Vaststelling subsidieplafonds, basisbedrag en bedrag per lid landelijke jeugdorganisaties 2001

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 23-09-2000 t/m 27-08-2004

Vaststelling subsidieplafonds, basisbedrag en bedrag per lid landelijke jeugdorganisaties 2001

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 2a, eerste lid, en 22, eerste lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De subsidieplafonds ten behoeve van de verstrekking van subsidies krachtens de artikelen 22 en 25 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid worden voor het jaar 2001 vastgesteld op f 12.741.750,- respectievelijk f 4.247.250,-.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Het basisbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid wordt voor het jaar 2001 vastgesteld op f 179.937,-. Het in dat artikellid bedoelde bedrag per lid wordt voor dat jaar vastgesteld op f 24,1514,-.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina