Wet tot gemeentelijke herindeling in een deel van Twente

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-09-2002.]
Geldend van 15-09-2000 t/m heden

Wet van 13 september 2000 tot gemeentelijke herindeling in een deel van Twente

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in een deel van Twente te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven.

Ambt Delden

Stad Delden

Denekamp

Den Ham

Diepenheim

Goor

Holten

Markelo

Ootmarsum

Rijssen

Vriezenveen

Weerselo

Artikel 2

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld.

  Denekamp

  Hof van Twente

  Rijssen

  Vriezenveen

 • 2 In tabel 1 is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

  Tabel 1. Gebiedsbepaling nieuwe gemeenten

  nieuwe gemeente

  bestaande uit de op te heffen gemeenten

  Denekamp

  Denekamp

   

  Ootmarsum

   

  Weerselo

  Hof van Twente

  Ambt Delden

   

  Stad Delden

   

  Diepenheim

   

  Goor

   

  Markelo

  Rijssen

  Holten

   

  Rijssen

  Vriezenveen

  Den Ham

   

  Vriezenveen

Paragraaf 2. Grenswijzigingen van gemeenten die niet worden opgeheven

Artikel 3

De grenzen van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Wierden worden gewijzigd zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 3. Bepalingen in verband met de toepassing van de Wet algemene regels herindeling

Artikel 4

In tabel 2 zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen in verband met de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, ten aanzien van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Tabel 2. Aanwijzing op te heffen gemeenten

nieuwe gemeente

aangewezen op te heffen gemeente

Denekamp

Denekamp

Hof van Twente

Goor

Rijssen

Rijssen

Vriezenveen

Vriezenveen

Artikel 5

In tabel 3 zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen in verband met de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Tabel 3. Aanwijzing nieuwe gemeenten

aangewezen nieuwe gemeente

op te heffen gemeenten

Denekamp

Denekamp

 

Ootmarsum

 

Weerselo

Hof van Twente

Ambt Delden

 

Stad Delden

 

Diepenheim

 

Goor

 

Markelo

Rijssen

Holten

 

Rijssen

Vriezenveen

Den Ham

 

Vriezenveen

Artikel 6

Artikel 7

 • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen zijn de overeenkomstig de in artikel 4 opgenomen tabel 2 aangewezen op te heffen gemeenten belast.

 • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld.

 • 4 De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 10

Gedeputeerde staten van Overijssel kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Artikel 11

Advocaten en procureurs die kantoor houden in een gemeente die ingevolge deze wet is overgegaan naar een ander arrondissement, worden door de zorg van de betrokken griffiers ingeschreven bij de rechtbank van het nieuwe arrondissement. De procureurs blijven tot vijf jaren na de datum van herindeling tevens ingeschreven bij de rechtbank van het oude arrondissement. Artikel 61, tweede lid, tweede volzin, van de Advocatenwet blijft buiten toepassing.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 september 2000

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de veertiende september 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina