar.

Wanneer een handeling geselecteerd wordt voor overbrenging naar de Rijksarchiefdienst, dan wordt in principe de complete neerslag van die handeling bewaard. Een reconstructie van het overheidshandelen zou immers niet lukken wanneer alleen de eindproducten bewaard werden. Zo is van bv. regelingen en beleidsnota's juist de totstandkomingsfase interessant, vanwege de aanvankelijke bedoelingen, de discussies en de afgekeurde versies.

Algemene selectiecriteria

De cultuurhistorische waarde van handelingen wordt getoetst aan de onderstaande algemene selectiecriteria. Wanneer een handeling aan een van de onderstaande criteria voldoet, dan komt de neerslag ervan in aanmerking voor overbrenging naar de Rijksarchiefdienst (B).

Algemene selectiecriteria

Toelichting

1. Handelingen die betrekking hebben op de voorbereiding en bepaling van het beleid op hoofdlijnen

Agendavorming, analyse van informatie, beleidsadvisering, beleidsvoorbereiding of -planning, besluitvorming over de inhoud van beleid, terugkoppeling van beleid. Zowel de keuze als despecificatie van de doeleinden en instrumenten

2. Handelingen die betrekking hebben op de evaluatie van het beleid op hoofdlijnen

Beschrijving en beoordeling van de inhoud, het proces of de effecten van beleid, toetsing van en toezicht op beleid.Niet perse leidend tot consequenties zoals bij terugkoppeling van beleid

3. Handelingen die betrekking hebben op de verantwoording aan andere actoren van de hoofdlijnen van het beleid

Ook verslaglegging ten aanzien van de beleidsmatige hoofdlijnen

4. Handelingen die betrekking hebben op de (her)inrichting van organisaties belast met het beleid op hoofdlijnen

Instelling, wijziging, opheffing en werkwijze van organen, organisaties of on derdelen daarvan

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Onder beleidsuitvoering wordt de toepassing verstaan van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen, voor zover die in direct verband staan met voor Nederland bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Zoals wanneer de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of innoodsituaties

Uitzondering op de algemene selectiecriteria

De neerslag van handelingen die als vernietigbaar zijn aangemerkt kan soms worden uitgezonderd van vernietiging. Deze mogelijkheid gaat terug op artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995. Het gaat om bestanden die samenhangen met personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang. De toepassing van dit uitzonderingscriterium vindt plaats gedurende de bewerking voor overbrenging en in overleg tussen de zorgdrager, het Algemeen Rijksarchief en de bewerkers.

Deel 1. Agrarische handelspolitiek

Handelingen van actoren onder de archiefzorg van LNV

 • Minister van LNV

Hoofdstuk 1.7:. Algemene handelingen

Algemene handelingen zijn handelingen die voorkomen op ieder beleidsterrein en die geen formele grondslag hebben. Hieronder staan alleen de algemene handelingen die van toepassing zijn op de agrarische handelspolitiek, aangevuld met enkele andere handelingen die betrekking hebben op meerdere hoofdstukken van deze selectielijst.

 • (1 *) Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen en evalueren van het beleid inzake de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Product: O.a. Nota's betreffende de agrarische handelspolitiek (1972 en 1973), rapport Planmatige aanpak veterinaire en zoötechnische exportbelemmeringen (PAVE, 1996), nota Consumentenzorgen en Handel in Agrarische Producten (1998), Aanpak exportbelemmeringen plantaardige producten (AEPP)

  Dienstonderdeel: IZ, I&H, Kab.

  Waardering: B, 1, 2

  Opmerkingen:

  • -

   Betreft ook departementale standpunten, zoals laatstgenoemde nota

  • -

   In het kader van deze handeling wordt overleg gevoerd met het georganiseerde bedrijfsleven

  • -

   Voor bijdragen aan de rijksbegroting met betrekking tot de agrarische handelspolitiek (zoals de memorie van toelichting) is de selectielijst Beheer rijksbegroting LNV van toepassing

 • (2 *) Handeling: Het instellen, instrueren en opheffen van commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 4

 • (3 *) Handeling: Het benoemen en ontslaan van leden van commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: V, na 7 jaar

 • (6 *) Handeling: Het voorbereiden van interdepartementaal overleg ten aanzien van de handelspolitiek en het opstellen van verslagen van de geleverde inbreng

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: V, na 5 jaar

  Opmerking: Het gaat hier om overleg waarvoor een andere minister primair verantwoordelijk is (bijv. EZ). Niet te verwarren met verderop in dit rapport voorkomende vergelijkbare handelingen, waarvan de neerslag wel bewaard wordt, zoals 16, 17, 79, 84 en 87

 • (7 *) Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen inzake de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 3

 • (8 *) Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen inzake de agrarische handelspolitiek en het anderszins informeren van leden van of commissies uit het parlement

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 2, 3

 • (9 *) Handeling: Het informeren van de Nationale Ombudsman en parlementaire onderzoekscommissies naar aanleiding van klachten over de gevolgen of de uitvoering van het beleid inzake de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 3

  Opmerkingen:

  • -

   Zie ook Pivot-rapport `Behoorlijk behandeld' over de Nationale Ombudsman

  • -

   Parlementair onderzoek gebeurt meestal door de Commissies voor de Verzoekschriften

 • (10 *) Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake de agrarische handelspolitiek en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratiefrechtelijke organen

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, JZ

  Waardering: B, 3

  Opmerking: Zie ook Pivot-rapport `Drie maal `s Raads recht' over de Raad van State

 • (11 *) Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: V, na 5 jaar

 • (12 *) Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, IZ, Kab.

  Waardering: B, 5 (alleen de eindproducten; overige neerslag vernietigen na 5 jaar)

 • (13 *) Handeling: Het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek inzake de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1, 2 (alleen voor de stukken met betrekking tot de voorbereiding van het onderzoek en de vaststelling van de eindrapporten; overige neerslag vernietigen na 5 jaar)

 • (14 *) Handeling: Het extern laten verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek inzake de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1, 2 (alleen voor de stukken met betrekking tot de opdracht tot het onderzoek en de vaststelling van de eindrapporten; overige neerslag vernietigen na 5 jaar)

 • (15 *) Handeling: Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: V, na 5 jaar

Hoofdstuk 1.8:. Nationale agrarische handelspolitiek

 • (16) Handeling: Het voorbereiden van interdepartementaal overleg over het importplan en het opstellen van verslagen over de geleverde inbreng

  Periode: 1945-c. 1953

  Bron: Verslag over de landbouw in 1947

  Product: O.a. agrarische importplannen

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerking: Onderdeel van de voorbereiding bestaat uit overleg met het importerende agrarische bedrijfsleven

 • (17) Handeling: Het voorbereiden van interdepartementaal overleg over het exportplan en het opstellen van verslagen over de geleverde inbreng

  Periode: 1945-c. 1953

  Bron: Verslag over de landbouw in 1947

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerking: Onderdeel van de voorbereiding bestaat uit overleg met het exporterende agrarische bedrijfsleven

 • (18 *) Handeling: Het opstellen en wijzigen van departementale standpunten inzake de agrarische aspecten van internationale handelsbesprekingen

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerking: Als onderdeel van de voorbereiding wordt overleg gevoerd met het agrarische bedrijfsleven

 • (19 *) Handeling: Het opstellen en wijzigen van instructies van door LNV geleide delegaties naar organen van internationale handelsorganisaties

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerking: Interdepartementaal overleg vormt onderdeel van deze handeling

 • (20 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van de departementale inbreng in het overleg over de agrarische aspecten van internationale handelsbesprekingen

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Periode: 1945-

  Bron: Interview

  Opmerking: Deze verslagen staan los van de vergaderverslagen die het coördinerende ministerie maakt

 • (21 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van de Nederlandse inbreng met betrekking tot agrarische aspecten in organen van internationale handelsorganisaties

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerking: Wanneer LNV de delegatie niet leidt, beperkt het verslag zich tot de relevante agendapunten

 • (22 *) Handeling: Het ten behoeve van internationale organisaties samenstellen van overzichten van de Nederlandse invoer, verwerking, consumptie, doorvoer en uitvoer van landbouwproducten

  Periode: 1945-

  Grondslag: Multilaterale overeenkomsten

  Dienstonderdeel: Iamp;H, IZ

  Waardering: B, 5 (alleen de eindproducten uit de periode tot 1955; overige neerslag vernietigen na 3 jaar)

  Opmerking: Wordt deels uitgevoerd door Economische Zaken

Hoofdstuk 1.9:. Benelux

 • (23 *) Handeling: Het opstellen en wijzigen van standpunten inzake de agrarische aspecten van het Benelux-handelsbeleid en het voorbereiden van interdepartementaal overleg daaromtrent

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerking: Onderdeel van de voorbereiding bestaat uit overleg met het agrarische bedrijfsleven

 • (24 *) Handeling: Het opstellen en wijzigen van instructies van door LNV geleide delegaties naar Benelux-vergaderingen over de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

 • (25 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van de interdepartementale voorbereiding van handelspolitieke besprekingen in Benelux-verband

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

 • (26 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van Benelux-vergaderingen over de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B,1, 2

Hoofdstuk 1.10:. Productovereenkomsten

Totstandkoming en beheer op internationaal niveau

 • (27 *) Handeling: Het als primair verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten en concept-instructies ten aanzien van de afsluiting, wijziging, verlenging of intrekking van internationale productovereenkomsten

  Periode: c. 1947-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, IZ

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   LNV treedt op als het gaat om cacao, graan, olijfolie, rundvlees, suiker, thee en zuivel; Economische Zaken heeft in de overige gevallen de eerste competentie

