Vaststelling periode overdracht premierechten ooien en wijziging Regeling dierlijke EG-premies

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 24-09-2000 t/m 23-01-2004

Vaststelling periode overdracht premierechten ooien en wijziging Regeling dierlijke EG-premies

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3567/1999 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen houdende toepassingsbepalingen inzake het maximumaantal premies per producent, de nationale reserve en de overdracht van premierechten waarin is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (PbEG L 362);

Gelet op Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot premieregelingen (PbEG L 281);

Gelet op de artikelen 15 en 19 van de Landbouwwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

De periode voor het melden van overgedragen premierechten voor ooien, bedoeld in artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor het jaar 2000 is het tijdvak van 25 september 2000 tot en met 6 oktober 2000.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor deze, De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina