Verordening aanwijzing productschappen

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 31-12-2014

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 15 september 2000 houdende aanwijzing van de productschappen die medewerking verlenen ten behoeve van de invordering van aan het Landbouwschap verschuldigde bedragen (Verordening aanwijzing productschappen)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De medewerking, in de zin van artikel 6, tweede lid, van het Besluit opheffing Landbouwschap, wordt verleend door de besturen van de volgende productschappen:

  • a. het Hoofdproductschap Akkerbouw;

  • b. het Productschap Tuinbouw;

  • c. het Productschap Pluimvee en Eieren;

  • d. het Productschap Vee en Vlees;

  • e. het Produktschap voor Zuivel.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit opheffing Landbouwschap in werking treedt. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het in de eerste volzin bedoelde tijdstip, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening aanwijzing productschappen.

Den Haag, 15 september 2000

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, d.d. 27 maart 2001, nr. AV/A&M/01/14106.

Terug naar begin van de pagina