  • -

   Betreft tevens het overleg met de andere betrokken departementen en het bedrijfsleven

 • (28 *) Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van de afsluiting, wijziging, verlenging of intrekking van internationale productovereenkomsten

  Periode: c. 1947-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, IZ

  Waardering: V, na 10 jaar

  Opmerking: Voor LNV betreft dit o.a. de overeenkomsten voor koffie en tropisch hout

 • (30 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van gevoerde onderhandelingen ten aanzien van de afsluiting, wijziging, verlenging of intrekking van internationale productovereenkomsten

  Periode: c. 1947-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, IZ

  Waardering: B, 1, 2

  Opmerkingen:

  • -

   Ook EZ voert deze handeling uit

  • -

   Wanneer een minister niet primair verantwoordelijk is, betreft het eventuele verslag alleen de relevante agendapunten

 • (31 *) Handeling: Het als eerst verantwoordelijke opstellen van standpunten en instructies ten aanzien van het beheer van internationale productovereenkomsten

  Periode: c. 1947-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, IZ

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Ook door EZ uitgevoerd

  • -

   Betreft tevens het overleg met de andere betrokken departementen en het bedrijfsleven

 • (32 *) Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van het beheer van internationale productovereenkomsten en het goedkeuren van instructies dienaangaande

  Periode: c. 1947-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, IZ

  Waardering: V, na 10 jaar

  Opmerkingen:

  • -

   Tevens uitgevoerd door Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën

  • -

   Voor LNV alleen van toepassing op koffie en tropisch hout

 • (33 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van in uitvoerende organen van internationale organisaties gevoerde onderhandelingen inzake het beheer van productovereenkomsten

  Periode; c. 1947-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, IZ

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Het gaat om organen zoals de Cacaoraad, de Koffieraad en de Tarweraad met hun Uitvoerende Comités

  • -

   Wanneer een minister niet primair verantwoordelijk is, betreft het eventuele verslag alleen de relevante agendapunten

  • -

   Tevens door Economische Zaken uitgevoerd

 • Nationale toepassing

 • (34 *) Handeling: Het ten behoeve van internationale productorganisaties samenstellen van overzichten van de Nederlandse invoer, verwerking, consumptie, doorvoer en uitvoer van grondstoffen

  Periode: c. 1947-

  Grondslag: Internationale productovereenkomsten

  Dienstonderdeel: Iamp;H, IZ

  Waardering: B, 5 (alleen voor de stukken uit de periode tot 1955; overige neerslag vernietigen na 3 jaar)

  Opmerking: Tevens uitgevoerd door Economische Zaken

Koffie

 • (35) Handeling: Het ter vaststelling, wijziging of intrekking voordragen van algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van Internationale Koffie-Overeenkomsten

  Periode: 1964-1990

  Grondslag: Internationale Koffie-Overeenkomsten

  Product: Invoerbesluiten koffie 1964 (Stb. 63) en 1976 (Stb. 1977, 229); In- en uitvoerbesluiten koffie 1969 (Stb. 321), 1981 (Stb. 356) en 1988 (Stb.480)

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   De besluiten ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan artt. 2 en 4 van de In- en uitvoerwet

  • -

   Mede betrokken ministers: Economische Zaken, Buitenlandse Zaken (1964-1969) en Financiën (1976-1990)

 • (36) Handeling: Het stellen van nadere regels ter implementatie van In(- en uit)voerbesluiten koffie

  Periode: 1964-1990

  Grondslag: In(- en uit)voerbesluiten koffie

  Product: Koffiebeschikkingen 1976 (Stcrt. 211), 1980 (Stcrt. 209), 1981 (Stcrt. 183) en 1987 (Stcrt. 74); Koffieregeling 1988 (Stcrt. 221)

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 5

  Opmerking: In overeenstemming met de minister van Financiën

 • (38) Handeling: Het treffen van voorlopige voorzieningen ter implementatie van Internationale Koffie-Overeenkomsten

  Periode: 1976-1987

  Grondslag: Internationale Koffie-Overeenkomsten; EG-toepassingsvoorschriften

  Product: Invoerbeschikking koffie 1976 (Stcrt. 205), In- en uitvoerbeschikking koffie 1980 (Stcrt. 210), In- en uitvoerregeling koffie 1987 (Stcrt. 251)

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Deze voorzieningen lopen vooruit op bij KB vastgestelde In (- en uit)voerbesluiten koffie en ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan art. 7 van de In- en uitvoerwet

  • -

   De Europese voorschriften zijn vastgelegd in Vo. 37/80 (PbEG L 6)

  • -

   Mede betrokken ministeries: Economische Zaken en Financiën

 • (39) Handeling: Het verlenen of intrekken van invoervergunningen voor koffie

  Periode: 1964-1990

  Grondslag: Invoerbesluit koffie 1964; In- en uitvoerbesluit koffie 1969; Invoerbesluit koffie 1976, art.2; Koffiebeschikking 1976; In- en uitvoerbesluit koffie 1981, art. 2; Koffiebeschikking 1981, art. 2; In- en uitvoerbesluit koffie 1988, art. 2; Koffieregeling 1988, art. 2

  Dienstonderdeel: Iamp;H (1964-1976), HPA (1976- )

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerking: Deze handeling wordt sinds 1976 namens de minister verricht door het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, dat de vergunningen eveneens namens de minister aan voorschriften of beperkingen kan binden

 • (40) Handeling: Het vaststellen van het model van invoervergunningen voor koffie

  Periode: 1964-1990

  Grondslag: Invoerbesluit koffie 1964, art. 5; In- en uitvoerbesluit koffie 1969, art. 6; Invoerbesluit koffie 1976, art.2.2; In- en uitvoerbesluit koffie 1981, art. 6; In- en uitvoerbesluit koffie 1988, art. 8

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: V, na 10 jaar

  Opmerking: Tussen 1976 en 1980 ging het om het model van invoermeldingen

 • (41) Handeling: Het verlenen van vrijstelling of ontheffing van de plicht tot het gebruik van vergunningen of certificaten bij de in- of uitvoer van koffie

  Periode: 1964-1990

  Grondslag: Invoerbesluit koffie 1964, art. 3; In- en uitvoerbesluit koffie 1969, art. 4; In- en uitvoerbesluit koffie 1969, art. 4; Invoerbesluit koffie 1976, art.5; In- en uitvoerbeschikking koffie 1980, art. 4; In- en uitvoerbesluit koffie 1981 art. 4; Koffiebeschikking 1981, art. 9; In- en uitvoerbesluit koffie 1988, art. 6; Koffieregeling 1988, art. 9

  Dienstonderdeel: Iamp;H (1964-1976), HPA (1976-1990)

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerkingen:

  - Ontheffing is mogelijk sinds 1969, en wordt sinds 1976 namens de minister verleend door het Hoofdprodukt-schap voor Akkerbouwprodukten

  - Met betrekking tot certificaten van toepassing sinds 1980

 • (42) Handeling: Het bepalen welke gegevens verstrekt moeten worden bij de aanvraag van een vergunning of ontheffing inzake de invoer van koffie

  Periode: 1964-1990

  Grondslag: Invoerbesluit koffie 1964, art. 4; In- en uitvoerbesluit koffie 1969, art. 5; Invoerbesluit koffie 1976, art. 6; In- en uitvoerbesluit koffie 1981, art. 5; In- en uitvoerbesluit koffie 1988, art. 7

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: V, na 10 jaar

  Opmerking: Gegevens met betrekking tot ontheffingen sinds 1969

 • (44) Handeling: Het geven van aanwijzingen aan het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten inzake de verlening van vergunningen en certificaten voor de in- en uitvoer van koffie

  Periode: 1976-1990

  Grondslag: Koffiebeschikking 1976, art. 8; Koffiebeschikking 1981, art. 8; Koffieregeling 1988, art. 8

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 5

  Opmerking: Aanwijzingen inzake certificaten vanaf 1981

 • (47) Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de toepasselijkheid van de In- en uitvoerbesluiten voor koffie

  Periode: 1981-1990

  Grondslag: In- en uitvoerbesluit koffie 1981 art. 10; In- en uitvoerbesluit koffie 1988, art. 11

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 5

  Cacao

 • (48) Handeling: Het ter vaststelling, wijziging of intrekking voordragen van algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van Internationale Cacao-Overeenkomsten

  Periode: 1972-1990

  Grondslag: Internationale Cacao-Overeenkomsten

  Product: In- en uitvoerbesluiten cacao 1973 (Stb. 1974, 107) en 1982 (Stb. 283)

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   De besluiten ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan artt. 2 en 4 van de In- en uitvoerwet

  • -

   Mede betrokken ministers: Economische Zaken, Buitenlandse Zaken (1972-1974) en Financiën (1980-1990)

 • (49) Handeling: Het treffen van voorlopige voorzieningen ter implementatie van Internationale Cacao-Overeenkomsten

  Periode: 1973-1981

  Grondslag: Internationale Cacao-Overeenkomsten; EG-toepassingsvoorschriften

  Product: In- en uitvoerbeschikkingen cacao 1973 (Stcrt. 179) en 1981 (Stcrt. 188)

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Deze voorzieningen lopen vooruit op de bij KB vastgestelde In- en uitvoerbesluiten cacao en ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan art. 7 van de In- en uitvoerwet

  • -

   De Europese toepassingsvoorschriften van de Overeenkomst 1980 zijn vastgelegd in Vo. 2818/81 (PbEG L 279)

