Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken

Geldend van 01-07-2002 t/m heden

Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken

Artikel I. Kabinet Minister-President

 • 1 In te stellen het Kabinet Minister-President, rechtstreeks ressorterend onder de secretaris-generaal van Algemene Zaken.

 • 2 Het Kabinet Minister-President te belasten met:

  • A. Adviseren en ondersteunen van de minister-president bij de uitvoering van de hem opgedragen taken.

  • B. Verzorgen van het secretariaat van de Raad van Ministers, alsmede de secretariaten van de onderraden en dat van het SG-beraad.

  • C. Coördinatie van aangelegenheden met betrekking tot de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Artikel II. Centrale afdeling Personeel en Organisatie

 • 1 In te stellen een centrale afdeling Personeel en Organisatie.

 • 2 De centrale afdeling Personeel en Organisatie te belasten met:

  • A. Ontwikkelen van een departementaal personeels- en organisatiebeleid.

  • B. Informeren, adviseren en ondersteunen van het hoofd van het departement op personeels- en organisatiegebied.

  • C. Informeren, adviseren en ondersteunen van de directeuren en de lagere lijnchefs bij de uitvoering van hun taak.

  • D. Het ontwikkelen van het ARBO-beleid.

  • E. Informeren, adviseren en ondersteunen van de individuele medewerkers.

Artikel III. Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken

 • 1 In te stellen een centrale afdeling Financieel-Economische Zaken.

 • 2 De centrale afdeling Financieel-Economische Zaken te belasten met de taken genoemd in het koninklijk besluit `Taak centrale directies financieel economische zaken bij de ministeries' van 19 december 1991, waaronder:

  • A. Coördinatie van de totstandkoming van de departementale begroting en de meerjarencijfers.

  • B. Zorg dragen voor een ordelijke en controleerbare financiële infrastructuur.

  • C. Toezicht op de doelmatige en rechtmatige besteding van middelen.

  • D. Verzorgen van de centrale begrotings- en financiële administratie.

  • E. Adviseren en ondersteunen m.b.t. de financieel-economische en bedrijfseconomische aspecten van de bedrijfsvoering en de beheersing van de bedrijfsprocessen.

Artikel IV. Centrale afdeling Facilitaire Zaken

 • 1 In te stellen de centrale afdeling Facilitaire Zaken.

 • 2 De centrale afdeling Facilitaire Zaken te belasten met:

  • A. Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het facilitaire beleid.

  • B. Zorgdragen voor beveiliging, vervoer en verzorging van personen, documenten en berichten.

  • C. Het aanbieden, beheren en onderhouden van adequate huisvestingsfaciliteiten (gebouwen en werkplekken).

  • D. De organisatie van de bedrijfshulpverlening.

Artikel V. Centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie

 • 1 In te stellen de centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie.

 • 2 De centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie te belasten met:

  • A. Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het informatie- en communicatietechnologiebeleid.

  • B. Het adviseren en ondersteunen van het management bij de ontwikkeling en het onderhoud van ICT-projecten.

  • C. Het beheren en onderhouden van de ICT-infrastructuur.

  • D. Het ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het informatiebeveiligingsbeleid.

  • E. Het ondersteunen van de gebruikers en het verzorgen van de kantoorautomatisering en de telefonie.

Artikel VII. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

 • 1 Het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te belasten met de ondersteuning van de raad en zijn leden bij de voorbereiding en totstandkoming van rapporten aan de regering, in welk verband de navolgende in het bijzonder zijn te noemen:

  • A. Uitvoeren van onderzoek op voor het raadswerk relevante gebieden, alsmede het begeleiden van extern onderzoek in opdracht van de raad.

  • B. Onderhouden van contacten met voor het raadswerk relevante personen in bestuur en wetenschap.

  • C. Bevorderen van de doorwerking van rapporten in zowel bestuurlijke als de wetenschappelijke sfeer.

  • D. Voorlichting en communicatie met betrekking tot de activiteiten van de raad.

Artikel VIII. Bekendmaking

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Staatscourant, de hoofden van de in I t/m VII genoemde diensten, de Bijzondere Commissie en de Ondernemingsraad.

De

Minister

van Algemene Zaken,

W. Kok

Terug naar begin van de pagina