Regeling instelling commissie Kuipers

[Regeling vervallen per 22-09-2003.]
Geldend van 22-09-2000 t/m 21-09-2003

Regeling instelling commissie Kuipers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Besluit:

Artikel 1. Defnitie

[Vervallen per 22-09-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 22-09-2003]

 • 1 Er is een commissie Kuipers, verder te noemen de commissie.

 • 2 De commissie wordt ingesteld voor de duur van drie jaar.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 22-09-2003]

 • 1 De commissie heeft tot taak, ten aanzien van de aangekondigde maatregelen op het terrein van de sociale verzekeringen ter verlichting van de administratieve lasten, dan wel nieuwe onderwerpen, die relevant zijn in het kader van administratieve lasten, op het terrein van de sociale verzekeringen, te bezien:

  • a. of het aspect administratieve lasten voldoende in de afweging is betrokken;

  • b. op welke wijze administratieve lasten kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk kunnen worden beperkt;

  • c. op welke wijze inzicht kan worden verkregen in de effecten van maatregelen op de omvang van de administratieve lasten.

 • 2 De commissie streeft niet naar een eindproduct of rapport.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 22-09-2003]

 • 1 Als leden van de commissie worden benoemd:

  • a. drs. R.IJ.M. Kuipers, tevens voorzitter;

  • b. de heer P.A. Schoormans;

  • c. mevrouw drs. K. Kuiper;

  • d. de heer drs. E. Tasma;

  • e. de heer drs. M. Kastelein;

  • f. de heer drs. E.R. Haket;

  • g. de heer mr. M.J.P.M. Kieviet;

  • h. de heer mr. drs. P. Pronk;

  • i. de heer drs. C. Kortleve.

 • 2 Als plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer drs. P.J.L. van Rintel, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid, onder b;

  • b. de heer mr. J.G.S. Warmerdam, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid, onder c;

  • c. de heer drs. C.C.H.J. Driessen, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid, onder d;

  • d. de heer drs. P. Kroon, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid, onder e;

  • e. de heer J.S. Vroon, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid, onder f;

  • f. mevrouw mr. M.L. de Vroom, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid, onder g;

  • g. de heer mr. G.N.C. Corino, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid, onder h;

  • h. de heer drs. C.M.F. Burger, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid, onder i.

 • 3 Als secretarissen van de commissie worden aangewezen de heer drs. M.H.W. Rovers en de heer drs. M. Holling.

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 22-09-2003]

 • 1 De commissie zal periodiek, te weten ongeveer één keer per twee maanden, bijeenkomen.

 • 2 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast in de vorm van een plan van aanpak.

Artikel 6. Beheer

[Vervallen per 22-09-2003]

Het beheer van de bescheiden geschiedt op overeenkomstige wijze als waarop dit bij het Ministerie van SZW plaatsvindt. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie in het archief van dit ministerie opgeborgen.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 19 september 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina