Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris-generaal Algemene Zaken

[Regeling vervallen per 01-03-2004.]
Geldend van 07-10-2000 t/m 29-02-2004

Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris-generaal Algemene Zaken

De Minister van Algemene Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2004]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. ministerie:

Ministerie van Algemene Zaken;

b. minister:

Minister van Algemene Zaken;

c. secretaris-generaal:

secretaris-generaal van het ministerie, waaronder mede begrepen de functionaris die door de secretaris-generaal schriftelijk is aangewezen om bij afwezigheid van de secretaris-generaal diens functie waar te nemen;

d. directeur algemeen beheer:

degene die is belast met het intern beheer van het ministerie;

e. dienst:

Kabinet van de Minister-President, Rijksvoorlichtingsdienst, Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Centrale Afdeling Facilitaire Zaken, Centrale Afdeling Informatie en Communicatie Technologie, Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken, Centrale Afdeling Personeel en Organisatie;

f. diensthoofd:

degene die is belast met de leiding van een dienst;

g. mandaat:

de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen;

h. volmacht:

de bevoegdheid om in naam van de minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

i. machtiging:

de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2004]

 • 1 Aan de minister blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, neergelegd in een document, gericht tot:

  • a. de Koningin;

  • b. de Raad van Ministers (van het Koninkrijk) of een daaruit gevormde onderraad of een commissie;

  • c. een minister of een staatssecretaris;

  • d. een autoriteit in binnen- of buitenland, gelijk of hoger in rang dan een minister of een staatssecretaris;

  • e. de Voorzitter van de Eerste of de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de Voorzitter van een uit en van die Kamers gevormde commissie;

  • f. de Raad van State (van het Koninkrijk);

  • g. het Presidium van de Algemene Rekenkamer, of

  • h. de Nationale Ombudsman.

 • 2 Aan de minister blijft eveneens voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van een besluit inzake een bezwaar tegen een besluit dat door de minister dan wel door de secretaris-generaal is genomen.

 • 3 Aan de minister blijft evenzo voorbehouden de bevoegdheid tot het verrichten van een andere handeling dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling ten opzichte van een van de in het eerste lid genoemden.

 • 4 Het derde lid geldt niet ten aanzien van handelingen met een louter informatief karakter ten opzichte van een van de in het eerste lid, onder f tot en met h genoemden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2004]

 • 1 Onverminderd artikel 2, wordt aan de secretaris-generaal mandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door de minister behoren te worden afgedaan.

 • 2 Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2004]

 • 1 De secretaris-generaal wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan:

  • a. de directeur algemeen beheer, of

  • b. een diensthoofd, of

  • c. een andere rechtstreeks onder hem ressorterende functionaris.

 • 2 De secretaris-generaal wordt de bevoegdheid verleend tot het geven van instructies aan een functionaris als bedoeld in het eerste lid, omtrent de mate waarin en de wijze waarop gebruik dient te worden gemaakt van het aan hem verleende ondermandaat.

 • 3 De secretaris-generaal kan bij verlening van het ondermandaat, bedoeld in het eerste lid, aan een functionaris als bedoeld in het eerst lid, toestaan dat deze vervolgens ondermandaat verleent aan een rechtstreeks onder hem ressorterende functionaris.

 • 4 De secretaris-generaal kent aan een functionaris als bedoeld in het eerste lid, bij de toepassing van het derde lid, de bevoegdheid toe nadere instructies te geven aan een rechtstreeks onder hem ressorterende functionaris, omtrent de mate waarin en de wijze waarop door deze met het hem verleende ondermandaat moet worden omgegaan.

 • 5 Besluiten van de secretaris-generaal tot verlening van het ondermandaat, bedoeld in het eerste lid, dienen ter goedkeuring aan de minister te worden voorgelegd.

 • 6 Besluiten van een functionaris, als bedoeld in het eerste lid, tot verlening van het ondermandaat, bedoeld in het derde lid, alsmede een door een functionaris, bedoeld in het eerste lid, gegeven nadere instructie als bedoeld in het vierde lid, dienen ter goedkeuring aan de secretaris-generaal te worden voorgelegd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2004]

 • 1 Onverminderd artikel 2, wordt aan de secretaris-generaal volmacht en machtiging verstrekt ten aanzien van aangelegenheden die naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door de minister behoren te worden afgedaan.

 • 2 De secretaris-generaal wordt toegestaan de aan hem verleende volmacht en machtiging aan de in artikel 4, eerste lid, genoemde functionarissen door te geven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2004]

 • 1 Het hoofd van de Centrale Afdeling Personeel en Organisatie houdt een archief (register) bij van:

  • a. de documenten waarin de beslissingen, bedoeld in de artikelen 4 en 6, tweede en derde lid, zijn vastgelegd;

  • b. de documenten waarin het werkterrein en de taken van de diensten en de daartoe behorende onderdelen zijn omschreven.

 • 2 Een bijgewerkt afschrift van het in het eerste lid genoemde register is steeds ter inzage beschikbaar bij de informatiebalie van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2004]

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling, dient te geschieden op briefpapier van het ministerie met het hoofd:

  `MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN'.

 • 2 Een document, als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door de secretaris-generaal, vermeldt aan het slot:

  `DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

  namens deze,

  DE SECRETARIS-GENERAAL,`,

  gevolgd door de handtekening en de naam van de secretaris-generaal.

 • 3 Een document, als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door de waarnemend secretaris-generaal, vermeldt aan het slot:

  `DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

  namens deze,

  DE SECRETARIS-GENERAAL, wnd.',

  gevolgd door de handtekening en de naam van de waarnemend secretaris-generaal.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 oktober 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal en de functionarissen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b en c, van dit besluit.

Den Haag, 20 september 2000

De

Minister

van Algemene Zaken,

W. Kok

Terug naar begin van de pagina