Wet tot samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-09-2002.]
Geldend van 15-09-2000 t/m heden

Wet van 13 september 2000 tot samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Sittard, Geleen en Born samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Sittard, Geleen en Born opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Sittard-Geleen ingesteld, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

De nieuwe gemeente Sittard-Geleen bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Sittard, Geleen en Born.

Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 5

Voor de nieuwe gemeente Sittard-Geleen wordt de op te heffen gemeente Sittard aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 6

Voor de op te heffen gemeenten Sittard, Geleen en Born wordt de nieuwe gemeente Sittard-Geleen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 7

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Sittard-Geleen wordt de op te heffen gemeente Sittard belast.

  • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente Sittard-Geleen die bij deze wet is ingesteld.

  • 4 De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 10

Gedeputeerde staten van Limburg kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in de artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij zenden de gecorrigeerde kaart zo spoedig mogelijk naar Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 11

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 september 2000

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de veertiende september 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Kaart behorende bij de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born

Bijlage 257104.png
Terug naar begin van de pagina