Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland

Geraadpleegd op 19-05-2022.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 144a, eerste lid, van de Algemene bijstandswet,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De bijstand, bedoeld in artikel 37 van het Bbz 2004, kan worden verleend indien de zelfstandige gedurende een periode van ten minste drie weken als gevolg van zeer dringende redenen van tijdelijke aard zijn bedrijf of beroep in het buitenland niet heeft kunnen uitoefenen en hij daarna niet over voldoende middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien.

  • 2 Voor het verlenen van bijstand wordt door tussenkomst van het hoofd van de Nederlandse diplomatieke of consulaire post van het ressort waar de zelfstandige zich bevindt een aanvraag ingediend bij de minister, die is ingericht overeenkomstig het model, dat als bijlage bij deze regeling behoort.

Artikel 3

  • 1 De bijstand omvat bijstand in de noodzakelijke kosten van het bestaan en voorzover nodig bijstand in de kosten van voortzetting van de reis of terugkeer naar Nederland.

Artikel 5

  • 2 De zelfstandige legt hiertoe binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar zijn administratie over aan de minister.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 18 september 2000

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Naar boven