  • -

   Mede betrokken ministers: EZ en Financiën

 • (50) Handeling: Het stellen van nadere regels ter implementatie van In- en uitvoerbesluiten cacao

  Periode: 1973-1990

  Grondslag: In- en uitvoerbesluiten cacao

  Product: Cacaobeschikkingen 1973 (Stcrt. 186), 1981 (Stcrt. 187) en 1982 (Stcrt. 176)

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 5

  Opmerking: Sinds 1981 in overeenstemming met de minister van Financiën

 • (52) Handeling: Het verlenen en intrekken van invoervergunningen voor cacao

  Periode: 1973-1990

  Grondslag: In- en uitvoerbeschikking cacao 1973, art. 2.1; In- en uitvoerbesluit cacao 1973, art. 2.1; Cacaobeschikking 1973, art.2; In- en uitvoerbeschikking cacao 1981, art. 2; Cacaobeschikking 1981, art. 2; In- en uitvoerbesluit cacao 1982, art. 2; Cacaobeschikking 1982, art. 2

  Dienstonderdeel: HPA

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerking: Het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten verleent de vergunningen namens de minister en kan ze op dezelfde basis intrekken of onderwerpen aan voorschriften of beperkingen

 • (53) Handeling: Het verlenen of intrekken van uitvoervergunningen voor cacao

  Periode: 1973-1981

  Grondslag: In- en uitvoerbeschikking cacao 1973, art. 3.1; In- en uitvoerbesluit cacao 1973, art. 3.1; Cacaobeschikking 1973, art. 2

  Dienstonderdeel: HPA

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerking: Het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten verleent de vergunningen namens de minister en kan ze op dezelfde basis intrekken of onderwerpen aan voorschriften of beperkingen

 • (55) Handeling: Het aangeven van de gevallen waarin voor de in- of uitvoer van cacao binnen de EG geen vergunning vereist is

  Periode: 1973-1981

  Grondslag: In- en uitvoerbeschikking cacao 1973, artt. 2.2 en 3.2; In- en uitvoerbesluit cacao 1973, artt. 2.2 en 3.2

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 5

  Opmerking: Het gaat hier om invoer uit overzeese gebiedsdelen van EG-lidstaten of uitvoer naar zulke gebieden

 • (56) Handeling: Het vaststellen en opleggen van heffingen op de invoer van cacao

  Periode: 1973-1990

  Grondslag: Cacaobeschikking 1973, art. 8.6; In- en uitvoerbeschikking cacao 1973, art. 4 In- en uitvoerbesluit cacao 1973, art. 4; In- en uitvoerbeschikking cacao 1981, art. 4; Cacaobeschikking 1981, art. 5.6; In- en uitvoerbesluit cacao 1982, art. 4; Cacaobeschikking 1982, art. 5.6

  Dienstonderdeel: HPA

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerkingen:

  • -

   Van toepassing op de gevallen waarin nog niet eerder heffing is betaald (zoals zou blijken uit een certificaat van bijdrage)

  • -

   De voorzitter van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten legt de heffingen op namens de minister

 • (59) Handeling: Het verlenen van vrijstelling of ontheffing van de invoerheffingen op cacao, dan wel van de vergunningplicht ten aanzien van de in- of uitvoer van cacao

  Periode: 1973-1990

  Grondslag: Cacaobeschikking 1973, art. 13; In- en uitvoerbeschikking cacao 1973, art. 5; In- en uitvoerbesluit cacao 1973, art. 5; In- en uitvoerbeschikking cacao 1981, art. 5; Cacaobeschikking 1981, art. 9; In- en uitvoerbesluit cacao 1982, art. 5; Cacaobeschikking 1982, art. 9

  Dienstonderdeel: HPA

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerking: Ontheffingen moeten eerst aangevraagd worden en worden namens de minister verleend door de voorzitter van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten

 • (60) Handeling: Het bepalen welke gegevens verstrekt moeten worden bij het aanvragen van een in- of uitvoervergunning voor cacao of van een ontheffing van invoerheffingen

  Periode: 1973-1990

  Grondslag: In- en uitvoerbeschikking cacao 1973, art. 6.1; In- en uitvoerbesluit cacao 1973, art. 6.1; In- en uitvoerbeschikking cacao 1981, art. 6; In- en uitvoerbesluit cacao 1982, art. 6

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: V, na 10 jaar

 • (61) Handeling: Het vaststellen van het model van in- of uitvoervergunningen voor cacao

  Periode: 1973-1990

  Grondslag: In- en uitvoerbeschikking cacao 1973, art. 7.1; In- en uitvoerbesluit cacao 1973, art. 7.1; In- en uitvoerbeschikking cacao 1981, art. 7; In- en uitvoerbesluit cacao 1982, art. 7

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: V, na 10 jaar

  Opmerking: Sinds 1981 alleen nog het model van de invoervergunningen

 • (62) Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de toepasselijkheid van het In- en uitvoerbesluit cacao 1973 op de tijdelijke invoer of uitvoer van cacao

  Periode: 1977-1981

  Grondslag: In- en uitvoerbesluit cacao 1973 (wijziging Stb. 1977, 651), art. 8c

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 5

  Opmerking: Deze toevoeging uit 1977 brengt het voordien vergunningvrije veredelingsverkeer onder het regime van het besluit

 • (63) Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de toepassing van de in- en uitvoervoorschriften voor cacao op de tijdelijke in- en uitvoer of de doorvoer

  Periode: 1981-1990

  Grondslag: In- en uitvoerbeschikking cacao 1981, art. 11; In- en uitvoerbesluit cacao 1982, art. 11

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 5

 • (64) Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de invoerheffingen op cacao

  Periode: 1982-1990

  Grondslag: In- en uitvoerbesluit cacao 1982, art. 4.1b

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 5

  Opmerking: Het betreft o.m. de verschuldigdheid en de manier van berekenen en opleggen

Hoofdstuk 1.11:. Gemeenschappelijke agrarische handelspolitiek van de EG

Overleg tussen de Commissie en de lidstaten

Comité 113

 • (65 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van in Comité 113 besproken agendapunten die de agrarische handelspolitiek betreffen

  Periode: 1958-

  Bron: Interview

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Opmerking:

  • -

   De hier bedoelde beperkte rapportages vanuit LNV-perspectief moeten onderscheiden worden van de verslagen door de Nederlandse delegatieleiding en van de officiële vergaderverslagen door het Raadssecretariaat

  • -

   De verslagen worden o.a. verspreid over de PBO's en de landbouwbureaus. Indien nodig schrijft de vertegenwoordiger van LNV tevens een notitie of stelt een dossier samen voor de minister

Beperkt Comité

Samenwerkingsovereenkomsten

 • (66 *) Handeling: Het voorbereiden van overleg met betrekking tot de agrarische handelspolitiek in het Beperkt Comité Samenwerkingsovereenkomsten

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Periode: 1974-

  Bron: Interview

 • (67 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van in het Beperkt Comité Samenwerkingsovereenkomsten besproken agendapunten die de agrarische handelspolitiek betreffen

  Periode: 1974-

  Bron: Interview

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Opmerking: De hier bedoelde beperkte rapportages vanuit LNV-perspectief moeten onderscheiden worden van de verslagen door de Nederlandse delegatieleiding en van de officiële vergaderverslagen door het Raadssecretariaat

Werkgroep Proba

 • (68 *) Handeling: Het als primair verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten en concept-instructies ten aanzien van overleg in de EG-werkgroep Proba

  Periode: 1981-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Betreft tevens het overleg met de andere betrokken departementen en het bedrijfsleven

  • -

   LNV treedt als zodanig op wanneer het gaat om cacao, graan, olijfolie, rundvlees, suiker, tabak (sinds ca.1991), thee en zuivel; Economische Zaken heeft in de overige gevallen de eerste competentie

 • (69 *) Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van overleg in de EG-werkgroep Proba

  Periode: 1981-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: V, na 10 jaar

  Opmerking: Voor LNV betreft dit o.a. de overeenkomsten voor koffie en tropisch hout

 • (70 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van in de EG-werkgroep Proba gevoerde besprekingen

  Periode: 1981-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   De primair betrokken minister zorgt voor verslaglegging door de delegatieleiding, de mede betrokken minister kan voor departementaal gebruik een verslag maken van de relevante agendapunten

  • -

   Deze rapportages moeten onderscheiden worden van de vergaderverslagen door het Raadssecretariaat en van mogelijke verslaglegging door de PV-EU

1.11.6 Besluitvorming door de Raad en voorbereiding daarop

Ontwikkeling van Commissievoorstellen

 • (71 *) Handeling: Het voorbereiden van bijdragen aan expertgroepen van de Europese Commissie met betrekking tot de agrarische handelspolitiek en het opstellen van verslagen van de geleverde inbreng

  Periode: 1958-

  Bron: EU-Handboek, p. 32; Het recht van de EG en de decentrale overheden in Nederland, p. 94

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Eerste stappen na indiening van een Commissievoorstel

 • (72 *) Handeling:Het voorbereiden van overleg met betrekking tot de agrarische handelspolitiek in de werkgroep BNC en het opstellen van concept-fiches

  Periode: 1989-

  Bron: EU-Handboek, p. 101; Het recht van de EG en de decentrale overheden in Nederland, p. 95-96

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: V, na 3 jaar

  Opmerkingen:

  • -

   Hieraan gaat overleg vooraf met mede betrokken departementen en bedrijfsleven

  • -

   De fiches (die niet voor elk voorstel worden opgesteld) beschrijven de nationale implicaties van voorstel-len, mededelingen en discussiedocumenten van de Europese Commissie. Ze worden vastgesteld in de BNC

 • (73 *) Handeling: Het voorbereiden van overleg met betrekking tot de agrarische handelspolitiek in de werkgroep Interne Markt (WIM) en het opstellen van verslagen van de geleverde inbreng

  Periode: ca. 1990-

  Bron: EU-handboek, p. 101

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: B, 1

Raadswerkgroepen

 • (74 *) Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van EG-Raadswerkgroepen met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Bron: EU-Handboek, pp. 101-102

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Bij dossiers waarvoor LNV primair verantwoordelijk is leidt de handeling met name tot instructies en tussentijdse bijstelling van het onderhandelingsstandpunt, in overleg met eventuele mede betrokken departementen

  • -

   Bij dossiers waarvoor LNV geen eerste verantwoordelijkheid draagt leidt de handeling alleen tot departementale standpunten

 • (75 *) Handeling: Het afvaardigen van vertegenwoordigers naar EG-Raadswerkgroepen met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: V, na 5 jaar

 • (76 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van vergaderingen van EG-Raadswerkgroepen met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Bron: EU-Handboek, p. 77

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Wanneer LNV niet primair betrokken is bij een Raadswerkgroep, betreft het eventuele verslag alleen de relevante agendapunten

  • -

   Deze rapportages moeten onderscheiden worden van de officiële vergaderverslagen door het Raadssecretariaat en van mogelijke verslaglegging door de PV-EU

Groep Raden/Attachés

 • (78 *) Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc groepen Raden/Attachés met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Bron: EU-Handboek, p. 78

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Bij dossiers waarvoor LNV primair verantwoordelijk is leidt de handeling met name tot instructies en tussentijdse bijstelling van het onderhandelingsstandpunt, in overleg met eventuele mede betrokken departementen

  • -

   Bij dossiers waarvoor LNV geen eerste verantwoordelijkheid draagt leidt de handeling alleen tot departementale standpunten

Coreper en CSA

 • (79 *) Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van het Coreper of het CSA met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Bron: EU-Handboek, pp. 78 en 102

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Met betrekking tot het Coreper stelt de minister van LNV concept-instructies op inzake dossiers waarvoor hij primair verantwoordelijk is (en die vastgesteld worden in het Coreper-instructie-overleg). Daarnaast stelt hij departementale standpunten op ten aanzien van Commissievoorstellen waarvoor LNV mede verantwoordelijk is

  • -

   De voorbereiding van CSA-vergaderingen gebeurt tot op heden informeel binnen het ministerie van LNV

 • (80 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van de departementale inbreng in het Coreper-instructie-overleg met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Bron: Interview

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerking: Deze verslagen staan los van de vergaderverslagen die Buitenlandse Zaken maakt

 • (81 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van de Nederlandse inbreng in vergaderingen van het CSA met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Bron: Interview

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

High Level Groep

 • (82 *) Handeling: Het voorbereiden van vergaderingen van ad hoc High Level groepen met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Bron: Interview

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Bij dossiers waarvoor LNV primair verantwoordelijk is leidt de handeling met name tot instructies en tussentijdse bijstelling van het onderhandelingsstandpunt, in overleg met eventuele mede betrokken departementen

  • -

   Bij dossiers waarvoor LNV geen eerste verantwoordelijkheid draagt leidt de handeling alleen tot departementale standpunten

 • (83 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van ad hoc High Level groepen met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Bron: EU-Handboek, p. 77

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Wanneer LNV niet primair betrokken is bij de High Level groep betreft het verslag alleen de relevante agendapunten

  • -

   Deze rapportages moeten onderscheiden worden van de verslaglegging door de PV-EU en door het Raadssecretariaat

Raad

 • (84 *) Handeling: Het voorbereiden van CoCo-vergaderingen met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Bron: EU-Handboek, p. 103

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B,

  Opmerkingen:

  • -

   Bij dossiers waarvoor LNV primair verantwoordelijk is leidt de handeling met name tot concept-instructies, die besproken worden in de CoCo en vastgesteld in de ministerraad

  • -

   Bij dossiers waarvoor LNV geen eerste verantwoordelijkheid draagt leidt de handeling alleen tot departementale standpunten inzake door andere ministers opgestelde concept-instructies

 • (85 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van de departementale inbreng met betrekking tot de agrarische handelspolitiek in CoCo-vergaderingen

  Periode: 1958-

  Bron: EU-Handboek, p. 104

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

 • (86 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van gevoerde onderhandelingen met betrekking tot de agrarische handelspolitiek in de Raad

  Periode: 1958-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Wanneer LNV als mede betrokken departement heeft deelgenomen aan een vergadering van een andere Raad dan de Landbouwraad of de Visserijraad, betreft het verslag alleen de relevante agendapunten

  • -

   De hier bedoelde rapportages vanuit Nederlands perspectief moeten onderscheiden worden van de vergaderverslagen door het Raadssecretariaat

 • (87 *) Handeling: Het opstellen van departementale standpunten ten aanzien van algemene en op langere termijn spelende zaken van EU-belang met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode:1993-

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerking: Overleg hierover in de Coördinatiecommissie op Hoog Ambtelijk Niveau (CoCoHan) leidt tot algemene rapporten aan de betrokken ministers

 • (88 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van de departementale inbreng met betrekking tot de agrarische handelspolitiek in CoCoHan-vergaderingen

  Periode: 1993-

  Bron: EU-Handboek, p. 103

  Dienstonderdeel: IZ, Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

 • College van Overleg voor de Voedselvoorziening en Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden

  College voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (1946-1949)

  College van Overleg voor de Voedselvoorziening en Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden(1949-1959)

  N.B. Het archief van het eerstgenoemde college is al overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief, als onderdeel van het Recobaa-archief.

  • (5) Handeling: Het adviseren van de minister van LNV of de Regeringscommissaris voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden inzake de agrarische handelspolitiek

   Periode: 1946-1959

   Grondslag: Instellingsbeschikkingen (o.a. Stcrt. 1949, 71)

   Waardering: B, 1

 • Regeringscommissaris voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden

  N.B. Het archief van Recobaa is al overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief.

  • (4) Handeling: Het adviseren van de minister van LNV inzake de agrarische handelspolitiek

   Periode: 1946-1953

   Bron: Staatsalmanakken

   Waardering: B, 1

Deel 2. Agrarische handelspolitiek

Handelingen van overige Dienstonderdelen

 • Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (HPA)

  • (45) Handeling: Het afgeven van uitvoercertificaten voor koffie

   Periode: 1980-1990

   Grondslag: In- en uitvoerbeschikking koffie 1980, art. 3; In- en uitvoerbesluit koffie 1981 art. 3; Koffiebeschikking 1981, art. 6; In- en uitvoerbesluit koffie 1988, art. 4; Koffieregeling 1988, art. 6

   Dienstonderdeel: HPA

   Waardering: V, na 7 jaar

   Opmerking: Het gaat om certificaten van oorsprong, van heruitvoer of van herverzending

  • (54) Handeling: Het afgeven van certificaten waarmee de in- of uitvoer van cacao vergunningvrij wordt

   Periode: 1973-1990

   Grondslag: Cacaobeschikking 1973, art. 7; In- en uitvoerbeschikking cacao 1981, art. 3; Cacaobeschikking 1981, art. 4; In- en uitvoerbesluit cacao 1982, art. 3; Cacaobeschikking 1982, art. 4

   Dienstonderdeel: HPA

   Waardering: V, na 7 jaar

   Opmerking: Het kan gaan om certificaten van oorsprong, van heruitvoer of voor invoer uit een niet deelnemend land en om export-, splitsings-, vrijstellings- of vervangingscertificaten

  • (57) Handeling: Het vaststellen van de koers waartegen de invoerheffing op cacao berekend wordt in Nederlandse valuta

   Periode: 1973-1990

   Grondslag: Cacaobeschikking 1973, art. 8.4; Cacaobeschikking 1981, art. 5.4; Cacaobeschikking 1982, art. 5.4

   Dienstonderdeel: HPA

   Waardering: V, na 7 jaar

   Opmerking: De bevoegdheid is formeel toegekend aan de voorzitter van het HPA

   (58)

   Handeling: Het stellen van nadere regels inzake het opleggen van invoerheffingen op cacao

   Periode: 1973-1990

   Grondslag; Cacaobeschikking 1973, art. 8.7; Cacaobeschikking 1981, art. 5.7; Cacaobeschikking 1982, art. 5.7

   Dienstonderdeel: HPA

   Waardering: B, 5

   Opmerking: De bevoegdheid is formeel toegekend aan de voorzitter van het HPA

 • Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (IRHP)

  • (29) Handeling: Het afronden van instructies voor onderhandelingen over de afsluiting, wijziging, verlenging of intrekking van internationale productovereenkomsten

   Periode: c. 1947-

   Opmerking: Formele vaststelling gebeurt in de ministerraad

 • Kamers van Koophandel te Amsterdam en Rotterdam

  • (43) Handeling: Het afgeven van uitvoercertificaten voor koffie

   Periode: 1969-1990

   Grondslag: In- en uitvoerbesluit koffie 1969, art. 3; In- en uitvoerbesluit koffie 1981 art. 11.2; In- en

   uitvoerbesluit koffie 1988, art.

   12.2

   Opmerking: Het gaat om certificaten van heruitvoer (1969-1976) respectievelijk doorvoer (1981-1990)

 • Minister van Buitenlandse Zaken

  • (28) Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van de afsluiting, wijziging, verlenging of intrekking van internationale productovereenkomsten

   Periode: c. 1947-

  • (32) Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van het beheer van internationale product-overeenkomsten en het goedkeuren van instructies dienaangaande

   Periode: c. 1947-

   Opmerking: Tevens uitgevoerd door LNV, Economische Zaken en Financiën

  • (35) Handeling: Het ter vaststelling, wijziging of intrekking voordragen van algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van Internationale Koffie-Overeenkomsten

   Periode: 1964-1969

   Grondslag: Internationale Koffie-Overeenkomsten

   Product: Invoerbesluit koffie 1964 (Stb. 63); In- en uitvoerbesluit koffie 1969 (Stb. 321)

   Opmerkingen:

   • -

    De besluiten ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan artt. 2 en 4 van de In- en uitvoerwet

   • -

    Mede betrokken ministers: LNV en Economische Zaken

  • (48) Handeling: Het ter vaststelling, wijziging of intrekking voordragen van algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van Internationale Cacao-Overeenkomsten

   Periode: 1972-1974

   Grondslag: Internationale Cacao-Overeenkomsten

   Product: In- en uitvoerbesluit cacao 1973 (Stb. 1974, 107)

   Opmerkingen:

   • -

    De besluiten ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan artt. 2 en 4 van de In- en uitvoerwet

   • -

    Mede betrokken ministers: LNV, Economische Zaken en Financiën (1980-1990)

 • Minister van Economische Zaken

Hoofdstuk 1.8:. Nationale agrarische handelspolitiek

 • (22) Handeling: Het ten behoeve van internationale organisaties samenstellen van overzichten van de Nederlandse invoer, verwerking, consumptie, doorvoer en uitvoer van landbouwproducten

  Periode: 1945-

  Grondslag: Multilaterale overeenkomsten

  Opmerking: Wordt deels uitgevoerd door LNV

Hoofdstuk 1.10:. Productovereenkomsten

Totstandkoming en beheer op internationaal niveau

 • (27) Handeling: Het als primair verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten en concept-instructies ten aanzien van de afsluiting, wijziging, verlenging of intrekking van internationale productovereenkomsten

  Periode: c. 1947-

  Opmerkingen:

  • -

   Economische Zaken heeft de eerste competentie wanneer het niet gaat om cacao, graan, olijfolie, rundvlees, suiker, thee en zuivel

  • -

   Betreft tevens het overleg met de andere betrokken departementen (m.n. LNV) en het bedrijfsleven

 • (28) Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van de afsluiting, wijziging, verlenging of intrekking van internationale productovereenkomsten

  Periode: c. 1947-

  (30)

  Handeling: Het opstellen van verslagen van gevoerde onderhandelingen ten aanzien van de afsluiting, wijziging, verlenging of intrekking van internationale productovereenkomsten

  Periode: c. 1947-

  Opmerkingen:

  • -

   Ook LNV voert deze handeling uit

  • -

   Wanneer een minister niet primair verantwoordelijk is, betreft het eventuele verslag alleen de relevante agendapunten

 • (31) Handeling: Het als eerst verantwoordelijke opstellen van standpunten en instructies ten aanzien van het beheer van internationale productovereenkomsten

  Periode: c. 1947-

  Opmerkingen:

  • -

   Ook door LNV uitgevoerd

  • -

   Betreft tevens het overleg met de andere betrokken departementen en het bedrijfsleven

 • (32) Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van het beheer van internationale productovereenkomsten en het goedkeuren van instructies dienaangaande

  Periode: c. 1947-

  Opmerking: Tevens uitgevoerd door LNV, Buitenlandse Zaken en Financiën

 • (33) Handeling: Het opstellen van verslagen van in uitvoerende organen van internationale organisaties gevoerde onderhandelingen inzake het beheer van productovereenkomsten

  Periode: c. 1947-

  Opmerkingen:

  • -

   Het gaat om organen zoals de Cacaoraad, de Koffieraad en de Tarweraad met hun Uitvoerende Comités

  • -

   Wanneer een minister niet primair verantwoordelijk is, betreft het eventuele verslag alleen de relevante agendapunten

  • -

   Tevens door LNV uitgevoerd

Nationale toepassing

 • (34) Handeling: Het ten behoeve van internationale productorganisaties samenstellen van overzichten van de Nederlandse invoer, verwerking, consumptie, doorvoer en uitvoer van grondstoffen

  Periode: c. 1947-

  Grondslag: Internationale product-overeenkomsten

  Opmerking: Tevens uitgevoerd door LNV

Koffie

 • (35) Handeling: Het ter vaststelling, wijziging of intrekking voordragen van algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van Internationale Koffie-Overeenkomsten

  Periode: 1964-1990

  Grondslag: Internationale Koffie-Overeenkomsten

  Product: Invoerbesluiten koffie 1964 (Stb. 63) en 1976 (Stb. 1977, 229); In- en uitvoerbesluiten koffie 1969 (Stb. 321), 1981 (Stb. 356) en 1988 (Stb.480)

  Opmerkingen:

  • -

   - De besluiten ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan artt. 2 en 4 van de In- en uitvoerwet

  • -

   Mede betrokken ministers: LNV, Buitenlandse Zaken (1964-1969) en Financiën (1976-1990)

 • (38) Handeling: Het treffen van voorlopige voorzieningen ter implementatie van Internationale Koffie-Overeenkomsten

  Periode: 1976-1987

  Grondslag: Internationale Koffie-Overeenkomsten; EG-toepassingsvoorschriften

  Product: Invoerbeschikking koffie 1976 (Stcrt. 205), In- en uitvoerbeschikking koffie 1980 (Stcrt. 210), In- en uitvoerregeling koffie 1987 (Stcrt. 251)

  Opmerkingen:

  • -

   Deze voorzieningen lopen vooruit op bij KB vastgestelde In (- en uit)voerbesluiten koffie en ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan art. 7 van de In- en uitvoerwet

  • -

   De Europese voorschriften zijn vastgelegd in Vo. 37/80 (PbEG L 6)

  • -

   Mede betrokken ministeries: LNV en Financiën

 • (46) Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de afgifte van certificaten van doorvoer van koffie

  Periode: 1981-1990

  Grondslag: In- en uitvoerbesluit koffie 1981 art. 11.3; In- en uitvoerbesluit koffie 1988, art. 12.3

Cacao

 • (48) Handeling: Het ter vaststelling, wijziging of intrekking voordragen van algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van Internationale Cacao-Overeenkomsten

  Periode: 1972-1990

  Grondslag: Internationale Cacao-Overeenkomsten

  Product: In- en uitvoerbesluiten cacao 1973 (Stb. 1974, 107) en 1982 (Stb. 283)

  Opmerking:

  • -

   De besluiten ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan artt. 2 en 4 van de In- en uitvoerwet

  • -

   Mede betrokken ministers: LNV, Buitenlandse Zaken (1972-1974) en Financiën (1980-1990)

 • (49) Handeling: Het treffen van voorlopige voorzieningen ter implementatie van Internationale Cacao-Overeenkomsten

  Periode: 1973-1981

  Grondslag: Internationale Cacao-Overeenkomsten; EG-toepassingsvoorschriften

  Product: In- en uitvoerbeschikkingen cacao 1973 (Stcrt. 179) en 1981 (Stcrt. 188)

  Opmerkingen:

  • -

   Deze voorzieningen lopen vooruit op de bij KB vastgestelde In- en uitvoerbesluiten cacao en ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan art. 7 van de In- en uitvoerwet

  • -

   De Europese toepassingsvoorschriften van de Overeenkomst 1980 zijn vastgelegd in Vo. 2818/81 (PbEG L 279)

  • -

   Mede betrokken ministers: LNV en Financiën

Hoofdstuk 1.11:. Gemeenschappelijke agrarische handelspolitiek van de EG

Overleg tussen de Commissie en de lidstaten

Werkgroep Proba

 • (68) Handeling: Het als primair verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten en concept-instructies ten aanzien van overleg in de EG-werkgroep Proba

  Periode: 1981-

  Opmerkingen:

  • -

   Betreft tevens het overleg met de andere betrokken departementen en het bedrijfsleven

  • -

   LNV treedt als zodanig op wanneer het gaat om cacao, graan, olijfolie, rundvlees, suiker, tabak (sinds ca.1991), thee en zuivel; Economische Zaken heeft in de overige gevallen de eerste competentie

 • (69) Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van overleg in de EG-werkgroep Proba

  Periode: 1981-

 • (70) Handeling: Het opstellen van verslagen van in de EG-werkgroep Proba gevoerde besprekingen

  Periode: 1981-

  Opmerkingen:

  • -

   De primair betrokken minister zorgt voor verslaglegging door de delegatieleiding, de mede betrokken minister kan voor departementaal gebruik een verslag maken van de relevante agendapunten

  • -

   Deze rapportages moeten onderscheiden worden van de vergaderverslagen door het Raadssecretariaat en van mogelijke verslaglegging door de PV-EU

 • Minister van Financiën

Hoofdstuk 1.10:. Productovereenkomsten

Totstandkoming en beheer op internationaal niveau

 • (28) Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van de afsluiting, wijziging, verlenging of intrekking van internationale productovereenkomsten

  Periode: c. 1947-

 • (32) Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van het beheer van internationale product-overeenkomsten en het goedkeuren van instructies dienaangaande

  Periode: c. 1947-

  Opmerking: Tevens uitgevoerd door LNV, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken

Nationale toepassing

Koffie

 • (35) Handeling: Het ter vaststelling, wijziging of intrekking voordragen van algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van Internationale Koffie-Overeenkomsten

  Periode: 1976-1990

  Grondslag: Internationale Koffie-Overeenkomsten

  Product: Invoerbesluit koffie 1976 (Stb. 1977, 229); In- en uitvoerbesluiten koffie 1981 (Stb. 356) en 1988 (Stb. 480)

  Opmerkingen:

  • -

   De besluiten ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan artt. 2 en 4 van de In- en uitvoerwet

  • -

   Mede betrokken ministers: LNV, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken (1964-1969)

 • (37) Handeling: Het overeenstemmen met de minister van LNV inzake nadere regels ter implementatie van In(- en uit)voerbesluiten koffie

  Periode: 1964-1990

  Grondslag: In(- en uit)voerbesluiten koffie

  Product: Koffiebeschikkingen 1976 (Stcrt. 211), 1980 (Stcrt. 209), 1981 (Stcrt. 183) en 1987 (Stcrt. 74); Koffieregeling 1988 (Stcrt. 221)

 • (38) Handeling: Het treffen van voorlopige voorzieningen ter implementatie van Internationale Koffie-Overeenkomsten

  Periode: 1976-1987

  Grondslag: Internationale Koffie-Overeenkomsten; EG-toepassingsvoorschriften

  Product: Invoerbeschikking koffie 1976 (Stcrt. 205), In- en uitvoerbeschikking koffie 1980 (Stcrt. 210), In- en uitvoerregeling koffie 1987 (Stcrt. 251)

  Opmerkingen:

  • -

   Deze voorzieningen lopen vooruit op bij KB vastgestelde In (- en uit)voerbesluiten koffie en ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan art. 7 van de In- en uitvoerwet

  • -

   De Europese voorschriften zijn vastgelegd in Vo. 37/80 (PbEG L 6)

  • -

   Mede betrokken ministeries: LNV en Economische Zaken

Cacao

 • (48) Handeling: Het ter vaststelling, wijziging of intrekking voordragen van algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van Internationale Cacao-Overeenkomsten

  Periode: 1980-1990

  Grondslag: Internationale Cacao-Overeenkomsten

  Product: In- en uitvoerbesluit 1982 (Stb. 283)

  Opmerking:

  • -

   De besluiten ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan artt. 2 en 4 van de In- en uitvoerwet

  • -

   Mede betrokken ministers: LNV en Economische Zaken

 • (49) Handeling: Het treffen van voorlopige voorzieningen ter implementatie van Internationale Cacao-Overeenkomsten

  Periode: 1973-1981

  Grondslag: Internationale Cacao-Overeenkomsten; EG-toepassingsvoorschriften

  Product: In- en uitvoerbeschikkingen cacao 1973 (Stcrt. 179) en 1981 (Stcrt. 188)

  Opmerkingen:

  • -

   Deze voorzieningen lopen vooruit op de bij KB vastgestelde In- en uitvoerbesluiten cacao en ontlenen hun nationale rechtsgeldigheid aan art. 7 van de In- en uitvoerwet

  • -

   De Europese toepassingsvoorschriften van de Overeenkomst 1980 zijn vastgelegd in Vo. 2818/81 (PbEG L 279)

  • -

   Mede betrokken ministers: LNV en EZ

 • (51) Handeling: Het overeenstemmen met de minister van LNV inzake nadere regels ter implementatie van In- en uitvoerbesluiten cacao

  Periode: 1981-1990

  Grondslag: In- en uitvoerbesluiten cacao

  Product: Cacaobeschikkingen 1981 (Stcrt. 187) en 1982 (Stcrt. 176)

Hoofdstuk 1.11:. Gemeenschappelijke agrarische handelspolitiek van de EG

Overleg tussen de Commissie en de lidstaten

 • (69)

  Handeling: Het als mede verantwoordelijke opstellen van departementale standpunten ten aanzien van overleg in de EG-werkgroep Proba

  Periode: 1981-

 • Permanente Vertegenwoordiger bij de EU (PV-EU)

 • (77) Handeling: Het opstellen van verslagen van vergaderingen van EG-Raadswerkgroepen, ad hoc groepen Raden/Attachés, Coreper, CSA en High Level groepen met betrekking tot de agrarische handelspolitiek

  Periode: 1958-

  Opmerking: Verslagen van Raadswerkgroepen worden alleen opgesteld voorzover de PV-EU daarin vertegenwoordigd is

Deel 3. Agrarische exportbevordering

Handelingen van actoren onder de archiefzorg van LNV

 • Minister van LNV

Hoofdstuk 2.6: . Agrarische vertegenwoordiging in het buitenland (AVB)

 • (89 *) Handeling: Het opstellen van concept-taakomschrijvingen van landbouwraden en -attachés

  Periode: 1945-

  Bron: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: B, 4

  Opmerking: Sinds 1974 bestaan de taakomschrijvingen uit een algemeen deel en een deel met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

 • (91 *) Handeling: Het bij landbouwbureaus in het buitenland detacheren van landbouwraden en -attachés

  Periode: 1945-

  Bron: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: V, 5 jaar na einde detachering

  Opmerking: Hiervoor is goedkeuring van de minister van Buitenlandse Zaken nodig

 • (93 *) Handeling: Het vaststellen van instructies voor landbouwraden en -attachés

  Periode: 1945-

  Grondslag: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: B, 4

 • (94 *) Handeling: Het voeren van overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de mogelijke strijdigheid van een algemene aanwijzing van een chef de poste met een instructie van de minister van LNV aan een landbouwraad of -attaché

  Periode: 1945-

  Grondslag: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: B, 5

 • (102 *) Handeling: Het vaststellen van concept-jaarplannen van landbouwraden en -attachés

  Periode: 1945-

  Bron: Interview

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: B, 5

Hoofdstuk 2.7: . Beleid en instrumenten in het algemeen

Ontwikkeling en verantwoording van beleid

 • (104 *) Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van beleidsstandpunten op het gebied van de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Product: O.a. Notitie evaluatie exportbevorderingsbeleid (1986), rapport Versterking internationale marktpositie agribusiness (VIMA, 1996), landen- of regiobeleidsdocumenten

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 1

  Opmerkingen:

  • -

   Het kan zowel gaan om algemene beleidsstandpunten als om doelstellingen die op een specifieke sector of regio zijn gericht

  • -

   Voor bijdragen aan de rijksbegroting met betrekking tot de agrarische exportbevordering (zoals de memorie van toelichting) is de selectielijst

  Beheer rijksbegroting LNV van toepassing

 • (106 *) Handeling: Het instellen, instrueren en opheffen van commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Product: O.a instelling Stuurgroep voor agribusinessprojecten (Stcrt. 1982, 160)

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 4

 • (107 *) Handeling: Het benoemen en ontslaan van leden van commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: V, na 7 jaar

 • (108 *) Handeling: Het deelnemen aan (het bestuur van) instellingen op het gebied van de agrarische exportbevordering die niet als overheidsorgaan aangemerkt kunnen worden

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: V, na 3 jaar

 • (109 *) Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen inzake de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 3

 • (110 *) Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen inzake de agrarische exportbevordering en het anderszins informeren van leden van of commissies uit het parlement

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 3

 • (111 *) Handeling: Het informeren van de Nationale Ombudsman en parlementaire onderzoekscommissies naar aanleiding van klachten over de gevolgen of de uitvoering van het beleid inzake de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 3

  Opmerkingen:

  • -

   Zie ook Pivot-rapport `Behoorlijk behandeld' over de Nationale Ombudsman

  • -

   Parlementair onderzoek gebeurt meestal door de Commissies voor de Verzoekschriften

 • (112 *) Handeling: Het met de minister van EZ afbakenen van de algemene interdepartementale taakverdeling op het gebied van de exportbevordering

  Periode: ca. 1975-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 4

  Opmerking: Afbakeningsbrieven hebben meestal betrekking op meerdere beleidsterreinen

Ontwikkeling en toepassing van instrumenten

Inbreng van de minister van LNV en de PBO's

 • (113 *) Handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van subsidieregelingen inzake de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Product: Subsidieregelingen

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 5

  Opmerkingen:

  • -

   De LNV-regelingen kunnen onder meer gericht zijn op markt- en imago-onderzoek, promotie, demonstratieprojecten, agrarische exporttransacties of (1966) export van uitgangsmateriaal naar ontwikkelingslanden

  • -

   Tussentijdse evaluaties en eventuele herziening van prioriteiten of criteria voor steunverlening maken deel uit van deze handeling, ook wanneer de regeling ongewijzigd blijft

 • (114 *) Handeling: Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerking: Het kan hierbij gaan om de uitvoering van subsidieregelingen en om het verlenen van subsidie op basis van de begroting, zoals subsidies voor marktonderzoek (begrotingen 1960-1965). Ook subsidies aan PBO's kunnen hieronder vallen

 • (119 *) Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake de agrarische exportbevordering en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratiefrechtelijke organen

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 3

  Opmerking: Zie ook Pivot-rapport `Drie maal `s Raads recht' over de Raad van State

 • (120) Handeling: Het verlenen van toeslagen op de uitvoer van landbouwproducten naar nieuwe afzetmarkten

  Periode: ca. 1963

  Bron: Verslagen over de landbouw

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: V, na 7 jaar

Grensgebied met het werkterrein van Economische Zaken en Financiën

 • (121 *) Handeling: Het opstellen en wijzigen van departementale standpunten ten aanzien van de toepassing van exportbevorderende economische en financiële instrumenten op agrarische bedrijven

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: V, na 5 jaar

  Opmerking: Het gaat om instrumenten waarvoor andere ministers dan die van LNV verantwoordelijk zijn

 • (122 *) Handeling: Het adviseren van de minister van Economische Zaken over de toepassing van economische instrumenten op agrarische exporten

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen; Besluitenlijsten samenwerkingprojecten LNV/EVD

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: V, na 5 jaar

  Opmerking: Bijv. ten aanzien van EZ-subsidieregelingen, zoals de Regeling stimulering exportactiviteiten 1984

 • (123 *) Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën inzake de toepassing van financiële instrumenten op agrarische exporten

  Periode: 1945-

  Bron: Economische Structuurnota

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: V, na 5 jaar

  Opmerking: Het gaat bijv. om de verlening van kredietverzekering

 • (124 *) Handeling: Het bijdragen aan de totstandkoming, vormgeving en evaluatie van instrumenten van de ministers van Economische Zaken en Financiën die mede van toepassing zijn op de agrarische export

  Periode: ca. 1975-

  Bron: Begrotingen

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 5

  Opmerkingen:

  • -

   Zo bewerkstelligde de minister van LNV een verruiming van de mogelijkheden tot exportkredietverzekering. Daarvoor kwamen alleen kapitaalgoederen in aanmerking, totdat de gehanteerde definitie door zijn toedoen rond 1980 werd uitgebreid tot agrarisch uitgangsmate-riaal zoals fokvee en pootaardappelen

  • -

   Recente voorbeelden hebben betrekking op het programma Oost-Europa (PSO) en Programma economische samenwerking projecten (PESP)

 • (125 *) Handeling: Het met EZ afstemmen van de exportbevorderende instrumenten en activiteiten

  Periode: ca. 1980-

  Bronnen: HTK 1980-1981, 15 306, nrs. 6 en 14; briefwisseling over taakverdeling

  Product: O.a. Besluitenlijsten samenwerkingprojecten LaVi/EVD

  Dienstonderdeel: Iamp;H, Kab.

  Waardering: B, 5

  Opmerkingen:

  • -

   De eerste besluitenlijst, vastgesteld in 1985, preciseerde de gezamenlijke organisatie en financiering van exportbevorderende activiteiten met een agrarische component

  • -

   Het kan bijvoorbeeld gaan om de afstemming van de bijdrageregelingen voor beurzen vanuit de beide departementen

Hoofdstuk 2.8: . Activiteitenprogram-ma's en marktonderzoek

 • (126 *) Handeling: Het vaststellen van de activiteiten die ten behoeve van de agrarische exportbevordering uitgevoerd zullen worden

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Product: Activiteitenprogramma's LNV (sinds 1982), actieplannen

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: B, 5

 • (127 *) Handeling: Het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: V, na 5 jaar

  Opmerkingen:

  • -

   In overleg met de PPO's en met inbreng van de AVB

  • -

   Sinds 1982 op basis van activiteitenprogramma's, die overigens na begin jaren negentig bijna niet meer door het ministerie zelf worden uitgevoerd

 • (128 *) Handeling: Het (doen) analyseren van de structuur en ontwikkelingen van buitenlandse markten in relatie tot Nederlandse agrarische exportmogelijkheden

  Periode: ca. 1947-

  Bronnen: Begrotingen; Verslag over de landbouw in 1947

  Product: Regio- en landenvisies, landenstrategieën, sectormarktstudies (zoals The Impact of Deregulation on the Milk Agribusiness System in Brazil, 1998), stagerapporten

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: B, 1, 2 (alleen voor de opdracht en het eindrapport; rest van de neerslag V na 5 jaar)

  Opmerking: Hierbij werkt het Haagse departement veelal samen met de landbouwattachés

 • (129 *) Handeling: Het (doen) verrichten van onderzoek naar de marktpositie en het buitenlandse imago van Nederlandse agrarische producten

  Periode: ca. 1950-

  Bronnen: Begrotingen; Verslag over de landbouw in 1947

  Product: O.a. stagerapporten

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: B, 1, 2 (alleen voor de opdracht en het eindrapport; rest van de neerslag V na 5 jaar)

Hoofdstuk 2.9: . Voorlichting en promotie

 • (132 *) Handeling: Het ontwikkelen van voorlichtings- en promotiemateriaal voor het buitenland

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen, Verslagen over de landbouw in Nederland

  Product: Bijv. Agri-Holland, sectorbrochures

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: B, 5 (alleen voor een exemplaar van ieder eindproduct (drukwerk, films e.d.); rest van de neerslag vernietigen na 5 jaar)

 • (133 *) Handeling: Het samenstellen van voorlichtingsmateriaal over exportbevorderingsactiviteiten van de overheid en ontwikkelingen op buitenlandse markten

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Product: Behalve de gedrukte (Export)activiteitenprogramma's zijn er publicaties (geweest) zoals Landbouwwereldnieuws, Berichten Buitenland en LBAktualiteiten

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: B, 5 (alleen voor een exemplaar van ieder eindproduct (drukwerk, films e.d.); rest van de neerslag vernietigen na 5 jaar)

  Opmerking: De handelsvoorlichting heeft onder meer betrekking op de in het buitenland geldende kwaliteits- en etiketteringsvoorschriften en is bedoeld voor Nederlandse agrarische exporteurs, voor de PBO's en voor intern gebruik

 • (134 *) Handeling: Het informeren van het agrarische bedrijfsleven over concrete exportmogelijkheden

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: V, na 5 jaar

  Opmerking: Deze handelsbemiddeling vindt vooral plaats door het vanuit de landbouwbureaus informeren van het bedrijfsleven over productaanvragen en tenders in het buitenland, en door het organiseren van spreekdagen van landbouwattachés en aankoopmissies

 • (136 *) Handeling: Het deelnemen in de sponsoring van evenementen

  Periode: 1979-

  Bronnen: Stcrt. 1979, 155; Begroting 1983

  Product: O.a. intentieverklaringen en overeenkomsten met de Internationale Hippische Sportbond (FEI) voor de sponsoring van de Wereldbeker voor Springruiters

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: V, na 30 jaar

  Opmerking: Het landbouwbureau coördineerde door het bedrijfsleven georganiseerde extra activiteiten rondom de wedstrijden. Dit is het enige voorbeeld van structurele sponsoring; incidentele sponsoring is sindsdien ook nog wel voorgekomen

 • (137 *) Handeling: Het ten behoeve van de agrarische export (mede) ontwikkelen van automatische marktinformatiesystemen

  Periode: ca. 1982-

  Bron: Begrotingen

  Product: Bijv. EXMIS (Export Marketing Informatiesysteem), Holland Trade System

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: V, na 2 jaar

Hoofdstuk 2.10:. Internationale samenwerking

 • (138 *) Handeling: Het sluiten, wijzigen en opzeggen van kaderovereenkomsten voor economische en technische samenwerking met staatshandellanden

  Periode: ca. 1974-

  Bron: Begrotingen

  Product: Protocollen van overeenkomst. De protocollen van internationale overeenkomsten waarbij een Nederlandse bewindspersoon aanwezig is worden bewaard bij de directie Kabinet of bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, en wanneer het om een uitsluitend ambtelijke delegatie gaat, beheert de directie Industrie en Handel de protocollen

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: B, 5

 • (139 *) Handeling: Het instellen en opheffen van landbouwwerkgroepen

  Periode: ca. 1974-

  Grondslag: Kaderovereenkomsten voor economische en technische samenwerking

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: B, 4

  Opmerking: De voorzitter is bijna altijd de directeur Iamp;H; voor China is er geen landbouwwerkgroep, maar een stuurgroep onder leiding van de SG van LNV

 • (140 *) Handeling: Het opstellen van standpunten en instructies voor vergaderingen van landbouwwerkgroepen

  Periode: ca. 1974-

  Bron: Begrotingen

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: B, 5

  Opmerking: Voorbereiding vindt plaats in overleg met het betrokken bedrijfsleven

 • (141 *) Handeling: Het opstellen van verslagen van vergaderingen van landbouwwerkgroepen

  Periode: ca. 1974

  Bron: Begrotingen

  Dienstonderdeel: Kab., Iamp;H

  Waardering: B, 5

 • Landbouwattachés

 • (95 *) Handeling: Het in het buitenland verstrekken van informatie over de Nederlandse landbouw en visserij en het natuurbeheer

  Periode: 1945-

  Grondslag: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: V, na 10 jaar

 • (96 *) Handeling: Het bijstaan van het agrarisch bedrijfsleven bij hun handelsactiviteiten op de buitenlandse markt

  Periode: 1945-

  Grondslag: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: V, na 10 jaar

  Opmerkingen:

  • -

   Het gaat onder meer om het leggen van contacten met buitenlandse overheden, het interveniëren om invoerbelemmeringen weg te nemen en het informeren van het bedrijfsleven

  • -

   De bijstand is in de loop der jaren toegespitst op het midden- en kleinbedrijf

 • (97 *) Handeling: Het opstellen van rapporten voor het ministerie van LNV over buitenlandse ontwikkelingen binnen het eigen ambtsgebied

  Periode: 1945-

  Grondslag: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

  Product: Jaar- en kwartaalverslagen, incidentele rapporten

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: B, 1 (alleen eindproducten bewaren; overige neerslag, zoals documentatie, vernietigen na 10 jaar)

 • (98 *) Handeling: Het opstellen van rapporten aan de minister van LNV over ontwikkelingen ten aanzien van internationale organisaties of verdragen binnen het eigen ambtsgebied

