Vaststelling selectielijsten van de handelingen van de Minister van Financiën (beleidsterrein staatsdeelnemingen en financiering bedrijfsleven)

Geldend van 28-10-2000 t/m heden

Vaststelling selectielijsten van de handelingen van de Minister van Financiën (beleidsterrein staatsdeelnemingen en financiering bedrijfsleven)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 oktober 1998, nr. arc-98.2040/2),

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein staatsdeelnemingen en financiering van het bedrijfsleven over de periode 1945-1995' en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De 'Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Financiën, onderdeel regeling Bijzondere Financieringen 1971' (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Financiën, nr. CD/A91.402 d.d. 24 juni 1991) en de 'Lijst van de te vernietigen archiefbescheiden van de, onder het Ministerie van Financiën ressorterende, Directie Financieringen, onderdeel (Wet- en regelgeving ten aanzien van) de Nederlandsche Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.' (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Financiën, nr. CD/A92.830.WH-JK/NF d.d. 21 juli 1992 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 42 d.d. 2 maart 1993)) worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 september 2000

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze,
het

hoofd Algemene Secretarie

J.Ch.P. Simons

Bijlage Basis Selectie Document Staatsdeelnemingen en Financiering van het Bedrijfsleven 1945-1995

Rijksarchiefdienst

September 2000

Inhoudsopgave

1. Inleiding

1.1 Taken van de rijksoverheid betreffende het beleidsinstrument

1.2 Uitgangspunten bij de selectie

1.3 Selectiecriteria

2. Vaststelling BSD

3. Overzicht van actoren

4. Selectielijst

Inleiding 1

Het PIVOT-rapport Staatsdeelnemingen vormt de basis voor het voorliggende Basis Selectie Document (BSD). Het BSD bevat de resultaten van het selectieproces. De handelingen die in dit BSD zijn opgenomen werden door de verschillende actoren verricht in de periode 1945-1995.

1.1. Taken van de rijksoverheid betreffende het beleidsinstrument

Een nadere uitwerking van de taken is opgenomen in de inleiding van Staatsdeelneming en financiering van het bedrijfsleven. Een institutioneel onderzoek naar de handelingen en taken van de Rijksoverheid op het beleidsinstrument staatsdeelnemingen en financiering van het bedrijfsleven, 1940 - 1995 [samenstelling drs. G. Beks en drs. A.G. de Vries] (Den Haag 1996) PIVOT-rapport nr. 57.

De taken van het ministerie van Financiën betreffende het beleidsinstrument financiering van bedrijven en staatsdeelnemingen zijn:

 • 1. Het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen van de Generale Thesaurie;

 • 2. Het zorgdragen voor de voorbereiding, de bepaling en de (mede) uitvoering van het beleid m.b.t. de financiering van het bedrijfsleven, voorzover de minister van Financiën daarvoor verantwoordelijkheid draagt;

 • 3. Het zorgdragen voor de voorbereiding, de bepaling en de (mede)uitvoering van het beleid t.a.v. de verhouding tussen de Staat en ondernemingen respectievelijk instellingen met een bedrijfsmatig karakter, waarin de Staat een belang heeft of krijgt;

 • 4. Het leveren van een bijdrage aan het door de overheid te voeren energiebeleid en het (mede) uitvoeren daarvan;

 • 5. Het leveren van een bijdrage aan het overheidsaanschaffingenbeleid. Daarnaast vervult de minister van Economische Zaken een belangrijke rol. Zijn taken zijn als volgt te omschrijven:

  • 1. het ontwikkelen van beleid t.a.v. de financieringsproblematiek van het bedrijfsleven alsmede door het in samenwerking met anderen bijdragen aan het ontwerpen of wijzigen van nieuwe c.q. bestaande algemene financieringsvormen en/of daaraan verwante instrumenten;

  • 2. het behandelen van aangelegenheden in het kader van financieringsinstrumenten voor ondernemingen welke verband houden met financieringsaanvragen en -voorstellen, en met krediet- en garantie-overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechten van de Staat;

  • 3. het behandelen van aangelegenheden in het kader van de verhouding Economische Zaken en aan haar gelieerde rechtspersonen zoals het beheren van staatsdeelnemingen en het uitoefenen van aandeelhoudersrechten voorzover deze bij Economische Zaken in handen zijn;

  • 4. het adviseren inzake de bij Economische Zaken ondergebrachte commissariaten;

  • 5. het vervullen van bestuursfuncties bij staatsdeelnemingen en andere aan Economische Zaken gelieerde rechtspersonen;

  • 6. het aangaan en beheren van krediet- en garantie-overeenkomsten betreffende de passieve financiering van tussen Economische Zaken en het bedrijfsleven opererende intermediaire instellingen;

  • 7. het beheren van deelnemingen en de advisering terzake van commissariaten, welke bij Economische Zaken zijn ondergebracht.

1.2. Uitgangspunten bij de selectie

Het BSD is opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de RAD/PIVOT, zoals die door de Minister van WVC bij de behandeling van het ontwerp van de Archiefwet 1995 in de Tweede Kamer op 13 april 1994 is verwoord. De selectiedoelstelling luidt: het mogelijk maken van een reconstructie van de hoofdlijnen van het handelen van de overheid. Door het Convent van Rijksarchivarissen is de selectiedoelstelling vertaald in de richting van de (bewaar)doelstelling van de RAD als 'het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring'.

De algemene selectiedoelstelling is geoperationaliseerd voor het terrein van het adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel. Dat wil zeggen dat de geformuleerde handelingen van de betrokken overheidsactoren zijn gewaardeerd op de bijdrage die zij leveren aan de verwezenlijking van de selectiedoelstelling. De selectie gold derhalve de vraag ten aanzien van welke handelingen de administratieve neerslag noodzakelijk zou zijn om een reconstructie mogelijk te maken van de hoofdlijnen van het handelen op het beleidsterrein staatsdeelneming en financiering van het bedrijfsleven.

1.3. Selectiecriteria

Door PIVOT zijn selectiecriteria opgesteld welke het mogelijk maken de in het rapport institutioneel onderzoek verwoorde handelingen te wegen en zo de doelstelling van de selectie te realiseren. Deze criteria zijn zodanig geformuleerd zodat deze voor meerdere beleidsterreinen toepasbaar zijn. De door PIVOT ontwikkelde criteria zijn in het navolgende opgenomen.

Algemene selectiecriteria

Handelingen die worden gewaardeerd met B(ewaren)

Selectiecriterium

Toelichting

Neerslag

1. Handelingen die betrekking hebben op

1. Beleidsbepaling komt tot stand via

Wetgevingsprocessen, beleidsformule-

beleidsvoorbereiding, -bepaling en

parlementaire behandeling.

ringsprocessen, processen m.b.t. het

-evaluatie

2. Hieronder tevens begrepen

sluiten van internationale verdragen en

 

handelingen gericht op politieke

overeenkomsten of uitvoerings-

 

besluitvorming of waarbij een

regelingen.

 

belangenafweging plaatsvindt.

 
 

3. Hieronder worden handelingen

 
 

gericht op het sluiten van internationale

 
 

verdragen en uitvoeringsregelingen.

 

2. Handelingen gericht op externe

Verslaglegging naar andere

Jaarverslagen, jaarlijkse (voorgeschreven)

verantwoording en/of verslaglegging

actoren over het gevoerde beleid.

controlerapporten.

3. Adviezen gericht op de

Adviezen die gebruikt kunnen worden

Adviezen en rapportages van

hoofdlijnen van het beleid

bij beleidsvoorbereiding, - bepaling

commissies en overlegorganen.

 

of -evaluatie.

 

4. Handelingen gericht op het stellen

Hieronder ook begrepen pseudowet-

Ministeriële regelingen niet op 1 of

van regels direct gerelateerd aan

geving

enkele objecten of subjecten gerichte

de hoofdlijnen van het beleid

 

KB's en AMVB's of uit wetgeving voort-

   

komende nadere regelgeving. Hieronder

   

wordt ook begrepen pseudowetgeving

   

middels aanschrijvingen of resoluties.

5. Handelingen gericht op de (her)inrich-

 

Reorganisatieprocessen, instelling en op-

ting van de beleidsorganisatie, belast

 

heffing van beleidsorganen en directies.

6. Uitvoerende handelingen die onmis-

1. Hieronder worden begrepen hande-

Het 'beleidsarchief' van uitvoerende

baar zijn voor de reconstructie van het

lingen die bepalend zijn voor de wijze

organisatie-eenheden.

overheidshandelen op hoofdlijnen

waarop de uitvoering plaatsvindt en

Beschikkingen die van invloed zijn op de

 

die direct gerelateerd zijn aan de hoofd-

toekomstige uitvoering van die hande-

 

L ijnen van het overheidshandelen.

ling.

7. Uitvoerende handelingen die het

Hieronder begrepen de handelingen

Kroonbeschikkingen en adviezen van de

algemeen democratisch functioneren

van Hoge Colleges van Staat, het

Raad van State, Algemene Rekenkamer

mogelijk maken

beantwoorden van kamer vragen

e.d.

8. Uitvoerende handelingen die onttrok-

Hieronder worden ondermeer begrepen

 

ken zijn aan democratische controle en

handelingen waarop de W.O.B. niet van

 

direct zijn gerelateerd aan hoofdlijnen

toepassing is.

 

van beleid

   

9. Uitvoerende handelingen die direct

Hierbij moet worden gedacht aan hande-

 

zijn gerelateerd aan en/of direct voort-

lingen verricht in het kader van de

 

vloeien uit voor Nederland bijzondere

Tweede Wereldoorlog, de politionele

 

tijdsomstandigheden en incidenten

acties, de watersnoodramp van 1953,

 
 

de gijzelingsacties e.d.

 

Naast algemene criteria kunnen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstelling, in een BSD speci-fieke criteria worden geformuleerd voor handelingen die met behulp van de algemene criteria niet kunnen wor-den gewaardeerd. Daar de noodzaak hiertoe niet aanwezig werd geacht, is in dit BSD de mogelijkheid om speci-fieke selectiecriteria te formuleren niet benut.

2. Vaststelling BSD

Op 7 mei 1998 is het ontwerp-BSD door het Hoofd Algemene Secretarie van het Ministerie van Financiën aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, voor wat betreft de handelingen van de onder dit ministerie ressorterende actoren. Op 11 mei 1998 is het ontwerp-BSD door het Hoofd Documentaire Informatievoorziening van het Ministerie van Economische Zaken aan de Staatssecretaris van OcenW aangeboden, voor wat betreft de handelingen van de onder dit ministerie ressorterende actoren. Hierna heeft de Staatssecretaris het ontwerp-BSD ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het ontwerp-BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 15 mei 1998 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Algemeen Rijksarchief evenals in de bibliotheken van de betrokken zorgdragers, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant nr. 90 van 14 mei 1998.

Tijdens het driehoeksoverleg was, op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, ook een deskundige op het beleidsterrein aanwezig. Van andere (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

In de vergadering van de Uitvoeringscommissie Archieven van de RvC is het ontwerp-BSD behandeld, waarbij ook het verslag van het driehoeksoverleg bij de voorbereiding van het advies is meegenomen.

Op 29 oktober 1998 bracht de RvC advies uit (nr. arc-98.2040/2), hetwelk naast enkele tekstuele correcties aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

De tekst van handeling 23 is als volgt gewijzigd: 'het opstellen van maandverslagen, kwartaalrapportages, jaarverslagen betreffende de deelnemingen door de Staat'. Deze handeling wordt met een B, 2 gewaardeerd voor wat betreft de jaarverslagen, de overige producten worden met een V gewaardeerd.

Handeling 24 wordt gewijzigd in 'het opstellen van voortgangsrapportages betreffende de deelnemingen door de Staat en van een jaarlijks overzicht plus resultaten en winstuitkeringen van staatsdeelnemingen uit hoofde van de beheertaak'. De neerslag van deze handeling wordt gewaardeerd met een B, 2.

De waardering van handeling 52 is gewijzigd in B, 1.

3. Overzicht van actoren

Vakminister, 1945 -

Dit is de minister die een machtigingswet voorbereidt en opstelt, en namens de Staat deelneemt in een onderneming. Het gaat hierbij om de ministers van Financiën, van Defensie, van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De in dit BSD opgenomen handelingen van de vakminister zijn alleen vastgesteld voor zover ze de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken betreffen.

Minister van Economische Zaken

De minister van Economische Zaken: Directie Financiering en Deelnemingen, 1946 -

Deze directie heeft tot taak het behandelen van zaken van financiële en financieel-economische aard die verband houden met financiering (in de vorm van kredietverlening, garantie of deelneming) door de staat, voorzover het ministerie daar rechtstreeks of zijdelings bij betrokken is.

Minister van Economische Zaken als Houder van aandelen A, 1970 -

De houder van aandelen A is belast met het bindend voordragen van personen aan de ava ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen bij de FMO.

Minister van Financiën

De minister van Financiën: Generale Thesaurie, directie Financieringen, 1945 -

Deze directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Financiering Bedrijven en de afdeling Beheer Deelnemingen. De afdeling Beheer Deelnemingen heeft tot taak: het behandelen van vraagstukken betreffende het beheer van staatsdeelnemingen; het vertegenwoordigen dan wel het adviseren van de vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën in organen van ondernemingen en van instellingen met een bedrijfsmatig karakter en het behandelen van aangelegenheden betreffende het Vacatiegeldenbesluit.

Minister van Financiën als Houder van aandelen A, 1970 -

De houder van aandelen A is belast met het bindend voordragen van personen aan de ava ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen bij de FMO.

Werkcommissie voor de Regeling Bijzondere Financiering 1971, 1971 -

De Werkcommissie is belast met de uitvoering van een aantal taken in het kader van de Regeling Bijzondere Financiering 1971.

De Agent van het ministerie van Financiën, 1945 -

De Agent treedt op als effectendepôtbeheerder. De contacten betreffen het doorgeven van aan- en verkooporders of keuzedividenden. Dividenden worden door het Agentschap ontvangen en het rapporteert over de effectuering van deze orders. In een Instructie is geregeld wat de taken en werkzaamheden van de Agent zijn.

4. Selectielijst

De handelingen zoals in dit BSD zijn opgenomen komen overeen met het rapport institutioneel onderzoek 'staatsdeelnemingen'. De handelingen zijn per actor gegroepeerd. De handelingen zijn overeenkomstig de handelingen in het rapport genummerd.

Aan iedere handeling is een waardering toegekend. Deze waardering kan zijn een B(ewaren) of een V(ernietigen). Wanneer een B is toegekend wordt tevens het selectiecriterium opgenomen. Bij de waardering V is ook de bewaartermijn vermeld.

Actor: Vakminister

(1)

Handeling: het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden met betrekking tot het beleidsinstrument

Grondslag: -

Periode: 1945 -

Waardering: B, 5

(10)

Handeling: het adviseren en ondersteunen van ambtelijke commissarissen van overheidswege

Grondslag: Heroverwegingsrapport Verkoop Deelnemingen

Periode: 1985 -

Waardering: B, 3

(11)

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van vertegenwoordigers van de minister in commissies, werkgroepen, stuurgroepen etc. waarbij geen (politieke) belangenafweging plaatsvindt en welke niet gebaseerd is op wet- en regelgeving.

Grondslag: -

Periode: 1945 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(12)

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van vertegenwoordigers van de minister in commissies, werkgroepen, stuurgroepen etc. waarbij een (politieke) belangenafweging plaatsvindt of welke gebaseerd is op wet- en regelgeving.

Grondslag: Diverse wetten

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(13)

Handeling: het voeren van overleg inzake staatsdeelnemingen, regeling Bijzondere Financiering 1971, Garantieregeling PPM, financieringen, etc.

Grondslag: Diverse regelingen, statuten

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(15)

Handeling: het verrichten van studies en het vaststellen van beleidsnota's ter voorbereiding en/of evaluatie van het voorgenomen/ten uitvoer gelegde beleid inzake de Staatsdeelnemingen.

Grondslag: -

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(20)

Handeling: het informeren van de Staten-Generaal betreffende het te voeren beleid inzake de Staatsdeelnemingen.

Grondslag: -

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(21)

Handeling: het beantwoorden van vragen van individuele burgers met betrekking tot de Staatsdeelnemingen.

Grondslag: art. 5 GW 1938, art. 5 GW 1953.

Periode: 1945 -

Waardering: V - 2 jaar na ontvangst.

(22)

Handeling: het aan de Algemene Rekenkamer toezenden van het jaarverslag, de jaarrekeningen, verlies- en winstrekening en het interne accountantsrapport over de jaarrekening van bedrijven waarin de Staat deelneemt.

Grondslag: Comptabiliteitswet art. 59, lid 4

Periode: 1976 -

Waardering: B, 2

(40)

Handeling: het vooraf aan de Europese Commissie ter goedkeuring voorleggen van het voornemen tot steunverlening aan een onderneming.

Grondslag: EEG-Verdrag, art. 93, lid 3

Periode: 1957 -

Waardering: B, 1

(41)

Handeling: het voorbereiden van wetten of besluiten voor de oprichting of mede-oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon, danwel voor een machtiging tot deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen waarbij een geldelijk belang is gemoeid van f 100.000,- of meer

Grondslag: Comptabiliteitswet 1976, art. 40, sinds 1992 art. 29

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(43)

Handeling: het in spoedeisende gevallen schriftelijk meedelen aan de Staten-Generaal van het voornemen tot het (mede)oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon en het verstrekken van nadere inlichtingen omtrent dit voornemen.

Grondslag: Comptabiliteitswet 1976, art. 40, lid 1 - 2, sinds 1992 art. 29, lid 1 - 2

Periode: 1976 -

Waardering: B, 1

(44)

Handeling: het in spoedeisende gevallen schriftelijk meedelen aan de Staten-Generaal van het voornemen tot het deelnemen in het kapitaal van een privaatrechtelijke rechtspersoon en het verstrekken van nadere inlichtingen omtrent dit voornemen.

Grondslag: Comptabiliteitswet 1976, art. 40, lid 3, sinds 1992 art. 29, lid 3

Periode: 1976 -

Waardering: B, 1

(47)

Handeling: het sluiten van een participatieovereenkomst waarin de verhouding tussen de Staat en de onderneming wordt vastgelegd.

Bron: Dorresteijn, 207.

Periode: 1977 -

Waardering: B, 1

(52)

Handeling: het ontvangen van stukken uit hoofde van het lidmaatschap van de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel uit hoofde van de staatsdeelneming

Grondslag: Statuten, Archief Generale Thesaurie, directie Financieringen

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(53)

Handeling: het evalueren van de noodzaak om beheerde aandelen aan te houden

Bron: Heroverwegingsrapport 'Verkoop Staatsdeelnemingen'

Periode: 1985 -

Waardering: B, 1

(54)

Handeling: het aanwijzen van een gemachtigde die de algemene vergadering van aandeelhouders bijwoont en het opstellen van een instructie voor die vergadering.

Grondslag: statuten

Periode: 1945 -

Waardering: V - 10 jaar na ontvangst.

(64)

Handeling: het treffen van beschermingsmaatregelen ten aanzien van de verkoop van aandelen ten einde te voorkomen dat ongewenste overname plaatsvindt.

Grondslag: bepalingen in de statuten van de vennootschap

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(67)

Handeling: het achteraf meedelen aan de Staten-Generaal van deelnemingen en verstrekte in aandelen converteerbare leningen en van vervreemding van deelnemingen en in aandelen converteerbare leningen

Grondslag: Comptabiliteitswet 1976, art. 40, lid 6, sinds 1992 art. 29, lid 6

Periode: 1988 - 1994

Waardering: B, 2

(69)

Handeling: het leveren en betekenen van een akte van levering aan de vennootschap bij de verkoping van aandelen.

