Besluit gegevensverstrekking geschillenbeslechting Gaswet

[Regeling vervallen per 14-07-2004.]
Geldend van 16-07-2003 t/m 13-07-2004

Besluit van 8 september 2000, houdende regels met betrekking tot de gegevensverstrekking bij geschillen over het verrichten van het transport van gas (Besluit gegevensverstrekking geschillenbeslechting Gaswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 14 juli 2000, nr. WJZ 00044450;

Gelet op artikel 19, tweede lid, van de Gaswet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 augustus 2000, nr. W10.00.0328/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 4 september 2000, nr. WJZ 00053095;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 14-07-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Gaswet;

 • b. geschil: een bij de directeur-generaal aanhangig gemaakt geschil waarop artikel 19 van de wet van toepassing is;

 • c. verzoeker: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een verzoek heeft gedaan tot het verrichten van het transport van gas en die betrokken is bij een geschil.

Artikel 2

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De verzoeker verstrekt aan de directeur-generaal de volgende gegevens:

  • a. de hoeveelheid gas waarvoor transport wordt verzocht;

  • b. de datum van aanvang van het transport en de termijn waarbinnen het transport verricht zou moeten worden;

  • c. het soort gas waarvoor transport verzocht wordt, met inbegrip van de aanduiding van de kwaliteit van het gas;

  • d. de voor het transport vereiste leidingdruk;

  • e. het volume en de regelmaat van het transport per tijdseenheid;

  • f. de bij het transport gewenste diensten, dan wel de diensten die noodzakelijkerwijs aan het transport verbonden zijn;

  • g. een beschrijving van het aanbod van het bij het geschil betrokken gastransportbedrijf tot het verrichten van het transport, dan wel ingeval geen aanbod is gedaan, van de redenen die volgens de verzoeker aan de weigering ten grondslag liggen;

  • h. de voorwaarden en tarieven van in het afgelopen jaar door de verzoeker gesloten overeenkomsten tot het verrichten van het transport van gas, dat vergelijkbaar is met het transport dat onderwerp is van het geschil;

  • i. in voorkomend geval een beschrijving van alternatieven voor het transport en de daarmee noodzakelijkerwijs verbonden diensten.

 • 2 De verzoeker geeft een verslag van de onderhandelingen met het gastransportbedrijf en met eventueel bij de onderhandelingen betrokken verwante bedrijven, waarin de data van gesprekken of correspondentie met het gastransportbedrijf en die verwante bedrijven zijn vermeld. Indien geen onderhandelingen zijn gevoerd of de onderhandelingen zijn gestaakt of opgeschort, geeft hij de redenen daarvoor aan.

 • 3 De verzoeker verstrekt een afschrift van het verzoek om transport en, voor zover mogelijk, afschriften van overeenkomsten en andere bescheiden waaruit de gegevens blijken die hij op grond van het eerste tot en met derde lid verstrekt.

Artikel 3

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 Het bij een geschil betrokken gastransportbedrijf verstrekt aan de directeur-generaal de volgende gegevens:

  • a. de inhoud van het verzoek om transport dat onderwerp is van het geschil;

  • b. een beschrijving van de wijze waarop het verzochte transport zou moeten worden verricht, met inbegrip van de daarmee noodzakelijkerwijs verbonden diensten;

  • c. de voorwaarden en tarieven waaronder het gastransportbedrijf heeft aangeboden, dan wel zou aanbieden het transport en de daarmee noodzakelijkerwijs verbonden diensten te verrichten en de grondslagen voor die voorwaarden en tarieven, dan wel ingeval het gastransportbedrijf een dergelijk aanbod niet heeft gedaan of voornemens is te doen, de redenen die aan de weigering ten grondslag liggen;

  • d. ingeval het aanbod, bedoeld in onderdeel c, afwijkt van het aanbod zoals dat aan de hand van de door het gastransportbedrijf bekendgemaakte indicatieve voorwaarden en tarieven verwacht kan worden, de redenen voor die afwijking;

  • e. de voorwaarden en tarieven van door het gastransportbedrijf in het afgelopen jaar met verwante bedrijven of met andere bedrijven gesloten overeenkomsten tot het verrichten van het transport van gas, dat vergelijkbaar is met het transport dat onderwerp is van het geschil.

 • 2 Indien naar de mening van het gastransportbedrijf alternatieven bestaan voor het transport, verstrekt het gastransportbedrijf de volgende gegevens:

  • a. een beschrijving van de andere gastransportnetten met behulp waarvan het transport zou kunnen plaatsvinden en

  • b. de namen van de gastransportbedrijven die deze gastransportnetten beheren.

 • 3 Het gastransportbedrijf geeft een verslag van de onderhandelingen met de verzoeker waarin de data van gesprekken of correspondentie met de verzoeker zijn vermeld. Indien geen onderhandelingen zijn gevoerd of de onderhandelingen zijn gestaakt of opgeschort, geeft het gastransportbedrijf de redenen daarvoor aan.

 • 4 Het gastransportbedrijf verstrekt in voorkomend geval een afschrift van het aanbod dat het de verzoeker heeft gedaan en, voor zover mogelijk, afschriften van overeenkomsten en andere bescheiden waaruit de gegevens blijken die het op grond van het eerste tot en met derde lid verstrekt.

 • 5 Ingeval voor het verrichten van het transport het gebruik van installaties van een verwant bedrijf noodzakelijk zou zijn, verstrekt het gastransportbedrijf de in het eerste, derde en vierde lid bedoelde gegevens tezamen met het verwante bedrijf of mede namens dat bedrijf.

Artikel 4

[Vervallen per 14-07-2004]

 • 1 De partij die het geschil aanhangig maakt, verstrekt de door hem op grond van dit besluit te verstrekken gegevens gelijktijdig met het verzoek aan de directeur-generaal om het geschil te beslechten.

 • 2 Een bij het geschil betrokken partij die het geschil niet aanhangig heeft gemaakt, verstrekt de door hem op grond van dit besluit te verstrekken gegevens binnen twee weken na een daartoe strekkend verzoek van de directeur-generaal.

 • 3 De directeur-generaal kan een bij het geschil betrokken partij ten hoogste twee weken uitstel verlenen voor het verstrekken van de gegevens, indien deze aannemelijk maakt dat het niet mogelijk is de gegevens tijdig te verstrekken.

Artikel 5

[Vervallen per 14-07-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 14-07-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking geschillenbeslechting Gaswet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 september 2000

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven tiende oktober 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina