Verordening PVis klachtenbehandeling

[Regeling vervallen per 23-03-2006.]
Geldend van 07-09-2000 t/m 22-03-2006

Verordening PVis klachtenbehandeling

Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, in aanmerking nemende hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, op 7 september 2000 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 23-03-2006]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  productschap

  :

  het Productschap Vis;

  voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  secretaris

  :

  secretaris van het productschap;

  adjunct-secretaris

  :

  adjunct-secretaris van het productschap;

  Awb

  :

  Algemene wet bestuursrecht;

  klacht

  :

  elke mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van het Productschap Vis als bedoeld in artikel 9:1 van de Awb, voor zover niet afkomstig van een medewerker van het productschap of van een bestuurslid van het productschap en voor zover tegen de gedraging niet de mogelijkheid van bezwaar of beroep als bedoeld in de Awb openstaat of heeft opengestaan;

  dagelijks bestuur

  :

  het dagelijks bestuur van het productschap;

Artikel 2

[Vervallen per 23-03-2006]

De correspondentie en registratie van ingediende klachten wordt verzorgd door een door de secretaris aan te wijzen jurist.

Artikel 3

[Vervallen per 23-03-2006]

 • 1 De klachten, waarvoor kan worden volstaan met een lichte afhandeling, worden door een jurist van de afdeling Visserij- en Juridische Zaken afgehandeld.

 • 2 Voor de klachten waarvoor een zware afhandeling noodzakelijk is, geschiedt het horen als bedoeld in artikel 9:10 van de Awb door of onder leiding van een jurist van de afdeling Visserij- en Juridische Zaken.

 • 3 De (adjunct-)secretaris neemt een beslissing over de afhandeling van een in het vorige lid bedoelde klacht, gehoord het advies van de betrokken jurist van de afdeling Visserij- en Juridische Zaken;

 • 4 Een klacht die betrekking heeft op de afdeling Visserij- en Juridische Zaken wordt door de (adjunct-)secretaris van het productschap behandeld.

Artikel 4

[Vervallen per 23-03-2006]

 • 1 Een klacht die betrekking heeft op de (adjunct-)secretaris en waarvoor kan worden volstaan met een lichte afhandeling, wordt door de voorzitter van het productschap afgehandeld.

 • 2 Een klacht die betrekking heeft op de (adjunct-)secretaris en waarvoor een zware afhandeling noodzakelijk is, wordt door de voorzitter tezamen met een vertegenwoordiger vanuit het dagelijks bestuur afgehandeld.

Artikel 5

[Vervallen per 23-03-2006]

Het aantal klachten en de aard hiervan worden vermeld in het jaarverslag.

Artikel 6

[Vervallen per 23-03-2006]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van vaststelling.

Namens het bestuur van het productschap,

D.J. Langstraat

voorzitter

H.G. van der Bend

secretaris

Terug naar begin van de pagina