Grondslag: Heroverwegingsrapport Verkoop Deelnemingen

Periode: 1985 -

Waardering: B, 1

(70)

Handeling: het voeren van overleg inzake de vorm en inhoud van de statuten van een vennootschap waarin de Staat als aandeelhouder deelneemt.

Grondslag: -

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(71)

Handeling: het goedkeuren van besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap (onverminderd art. 231 Boek 2 BW) dan wel het goedkeuren van overdracht van geplaatste aandelen of uitgifte van nieuwe aandelen, voordat dit wordt voorgelegd aan de algemene aandeelhoudersvergadering

Grondslag: Statuten Nederlandse Gasunie N.V., art. 31; Statuten N.V. DSM 1989, art. 25; Statuten N.V. Nederlands Congresgebouw, art. 14, lid 3; Postbankwet, art. 11, lid 1; Wet van 21 december 1955 (Stb. 622), houdende oprichting van Naamloze Vennootschappen voor de luchtvaartterreinen Eelde, Zuid-Limburg en Texel, art. 2; Ontwerp-akte van oprichting van de Stichting Industrieel Garantiefonds, art. 17, lid 2, art. 18; statuten Luchthavens Eelde en Zuid-Limburg (Maastricht) en luchtvaartterrein Texel, art. 12, lid 9; Wet Stichting Industrieel Garantiefonds, art.6; Statuten N.V. Nederlandse Tramwegmaatschappij, art. 30, lid 3; Statuten B.V. Nederlandse Pijpleidingmaatschappij, art. 15, lid 3; Statuten Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek N.V. (KNSF), art. 10, lid 3; Besluit van 11 oktober 1983 (Stb. 558), houdende machtiging van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur tot oprichting van een stichting Fonds voor de Nederlandse film, art. 4

Periode: 1955 -

Waardering: B, 1

(78)

Handeling: het al dan niet in overleg met de raad van commissarissen (bindend) voordragen c.q. adviseren inzake de benoeming van één of meer personen aan de algemene aandeelhoudersvergadering ter benoeming (door de algemene aandeelhouders vergadering) tot lid van de raad van commissarissen

Grondslag: Statuten N.V. Rijks Computercentrum (RCC); Statuten N.V. Hollandse Signaalapparaten (HSA); Statuten Domaniale Mijnmaatschappij; Statuten C.F.-kantoor voor Staatsobligaties B.V.; Statuten N.V. DSM; Statuten Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM); Statuten Maatschappij voor Industriële Projecten NV (MIP); Statuten NMB Postbank NV; Statuten Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu BV (NOVEM); Statuten Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij; Statuten Koninklijke PTT Nederland N.V.; Statuten Domaniale Mijnmaatschappij; Statuten Maatschappij voor Industriële Projecten NV (MIP); Statuten NMB Postbank NV; Statuten Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu BV (NOVEM); Statuten Ultra-Centrifuge Nederland N.V. (UCN); Statuten Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken N.V.; Statuten Eurometaal N.V.); Statuten Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM); Statuten Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij; Statuten N.V. Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF); Statuten Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM); Statuten B.V. Nederlandse Pijpleidingmaatschappij; Statuten N.V. Vuilafvoer Maatschappij (VAM), art. 7, lid 3; Statuten N.V. Haven van Vlissingen, art. 11, lid 5; Nota commissarissen van overheidswege, 81.1 - 81.8.

Periode: 1963 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(85)

Handeling: het benoemen, schorsen of ontslaan van één of meer personen tot lid van de raad van commissarissen (zodanig dat dit aantal de meerderheid in de raad vormt)

Grondslag: Statuten N.V. Nederlands Inkoopcentrum; Statuten Nederlandse Waterschapsbank N.V.1990, art. 17 lid 3; Statuten Nederlandse Middenstandsbank N.V. (NMB), art. 12 lid 3; Statuten NMB Postbank N.V.; Statuten Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) 1991, art. 10 lid 3; Statuten N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten 1991, art. 12 lid 1; Statuten De Nationale Investeringsbank N.V. (Herstelbank) 1963, art. 16 lid 4 (sedert 1990: art. 20, lid 4); Statuten N.V. Haven van Vlissingen 1985, art. 11 lid 10; Statuten Nederlands Credietverzekeringsmaatschappij (NCM), art. 15; Statuten SDU N.V.; Statuten N.V. Rijks Computercentrum (RCC); Statuten Eurometaal N.V., art. 12 lid 2; Statuten N.V. DSM 1989, art. 24 lid 2 (benoeming), art. 26 lid 7 (schorsing en ontslag); Statuten Nederlandse Gasunie N.V., art. 15 lid 1; Statuten N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker 1988, art. 12 lid 11; Statuten Nederlands Meet Instituut N.V.; Statuten Alpinvest Holding N.V. 1993, art. 21 lid 1, sub a (benoeming) en art. 22 lid 1 (schorsing of ontslag); Statuten Volvo Car B.V.; Statuten N.V. Nederlands Congresgebouw; Statuten Ultra-Centrifuge Nederland N.V. (UCN); Statuten Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken; Statuten N.V. Nederlandse Staatsmijnen, art. 12 lid 2; Statuten N.V. Aandelenbezit streekvervoer (vanaf 1990 Verenigd Streekvervoer Nederland); Statuten Koninklijke PTT Nederland B.V.; Statuten Luchthaven Eelde en Zuid-Limburg (Maastricht) en luchtvaartterrein Texel, art. 6 lid 1; Statuten Beneluxtunnel N.V., art. 13 lid 4; Statuten Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., art. 20 lid 13; Statuten N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij, art. 16 lid 1; Statuten N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS), art. 7 lid 1; Statuten N.V. Nederlandse Tramwegmaatschappij, art. 16 lid 1; Statuten N.V. Maatschappij Overijsselse Kanalen, art. 7; Statuten Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken N.V.; Statuten 1990, art. 20, lid 4; Statuten Eurometaal N.V., art. 12, lid 2; Statuten Stoomvaartmaatschappij Zeeland, art. 15, lid 1; Statuten Centrale Organisatie voor Radio-actief Afval NV (COVRA) 1987, art. 13 lid 1; Statuten N.V. Nederlandse Staatsmijnen, art. 12 lid 3; Heroverwegingsrapport 'Verkoop Staatsdeelnemingen', 9; 12; Nota commissarissen van overheidswege, 81.1 - 81.9.

Periode: 1962 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(86)

Handeling: het benoemen van commissarissen van overheidswege

Grondslag: Burgerlijk Wetboek, Boek 2, art. 158, lid 12; Statuten N.V. Luchthaven Schiphol, art. 8, lid 2; Statuten N.V. Limburgse Tramweg Maatschappij (LTM), sinds 1987 Verenigd Streekvervoer Limburg (VSL), art. 8, lid 1

Periode: 1945 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(88)

Handeling: het (na overleg met de raad van commissarissen) benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter van de raad van commissarissen

Grondslag: Statuten Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), art. 13 lid 3; Statuten N.V. Vuilafvoer Maatschappij (VAM), art. 7, lid 2

Periode: 1963 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap

(94)

Handeling: het vaststellen en goedkeuren van de bezoldiging van commissarissen, bestuurders

Grondslag: Boek 2 BW, art. 135; 145

Periode: 1945 -

Waardering: V - 5 jaar na vaststelling.

(97)

Handeling: het benoemen van één of meer regeringsvertegenwoordigers in de raad van commissarissen bij vennootschappen

Grondslag: Statuten

Periode: 1945 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(102)

Handeling: het benoemen, schorsen of ontslaan van directeuren, bestuursvoorzitters, bestuursleden, directie-secretarissen bij vennootschappen.

Grondslag: Statuten

Periode: 1945 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(130)

Handeling: het stellen van andere dan bij de Nationale Investeringsbank gebruikelijke voorwaarden aan de verlening van een bijzondere financiering.

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 6

Periode: 1971 -

Waardering: B, 4

Actor: Minister van Economische Zaken

(2)

Handeling: het instellen, opheffen en het goedkeuren van de opheffing van de Stichting Industrieel Garantiefonds.

Grondslag: Wet Stichting Industrieel Garantiefonds, art. 1, lid 1-2; 6 Wet houdende machtiging ex artikel 6 Wet Stichting Industrieel Garantiefonds, art. 1

Periode: 1957 - 1992

Waardering: B, 5

(3) vervallen

(7)

Handeling: het, in overeenstemming met de minister van Financiën aanwijzen van een toezichthouder die belast is met de uitvoering van de taken als bedoeld in de Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981.

Grondslag: Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981, art. 1, lid 1a; Besluit PPM, art. 1, lid a

Periode: 1981 -

Waardering: B, 6

(14)

Handeling: het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van voorschriften, richtlijnen, instructies, maatregelen, circulaires, boekwerken, etc. betreffende het te volgen beleid inzake de Staatsdeelnemingen.

Grondslag: -

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(16)

Handeling: het voorbereiden van het beleid inzake de benoeming van commissarissen van overheidswege.

Grondslag: -

Periode: 1985 -

Waardering: B, 1

(23)

Handeling: het opstellen van maandverslagen, kwartaalrapportages, jaarverslagen betreffende de deelnemingen door de Staat

Grondslag: Diverse machtigingswetten

Periode: 1945 -

Waardering: B, 2 voor wat betreft de jaarverslagen

V - 5 jaar voor wat betreft de overige verslagen

(24)

Handeling: het opstellen van voortgangsrapportages betreffende de deelnemingen door de Staat en van een jaarlijks overzicht plus resultaten en winstuitkeringen van staatsdeelnemingen uit hoofde van de beheertaak

Grondslag: -

Periode: 1945 -

Waardering: B, 2

(25)

Handeling: het goedkeuren van het jaarverslag, rekening en verantwoording, een regeling omtrent de liquidatie van de Stichting Industrieel Garantiefonds.

Grondslag: Ontwerp-akte van oprichting van de Stichting Industrieel Garantiefonds, art. 17, lid 2; art. 19

Periode: 1957 -

Waardering: B, 2

(46)

Handeling: het voorbereiden van de begrotingswet tot het deelnemen in het aandelenkapitaal van Ultra-Centrifuge Nederland NV

Grondslag: Comptabiliteitswet 1927

Periode: 1971 -

Waardering: B, 1

(56)

Handeling: het sluiten van een overeenkomst met DSM tot verkrijging van alle aandelen EBN.

Grondslag: machtigingswet van 8 december 1988 (Stb. 548)

Periode: 1989 -

Waardering: B, 1

(57)

Handeling: het sluiten van een beheersovereenkomst met DSM en Energie Beheer Nederland B.V.

Grondslag: -

Periode: 1989 -

Waardering: B, 1

(63)

Handeling: het voorbereiden en ontwikkelen van het beleid inzake de verkoop van staatsdeelnemingen

Grondslag: -

Periode: 1986 -

Waardering: B, 1

(72)

Handeling: het wijzigen van 'De wet van 23 juni 1966 (Stb. 271), houdende regelen betreffende de omzetting van de tak van Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap, en machtiging tot verwerving van de aandelen in DSM-Aardgas B.V.' in verband met de vervreemding van aandelen N.V. DSM door de Staat

Grondslag: Comptabiliteitswet 1976, art. 40

Periode: 1988 -

Waardering: B, 1

(77)

Handeling: het (bindend) voordragen aan vakministers van één of meer personen ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen

Grondslag: Archief Generale Thesaurie, directie Financieringen; Statuten N.V. Luchthaven Schiphol; Statuten De Nederlandse Investeringsbank N.V. (Herstelbank); Statuten N.V. Nederlandse Spoorwegen; Statuten N.V. Nederlands Congresgebouw; Statuten Luchthavens Eelde en Zuid-Limburg (Maastricht) en luchtvaartterrein Texel); Statuten Koninklijke PTT Nederland N.V.; Statuten Centrale Organisatie voor Radio-actief Afval NV (COVRA); Nota commissarissen van overheidswege, 81.3; 81.5; 81.7 en 81.9.

Periode: 1955 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(83)

Handeling: het goedkeuren van de bindende voordracht door de raad van commissarissen van personen ter benoeming tot directeur van de vennootschap

Grondslag: Statuten Nederlandse Gasunie N.V., art. 10 lid 1

Periode: 1963 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(84)

Handeling: het goedkeuren van de benoeming van de voorzitter van de raad van commissarissen uit het midden van de raad

Grondslag: Statuten Nederlandse Gasunie N.V., art. 15 lid 2

Periode: 1963 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(93)

Handeling: het goedkeuren van de aanwijzing door de raad van commissarissen van commissarissen A tot gedelegeerd commissaris

Grondslag: Statuten N.V. Nederlands Congresgebouw, art. 9, lid 7

Periode: 1960 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(98)

Handeling: het benoemen van leden van de Stichting prioriteitsaandelen DSM, ingevolge een overeenkomst tussen DSM en de Staat

Grondslag: Memorie van Toelichting bij de Wet van 8 december 1988 tot wijziging en machtiging tot verwerving van de aandelen in DSM-Aardgas B.V. (Stb. 584), Kamerstukken 1987-1988, 20 649, nr. 3

Periode 1988 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(99)

Handeling: het goedkeuren van besluiten van de directeur van de B.V. Nederlandse Pijpleidingmaatschappij inzake het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken.

Grondslag: Statuten, art. 9, lid 3a

Periode: 1966 -

Waardering: B, 1

(101)

Handeling: het benoemen van de voorzitter van het bestuur van de Stichting Industrieel Garantiefonds.

Grondslag: Wet Stichting Industrieel Garantiefonds, art. 8 lid 2

Periode: 1957-1992

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging bestuurstaak

(105)

Handeling: het aanwijzen van twee leden uit het bedrijfsleven tot lid van het bestuur van de Stichting Industrieel Garantiefonds.

Grondslag: Wet Stichting Industrieel Garantiefonds, art. 8 lid 3

Periode: 1957 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(106)

Handeling: het aanwijzen van een ambtenaar als een (plaatsvervangend) secretaris van de Stichting Industrieel Garantiefonds.

Grondslag: Wet Stichting Industrieel Garantiefonds, art. 8 lid 7

Periode: 1957 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(107)

Handeling: het al dan niet bezwaar maken tegen personen als lid van de raad van bestuur met het oog op de veiligheid van de Staat

Grondslag: Statuten Ultra Centrifuge Nederland N.V., art. 7, lid 2

Periode: 1971 -

Waardering: V - 5 jaar na ontvangst.

(108)

Handeling: het instemmen met de benoeming van een procuratiehouder van EBN

Grondslag: Beheersovereenkomst Energie Beheer Nederland B.V., art. 2b

Periode: 1989 -

Waardering: V - 5 jaar na benoeming.

(109)

Handeling: het toekennen van een vergoeding aan de twee leden uit het bedrijfsleven welke lid zijn van het bestuur van de Stichting Industrieel Garantiefonds.

Grondslag: Wet Stichting Industrieel Garantiefonds, art. 8 lid 5

Periode: 1957 -

Waardering: V - 5 jaar na ontvangst.

Actor: Minister van Financiën

(6)

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van (plaatsvervangende) vertegenwoordigers in de Werkcommissie voor de Regeling Bijzondere Financiering 1971.

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 18

Periode: 1971 -

Waardering: V - 5 jaar

(7)

Handeling: het, in overeenstemming met de minister van Economische Zaken, aanwijzen van een toezichthouder die belast is met de uitvoering van de taken als bedoeld in de Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981.

Grondslag: Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981, art. 1, lid 1a; Besluit PPM, art. 1, lid a

Periode: 1981 -

Waardering: B, 6

(8)

Handeling: het geven van aanwijzingen aan de toezichthouder voor welk bedrag garantieverplichtingen kunnen worden aangegaan (garantieplafond).

Grondslag: Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981, art. 13, lid 5a en b; Besluit PPM, art. 16

Periode: 1981 -

Waardering: B, 1

(9)

Handeling: het aanstellen van een externe accountant ingevolge het verzoek van de Directeur van de Departementale Accountantsdienst van het Ministerie van Financiën van 7 mei 1986 welke belast is met het instellen van een onderzoek naar de garantieregeling PPM, zoals deze door De Nederlandsche Bank N.V. in de hoedanigheid van toezichthouder wordt uitgevoerd.

Grondslag: Brief van de Departementale Accountantsdienst van het Ministerie van Financiën van 7 mei 1986 inzake de accountantscontrole

Periode: 1986 -

Waardering: B, 1

(13)

Handeling: het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van voorschriften, richtlijnen, instructies, maatregelen, circulaires, boekwerken, etc. betreffende het te volgen beleid inzake de Staatsdeelnemingen.

Grondslag: -

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(16)

Handeling: het voorbereiden van het beleid inzake de benoeming van commissarissen van overheidswege.

Grondslag: -

Periode: 1985 -

Waardering: B, 1

(18)

Handeling: het overleggen in arbitraire gevallen inzake de melding van een participatie door de PPM.

Grondslag: Memorandum van De Nederlandsche Bank N.V. van 20 juni 1991, nr. 220/91 Mk/sp

Periode: 1991 -

Waardering: B, 1

(23)

Handeling: het opstellen van maandverslagen, kwartaalrapportages, jaarverslagen betreffende de deelnemingen door de Staat

Grondslag: Diverse machtigingswetten

Periode: 1945 -

Waardering: B, 2 voor wat betreft de jaarverslagen

V - 5 jaar voor wat betreft de overige verslagen

(24)

Handeling: het opstellen van voortgangsrapportages betreffende de deelnemingen door de Staat en van een jaarlijks overzicht plus resultaten en winstuitkeringen van staatsdeelnemingen uit hoofde van de beheertaak

Grondslag: -

Periode: 1945 -

Waardering: B, 2

(26)

Handeling: het goedkeuren van het jaarverslag, rekening en verantwoording, een regeling omtrent de liquidatie van de Stichting Industrieel Garantiefonds.

Grondslag: Ontwerp-akte van oprichting van de Stichting Industrieel Garantiefonds, art. 17, lid 2; art. 19

Periode: 1957 -

Waardering: B, 2

(30)

Handeling: het controleren van gedane declaraties en afdrachten door de Nationale Investeringsbank N.V.

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 71

Periode: 1971 -

Waardering: V - 25 jaar na ontvangst.

(36)

Handeling: het opmaken van een maandelijks verrekenstuk en het indienen van een daaruit voortvloeiende declaratie door de Directie Financieringen ten laste van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken.

Grondslag: Draaiboek continuering PPM-regeling 1992-1996.

Periode: 1987 -

Waardering: V - 6 jaar na beëindiging participatie.

(37)

Handeling: het opmaken van een garantiestellingsformulier houdende de interne besluitvorming tot garantiestelling of deelneming

Bron: Handboek Administratieve Organisatie van de Directie Financiering van het ministerie van Financiën

Periode: 1994 -

Waardering: V - 10 jaar na beëindiging financiële relatie.

(38)

Handeling: het vaststellen van rekenmodellen ten behoeve van overzichten van alle aandelen in het kapitaal van enige rechtspersonen en van alle overige door de PPM aan natuurlijke of rechtspersonen verstrekte financieringen die de PPM aan het einde van het laatst verlopen boekjaar had

Grondslag: Garantieregeling PPM, art. 8, lid 2; Besluit PPM, art. 12, lid 2

Periode: 1981 -

Waardering: B, 1

(42)

Handeling: het bij algemene maatregel van bestuur stellen van voorschriften omtrent het verlenen van machtiging tot het uitvoeren van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen

Grondslag: Comptabiliteitswet 1976, art. 41

Periode: 1976 -

Waardering: B, 4

(45)

Handeling: het voorbereiden van een wet waarin de minister van Financin en de minister zonder portefeuille belast met aangelegenheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslanden worden gemachtigd tot het (mede)oprichten van de Nederlandsche Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV

Grondslag: Wet van 1 mei 1970 (Stb 237), art. 1

Periode: 1970 -

Waardering: B, 1

(49)

Handeling: het melden van het voornemen tot het nemen van aandelen, boven de grens van één miljoen gulden of 5%, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Grondslag: Handboek Administratieve organisatie van Directie Financieringen van het ministerie van Financiën.

Periode: 1985 -

Waardering: B, 1

(50)

Handeling: het besluiten tot deelneming, beneden de één miljoen gulden of 5% danwel op grond van de bestaande wettelijke machtiging.

Grondslag: Handboek Administratieve organisatie van Directie Financieringen van het ministerie van Financiën.

Periode: 1994 -

Waardering: B, 1

(58)

Handeling: het goedkeuren van de balans en winst- en verliesrekening

Grondslag: Statuten Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek N.V. (KNSF), art. 10, lid 3

Periode: 1945 - 1981

Waardering: B, 2

(59)

Handeling: het opdragen van het beheer en de administratie van aandelen van aan de Staat overgedragen aandelen van de Nederlandse Overzeese Financieringsmaatschappij N.V. aan de FMO en van de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit door de Staat met Nederlandse ondernemingen gesloten overeenkomsten in het kader van het programma ter stimulering van investeringsprojecten

Grondslag: Wet van 1 mei 1970 (Stb. 237), artt. 4-5

Periode: 1970 -

Waardering: B, 2

(60)

Handeling: het namens de Staat houden van (alle) aandelen van N.V.'s en B.V.'s

Grondslag: Statuten, Heroverwegingsrapport Verkoop Staatsdeelnemingen

Periode: 1945 -

Waardering: B, 1

(61)

Handeling: het verwerven van aandelen van genoemde N.V.'s en B.V.'s

Grondslag: Statuten, art 4 (bijlage bij de Wet van 21 december 1955, houdende oprichting van Naamloze vennootschappen voor de luchtvaarterreinen Eelde, Zuid-Limburg en Texel)

Periode: 1955 -

Waardering: B, 6

(62)

Handeling: het aangaan van overeenkomsten met houders van aandelen van de Nederlandse Overzeese Financierings-Maatschappij NV waarbij deze aandelen aan de Staat worden overgedragen

Grondslag: Wet van 1 mei 1970 (Stb. 237), art. 4

Periode: 1970 -

Waardering: B, 6

(63)

Handeling: het voorbereiden en ontwikkelen van het beleid inzake de verkoop van staatsdeelnemingen

Grondslag: -

Periode: 1986 -

Waardering: B, 1

(65)

Handeling: het opstellen van voortgangsrapportages verkoop staatsdeelnemingen uit hoofde van het heroverwegingsrapport

Grondslag: Heroverwegingsrapport Staatsdeelnemingen

Periode: 1985 -

Waardering: B, 2

(66)

Handeling: het leiding geven aan en coördineren van verkoopoperaties van staatsdeelnemingen

Bron: Orgaanbeschrijving directie Financieringen, afdeling deelnemingen

Periode: 1977 -

Waardering: B, 1

(68)

Handeling: het aan de beheerders van de openbare registers geven van veranderingen van de tenaamstelling ten aanzien van vermogensbestanddelen.

Grondslag: Wet N.V. RCC, art. 7

Periode: 1990 -

Waardering: V - 5 jaar na verandering

(73)

Handeling: het melden aan de Staten-Generaal van wijzigingen in de statuten van een naamloze of besloten vennootschap waarbij de Staat heeft meegewerkt aan de oprichting of deelneemt in het kapitaal

Grondslag: Wet van 21 december 1955 (Stb. 622), art. 2

Periode: 1955 -

Waardering: B, 1

(74)

Handeling: het verzoeken aan de directie en/of de raad van commissarissen om een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Grondslag: Statuten Nederlandse Waterschapsbank N.V., art. 22, lid 4

Periode: 1954 -

Waardering: V - 10 jaar na ontvangst.

(76)

Handeling: het zodanig aantal aandelen van N.V.'s houden dat de Staat de meerderheid heeft van het totaal aantal stemmen dat door aandeelhouders kan worden uitgebracht.

Grondslag: Wet N.V. RCC, art. 3, lid 1; Machtigingswet PTT Nederland N.V., art. 2, lid 2;

Periode: 1988 -

Waardering: B, 1

(77)

Handeling: het (bindend) voordragen aan vakministers van één of meer personen ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen

Grondslag: Archief Generale Thesaurie, directie Financieringen; Statuten N.V. Luchthaven Schiphol; Statuten De Nederlandse Investeringsbank N.V. (Herstelbank); Statuten N.V. Nederlandse Spoorwegen; Statuten N.V. Nederlands Congresgebouw; Statuten Luchthavens Eelde en Zuid-Limburg (Maastricht) en luchtvaartterrein Texel); Statuten Koninklijke PTT Nederland N.V.; Statuten Centrale Organisatie voor Radio-actief Afval NV (COVRA); Nota commissarissen van overheidswege, 81.3; 81.5; 81.7 en 81.9.

Periode: 1955 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(87)

Handeling: het benoemen, schorsen of ontslaan van één of meer tot lid van de raad van commissarissen

Grondslag: Nota commissarissen van overheidswege, 81.5; Statuten Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek N.V. (KNSF) 1981, art. 8 lid 2.

Periode: 1981 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap

(91)

Handeling: het vaststellen van het aantal leden van de raad van commissarissen

Grondslag: Statuten Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek N.V. 2 (KNSF) 1981, art. 8, lid 1

Periode: 1945 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(100)

Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van de President-directeur en de Directeur-secretaris van de Nationale Investeringsbank N.V.

Grondslag: Statuten 1963, art. 10 lid 3, statuten 1990, art. 14 lid 3

Periode: 1963 -

Waardering: B, 1

(104)

Handeling: het aanwijzen van een lid tot lid van het bestuur van de Stichting Industrieel Garantiefonds.

Grondslag: Wet Stichting Industrieel Garantiefonds, art. 8 lid 2

Periode: 1957 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(110)

Handeling: het goedkeuren van de benoeming van directeuren van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten.