  Periode: 1945-

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: B, 1 (alleen eindproducten bewaren; overige neerslag, zoals documentatie, vernietigen na 10 jaar)

 • (99 *) Handeling: Het opstellen van rapporten voor het ministerie van LNV over ontwikkelingen in de voorbereiding van Raadsbesluiten of uitvoeringsbesluiten van de Europese Commissie

  Periode: 1958-

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: B, 1 (alleen eindproducten bewaren; overige neerslag, zoals documentatie, vernietigen na 5 jaar)

  Opmerkingen:

  • -

   Alleen van toepassing voor landbouwattachés bij de PV-EU

  • -

   Het kan gaan om de voortgang in EG-Raadswerkgroepen, ad hoc groepen Raden/attachés, Coreper of High level groepen, dan wel in de comités die de Commissie terzijde staan

  • -

   De verslaglegging vindt plaats vanuit LNV-perspectief en is dus niet gelijk aan de verslagen door de PV-EU

 • (100 *) Handeling: Het voorbereiden en bijwonen van internationale besprekingen op enig beleidsterrein waarvoor de minister van LNV (mede) verantwoordelijk is

  Periode: 1945-

  Grondslag: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché; LNV-instructies

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: V, na 10 jaar

  Opmerking: Deze handeling heeft dus betrekking op meerdere beleidsterreinen

 • (101 *) Handeling: Het opstellen van concept-jaarplannen

  Periode: 1945-

  Bron: Interview

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: V, na 10 jaar

 • (103 *) Handeling: Het opstellen van rapporten inzake de verrichte werkzaamheden

  Periode: 1945-

  Grondslag: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

  Dienstonderdeel: Kab.

  Waardering: B, 2 (alleen eindproducten bewaren; overige neerslag, zoals documentatie, vernietigen na 5 jaar)

 • Platform Know How Export landbouw en cultuurtechniek

 • (131) Handeling: Het organiseren van symposia, tentoonstellingen e.d. ten behoeve van de agrarische en cultuurtechnische export

  Periode: ca. 1979-1995

  Bron: Beantwoording Exportnota, vraag 24 (HTK 1983-1984, 18 206, nr. 4)

  Dienstonderdeel: Iamp;H, DLG

  Waardering: V, na 5 jaar

  Opmerking: De belangrijke punten uit dit platform komen ter sprake in de Interdepartementale Coördinatiegroep Know How Export

 • Regeringscommissaris voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden

N.B. Het archief van Recobaa is al overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief.

 • (105) Handeling: Het adviseren van de minister van LNV inzake de agrarische exportbevordering

  Periode: 1946-1953

  Bron: Staatsalmanakken

  Waardering: B, 1

 • Stuurgroep voor agribusinessprojecten

 • (142) Handeling: Het identificeren van voorbeeldprojecten op het gebied van de landbouw en de agro-industrie in de derde wereld of in staatshandellanden

  Periode: 1982-ca. 1991

  Bron: Aankondiging instelling (Stcrt. 1982, 160)

  Dienstonderdeel: Iamp;H

  Waardering: B, 5

  Opmerking: E.e.a. kan leiden tot het sluiten van een kaderovereenkomst of de instelling van een landbouwwerkgroep

Deel 4. Agrarische exportbevordering

Handelingen van overige actoren

 • Minister van Buitenlandse Zaken

 • (90) Handeling: Het vaststellen van taakomschrijvingen van landbouwraden en -attachés

  Periode: 1945-

  Bron: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

  Product: Circulaires, bijv. III A-26 (1979)

  Opmerking: De taakomschrijvingen zijn mede gebaseerd op voorstellen van de landbouwattachés en bestaan sinds 1974 uit een algemeen deel en een deel met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

 • (92) Handeling: Het goedkeuren van detacheringsbeslissingen van de minister van LNV ten aanzien van landbouw-raden en -attachés

  Periode: 1945-

  Bron: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

 • (94) Handeling: Het voeren van overleg met de minister van LNV inzake de mogelijke strijdigheid van een algemene aanwijzing van een chef de poste met een instructie van de minister van LNV aan een landbouwraad of -attaché

  Periode: 1945-

  Grondslag: Taakomschrijvingen van de landbouwattaché

 • Minister van Economische Zaken

 • (112) Handeling: Het met de minister van LNV afbakenen van de algemene interdepartementale taakverdeling op het gebied van de exportbevordering

  Periode: ca. 1975-

  Opmerking: Afbakeningsbrieven hebben meestal betrekking op meerdere beleidsterreinen

 • (125) Handeling: Het met de minister van LNV afstemmen van de exportbevorderende instrumenten en activiteiten

  Periode: ca. 1980-

  Bronnen: HTK 1980-1981, 15 306, nrs. 6 en 14; briefwisseling over taakverdeling

  Product: O.a. Besluitenlijsten samenwerkingprojecten LaVi/EVD

  Opmerkingen:

  • -

   De eerste besluitenlijst, vastgesteld in 1985, preciseerde de gezamenlijke organisatie en financiering van exportbevorderende activiteiten met een agrarische component

  • -

   Het kan bijvoorbeeld gaan om de afstemming van de bijdrageregelingen voor beurzen vanuit de beide departementen

 • Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's)

De onderstaande handelingen gelden nog niet voor alle PBO's.

Wel zijn ze vastgesteld voor de volgende actoren inclusief hun taakvoorgangers:

 • -

  Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA)

 • -

  Productschap Aardappelen (PA)

 • -

  Productschap Diervoeder (PD)

 • -

  Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (PGZP)

 • -

  Productschap Wijn (PW)

N.B. Het HPA heeft ook handelingen uitgevoerd namens de minister van LNV. Zie daarvoor hoofdstuk 1.10 van deze lijst, onder actor minister van LNV.

Hoofdstuk 2.7:. Beleid en instrumenten in het algemeen

Ontwikkeling en verantwoording van beleid

 • (104 *) Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van beleidsstandpunten op het gebied van de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B, 1

  Opmerking: Het kan zowel gaan om algemene beleidsstandpunten als om doelstellingen die op een specifieke sector of regio zijn gericht

 • (106 *) Handeling: Het instellen, instrueren en opheffen van commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B, 4

 • (107 *) Handeling: Het benoemen en ontslaan van leden van commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het beleid inzake de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Waardering: V, na 7 jaar

 • (108 *) Handeling: Het deelnemen aan (het bestuur van) instellingen op het gebied van de agrarische exportbevordering die niet als overheidsorgaan aangemerkt kunnen worden

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Waardering: V, na 3 jaar

Ontwikkeling en toepassing van instrumenten

 • (113 *) Handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van subsidieregelingen inzake de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Product: Subsidieregelingen

  Waardering: B, 5

  Opmerking: Tussentijdse evaluaties en eventuele herziening van prioriteiten of criteria voor steunverlening maken deel uit van deze handeling, ook wanneer de regeling ongewijzigd blijft

 • (114 *) Handeling: Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerking: Het kan hierbij gaan om de uitvoering van subsidieregelingen en om het verlenen van subsidie aan PPO's

 • (115 *) Handeling: Het vaststellen van financieringsregelingen ten behoeve van de agrarische export

  Periode: 1945-

  Grondslag: Instellingswetten PBO's

  Waardering: B, 5

  Opmerking: De handeling omvat tevens de eventuele instelling van een krediet- of garantiefonds en de financieringsvoorwaarden

 • (116 *) Handeling: Het verlenen van kredieten of garanties ten behoeve van de agrarische export

  Periode: 1945-

  Bron: Verslagen voor de landbouw

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerking: De handeling omvat tevens de financiële afwikkeling

 • (117 *) Handeling: Het vaststellen van heffingsregelingen ten behoeve van de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Grondslag: Instellingswetten

  PBO's

  Product: Heffingsverordeningen

  Waardering: B, 5

  Opmerking: De heffingen kunnen benut worden voor alle in aanmerking komende activiteiten: marktonderzoek, promotie, subsidie, financieringsfondsen enz.

 • (118 *) Handeling: Het innen van heffingen ten behoeve van de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Grondslag: Heffingsverordeningen

  Waardering: V, na 7 jaar

 • (120 *) Handeling: Het verlenen van toeslagen op de uitvoer van landbouwproducten naar nieuwe afzetmarkten

  Periode: ca. 1953-

  Bron: Verslagen over de landbouw

  Waardering: V, na 7 jaar

Hoofdstuk 2.8: . Activiteitenprogramma's en markt-onderzoek

 • (126 *) Handeling: Het vaststellen van de activiteiten die ten behoeve van de agrarische exportbevordering uitgevoerd zullen worden

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Waardering: B, 5

 • (127 *) Handeling: Het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de agrarische exportbevordering

  Periode: 1945-

  Bron: Begrotingen

  Waardering: V, na 5 jaar

  Opmerking: In overleg met LNV

 • (130 *) Handeling: Het (doen) verrichten van onderzoek naar de marktpositie van agrarische sectoren

  Periode: ca. 1960-

  Bron: Begrotingen

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerking: De onderzoeken zijn meestal gericht op een product-sector

Hoofdstuk 2.9:. Voorlichting en promotie

 • (135 *) Handeling: Het goedkeuren van plannen voor collectieve promotieacties in het buitenland

  Periode: ca. 1955-

  Bron: Begrotingen

  Waardering: V, na 7 jaar

  Opmerking: De plannen zijn voornamelijk gericht op de West-Europese landen en worden opgesteld en uitgevoerd door de PPO's

Terug naar begin van de pagina