Verordening opleiding kandidaat-notarissen

Geldend van 04-08-2017 t/m heden

Verordening opleiding kandidaat-notarissen

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB,

Overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot de opleiding voor kandidaat-notarissen;

Gelet op art. 33 van de Wet op het notarisambt;

Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;

Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht;

Gelet op de adviezen van de ringen;

stelt de navolgende verordening vast:

Onderwijsprogramma

Artikel 1

Het bestuur van de KNB stelt een onderwijsreglement vast, waarin de volgende onderwerpen nader worden geregeld:

 • a. de aanvangsdata van de opleiding;

 • b. de cursusonderdelen van de opleiding;

 • c. de hoogte van het cursusgeld en het examengeld.

Examen

Artikel 2

Het bestuur van de KNB stelt een examenreglement vast, waarin de volgende onderwerpen nader worden geregeld:

 • a. de inhoud van de examens;

 • b. de wijze waarop de examens worden afgenomen;

 • c. de eisen voor de toelating tot de examens;

 • d. de personen die bevoegd zijn het examen af te nemen.

Vrijstelling

Artikel 3

 • 1 Voor bepaalde cursusonderdelen van de opleiding en voor bepaalde onderdelen van het examen kan door het bestuur van de KNB vrijstelling worden verleend.

 • 2 Het bestuur van de KNB stelt een vrijstellingenreglement vast waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van een vrijstelling nader zijn geregeld.

Cursus- en examengeld

Artikel 4

 • 1 Het door de kandidaat-notaris verschuldigde cursus- en examengeld komt ten laste van het kantoor waar de kandidaat-notaris werkzaam is.

 • 2 Er mag door de notaris geen regeling worden getroffen met de kandidaat-notaris om het cursus- en examengeld bij vertrek van het kantoor, zowel tijdens de opleiding als na voltooiing daarvan, geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

 • 3 Het bepaalde in het tweede lid geldt niet in geval een kandidaat-notaris vrijwillig vertrekt. Voor die gevallen kan een terugbetalingsregeling worden overeengekomen, mits deze schriftelijk is vastgelegd.

Slotbepalingen

Artikel 5

Alle reglementen worden vastgesteld nadat de ledenraad daarover is geraadpleegd. De reglementen worden zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennis van het ministerie van Justitie gebracht.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang 1 oktober 2000 of zoveel later als de termijn van tien dagen na publicatie in de Staatscourant als bedoeld in artikel 91 lid 2 Wet op het notarisambt is verstreken.

Utrecht, 13 september 2000

Goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie bij brief d.d. 15 september 2000, nr. 5052256/00/06.

Terug naar begin van de pagina