Grondslag: Statuten 1963, art. 17

Periode: 1963 -

Waardering: B, 1

(111)

Handeling: het goedkeuren van het verrichten van betaalde nevenwerkzaamheden of -functies door directeuren van de Nationale Investeringsbank

Grondslag: Statuten 1963, art. 10, lid 2

Periode: 1963 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

(112)

Handeling: het sluiten van overeenkomsten tot het aangaan van geldleningen door de Staat. door directeuren van de Nationale Investeringsbank

Grondslag: Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen, art. 28, lid 1

Periode: 1992 -

Waardering: B, 6

(115)

Handeling: het overmaken van een vergoeding (verliesdeclaratie) aan De Nederlandsche Bank N.V. nadat De Nederlandse Bank N.V. heeft besloten tot toekenning van een voorschot c.q. vergoeding aan de PPM

Grondslag: Memorandum van De Nederlandsche Bank N.V. van 20 juni 1991, nr. 220/91

Periode: 1991 -

Waardering: V - 6 jaar na beëindiging participatie. (overeenkomstig artt. 307 t/m 311 NBW)

(117)

Handeling: het verlenen van borgstellingen tegenover derden voor de betaling van rente over en aflossing op geldleningen door de FMO bij die derden op te nemen

Grondslag: Wet van 1 mei 1970 (Stb. 237), art. 2

Periode: 1970 -

Waardering: V - 6 jaar na beëindiging garantiestelling, borgstelling, of aflossing (overeenkomstig artt. 307 t/m 311 NBW)

(118)

Handeling: het verstrekken van geldleningen, van renteloze leningen en subsidies ten laste van de Staat ten behoeve van de middelenvoorziening van de FMO

Grondslag: Wet van 1 mei 1970, Stb 237, art. 3

Periode: 1970 -

Waardering: V - 5 jaar na opeisbaarheid (overeenkomstig artt. 307 t/m 311 NBW).

(119)

Handeling: het verstrekken van middelen ten behoeve van deelnemingen en leningen aan ontwikkelingsbanken of aan instellingen met een doel dat gelijk of aanverwant is aan dat van FMO

Grondslag: Wet van 1 mei 1970, Stb 237, art. 2

Periode: 1970 -

Waardering: V - 6 jaar na beëindiging.

(128)

Handeling: het, samen met de desbetreffende vakminister onder wiens departement het bedrijf ressorteert, verzoeken aan de Nationale Investerings Bank tot het verlenen van een bijzondere financieringen onder volledige verantwoording van de Staat

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 8

Periode: 1971 -

Waardering: B, 1

(131)

Handeling: het, bij verlening van een bijzondere financiering in afwijking van de gebruikelijke voorwaarden, sluiten van een overeenkomst met de bij de voorwaarden betrokkenen

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 6

Periode: 1971 -

Waardering: B, 1

(134)

Handeling: het vaststellen van de vergoeding voor door de Nationale Investeringsbank gemaakte kosten voor bijzondere financieringen, welke geheel voor risico van de Staat zijn verstrekt.

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 40

Periode: 1971 -

Waardering: V - 6 jaar na verwerking in de boekhouding (overeenkomstig Besluit vernietiging financiële bewijsstukken).

(135)

Handeling: het betalen van declaraties en terugbetalingen terzake van kredieten, garanties en deelnemingen welke ingediend zijn door de Nationale Investeringsbank.

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, artt. 41; 42; 43; 44; 51; 53; 54; 57; 59 en 63.

Periode: 1971 -

Waardering: V - 6 jaar na verwerking in de boekhouding. (overeenkomstig Besluit vernietiging financiële bewijsstukken)

Actor: Minister van Financiën als houder van aandelen A

(79)

Handeling: het bindend voordragen van personen aan de ava ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen

Grondslag: Statuten Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), art. 13 lid 3a

Periode: 1970 -

Waardering: V - 5 jaar na beëindiging lidmaatschap.

Actor: De Agent van Ministerie van Financiën

(48)

Handeling: het aankopen en verkopen van effecten ten behoeve van de Staat en van daarvoor in aanmerking komende Rijksfondsen, -instellingen, lichamen en bijzondere personen.

Grondslag: Instructie voor de Agent van het ministerie van Financiën, d.d. 8 september 1949, art. 4f

Periode: 1949 -

Waardering: B, 4

(51)

Handeling: het beheren van:

a. de bij het Agentschap berustende geldswaarden;

b. de aan de Staat in eigendom behorende bewijzen van aandeel in het kapitaal van ondernemingen en bewijzen van deelneming in leningen;

c. als waarborg ten behoeve van de Staat gedeponeerde geldswaarden.

Grondslag: Instructie voor de Agent van het ministerie van Financiën, d.d. 8 september 1949, art. 2; art. 4d; art. 4e

Periode: 1949 -

Waardering: B, 2

Actor: Werkcommissie voor de Regeling Bijzondere Financiering 1971

(31)

Handeling: het aan de minister van Financiën rapporteren met betrekking tot de stand van zaken van bepaalde bedrijven in het kader van de Regeling Bijzondere Financieringen 1971 alsmede inhoudende handelingen door de minister van Financiën buiten de vergadering van de Werkcommissie.

Bron: DSP Regeling Bijzondere Financiering 1971

Periode: 1971 -

Waardering: B, 2

(114)

Handeling: het vooraf goedkeuren van wijzigingen in de voorwaarden van een bijzondere financiering.

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 36

Periode: 1971 -

Waardering: B, 1

(125)

Handeling: het instellen van een onderzoek naar de middelenbehoefte van een bedrijf en naar een bijpassende financieringsvorm

Grondslag: Regeling Bijzondere Financieringen 1971, art. 3

Periode: 1971 -

Waardering: B, 1

(129)

Handeling: het, met uitzondering van de bijzondere financiering als bedoeld in art. 8, beslissen over het verlenen van bijzondere financieringen.

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 17

Periode: 1971 -

Waardering: B, 1

(137)

Handeling: het instemmen met de overboeking van de bedragen welke op een rekening als bedoeld in art. 53 zijn gecrediteerd.

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 55

Periode: 1971 -

Waardering: V - 6 jaar na verwerking boekhouding. (overeenkomstig Besluit vernietiging financiële bewijsstukken)

(138)

Handeling: het aan de Nationale Investeringsbank geven van toestemming voor een overboeking naar de desbetreffende deelnemingsrekening van de van het van het ministerie van Financiën ontvangen bedragen.

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 61

Periode: 1971 -

Waardering: V - 6 jaar na verwerking in de boekhouding

(141)

Handeling: het beslissen ten aanzien van die punten waarin de Regeling Bijzondere Financiering 1971 niet voorziet.

Grondslag: Regeling Bijzondere Financiering 1971, art. 73

Periode: 1971 -

Waardering: B, 4

Terug naar begin van de pagina