Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer

Geldend van 30-11-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, houdende nadere voorschriften omtrent de toepassing van NEN 5897 en omtrent het voorhanden hebben van een asbestbevattende weg

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 2, tweede en vierde lid, van het Besluit asbestwegen Wms;

Besluit:

Artikel 2

Voor de toepassing van NEN 5897 als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit, wordt uitgegaan van het ontwerp van NEN 5897, Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopaval en recyclinggranulaat, augustus 2015, met correctieblad van augustus 2016 en correctieblad C2:2017.

Artikel 3

Een asbestbevattende weg mag voorhanden worden gehouden indien de weg behoort tot de verkeersklasse 1 of 2a, bedoeld in C.R.O.W.-publicatie 81, uitgave januari 1994, en:

 • a. de eigenaar heeft aangetoond dat het asbest voor 1 juli 1993 is aangebracht, en

 • b. die weg een duurzame afscherming van het asbest heeft, welke afscherming bestaat uit:

  • 1e.

   asfalt, klinkers of beton, welke afscherming in een goede staat verkeert, of

  • 2e.

   een laag zand, grond, puingranulaat of materiaal dat een vergelijkbare afscherming biedt, waarvan de dikte ten minste 0,2 m is.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst of, indien op die datum het Besluit asbestwegen milieubeheer nog niet in werking is getreden, met ingang van de dag waarop dat besluit in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 september 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina