Selectielijst Natuur- en landschapsbeheer voor de neerslag van handelingen van Staatsbosbeheer als ZBO (vanaf 1998)

Geldend van 12-11-2000 t/m heden

Selectielijst Natuur- en landschapsbeheer voor de neerslag van handelingen van Staatsbosbeheer als ZBO (vanaf 1998)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder c, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 25 februari 2000, nr. arc-99.1670/2);

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2000

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze, de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Terug naar begin van de pagina