Legesbesluit visserijdocumenten

Geldend van 12-04-2006 t/m heden

Besluit van 7 september 2000, houdende vaststelling leges visserijdocumenten (Legesbesluit visserijdocumenten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 juli 2000, no. TRCJZ/2000/9628, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 74, eerste lid, van de Visserijwet 1963;

De Raad van State gehoord (advies van 10 augustus 2000, no. W11.00.0323/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 augustus 2000, no. TRCJZ/2000/10981, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

 • 1 Indien naar aanleiding van een aanvraag een vergunning of ontheffing als bedoeld in de onderdelen a tot en met v wordt verstrekt, is de geadresseerde van het besluit voor de uitreiking van het desbe-treffende document het daarachter vermelde bedrag verschuldigd.

  a.

  vergunning voor de visserij in het zeegebied en de kustwateren met ten hoogste 2 fuiken of 30 meter hoekwant of 30 meter staand want:

  € 49,92;

  b.

  vergunning voor de visserij in het zeegebied en de kustwateren met vast vistuig, anders dan bedoeld in onderdeel a, of voor de visserij met de zegen:

  € 108,91;

  c.

  vergunning voor de visserij op mosselen in de kustwateren:

  € 72,60;

  d.

  vergunning voor de visserij op oesters in de Oosterschelde:

  € 77,14;

  e.

  vergunning voor de visserij op mosselen in de visserijzone:

  € 117,98;

  f.

  vergunning voor de visserij met sleepnetten in de kustwateren

  € 145,21;

  g.

  vergunning voor de visserij met een vissersvaartuig op kokkels in de kustwateren, met uitzondering van de Westerschelde, en de visserijzone:

  € 254,12;

  h.

  vergunning voor de visserij met een vissersvaartuig op kokkels in de Westerschelde:

  € 127,06;

  i.

  vergunning voor de visserij met een vissersvaartuig op kokkels in uitsluitend de visserijzone:

  € 149,75;

  j.

  vergunning voor de visserij met een vissersvaartuig op schelpdieren, andere dan kokkels en mosselen, in de visserijzone:

  € 145,21;

  k.

  vergunning voor de visserij zonder vissersvaartuig op kokkels in de visserijzone, het zeegebied en de kustwateren:

  € 104,37;

  l.

  vergunning voor de visserij met enig vistuig, geschikt voor het vangen van garnalen in de visserijzone, het zeegebied en de kustwateren:

  € 231,43;

  m.

  vergunning voor de uitzaai van oesters, afkomstig uit de Grevelingen:

  € 117,98;

  n.

  vergunning voor de uitzaai van oesters dan wel mosselen, afkomstig uit de Deense en Duitse Waddenzee:

  € 117,98;

  o.

  vergunning voor de uitzaai van oesters dan wel mosselen met een andere afkomst dan bedoeld in de onderdelen m en n:

  € 117,98;

  p.

  vergunning voor de visserij op het IJsselmeer:

  € 127,06;

  q.

  vergunning voor de visserij met een electrovisapparaat, die in onmiddellijke aansluiting op een soortgelijke vergunning voor hetzelfde water wordt verleend:

  € 122,52;

  r.

  vergunning voor de visserij met een electrovisapparaat, anders dan bedoeld in onderdeel q:

  € 235,97;

  s.

  ontheffing van de voorschriften betreffende de visserij in de visserijzone,het zeegebied en de kustwateren:

  € 176,97;

  t.

  ontheffing van de voorschriften betreffende de minimummaten van gevangen vis, betreffende het gebruik of het voor handen hebben van vistuigen en betreffende de wateren onderscheidenlijk de tijdvakken, waar onderscheidenlijk waarin de visserij of de verhandeling van vis is verboden:

  € 176,97;

  u.

  ontheffing van de voorschriften betreffende de visserij met een electrovisapparaat:

  € 68,07;

  v.

  ontheffing van de voorschriften betreffende de visserij op bepaalde vissoorten in bepaalde wateren, betreffende de aanwezigheid aan boord en het gebruik van vistuigen, betreffende de verwerking van vis aan boord en betreffende het maximale aantal dagen dat een vissersvaartuig in een bepaald gebied aanwezig mag zijn:

  € 306,50.

       
 • 2 Voor de uitreiking van de bescheiden, bedoeld in de onderdelen a tot en met n, is degene aan wie het document is gericht het daarachter vermelde bedrag verschuldigd:

  a.

  bewijs van inschrijving van een vissersvaartuig in het visserijregister:

  € 199,50;

  b.

  bewijs van inschrijving van een vissersvaartuig in het visserijregister na een aanpassing van de geregistreerde gegevens:

  € 199,50;

  c.

  document inzake de toekenning van een contingent van een vissoort voor een bepaald jaar:

  € 132,00;

  d.

  document inzake de wijziging van de voor een bepaald jaar toegekende contingenten tong en schol:

  € 152,50;

  e.

  document inzake de wijziging van de voor een bepaald jaar toegekende contingenten kabeljauw en wijting:

  € 164,50;

  f.

  document inzake de wijziging van het voor een bepaald jaar toegekend contingent anders dan tong, schol, kabeljauw en wijting:

  € 153,50;

  g.

  document houdende de visvergunning voor communautaire vissersvaartuigen:

  € 225,50;

  h.

  document houdende de toestemming tot de uitoefening van een bepaalde tak van de visserij met een vissersvaartuig in een bepaalde geografische zone binnen de communautaire wateren:

  € 172,50;

  i.

  document houdende vergunning voor het vissen met enig vistuig geschikt voor het vangen van garnalen (Crangon Crangon):

  € 161,50;

  j.

  document houdende toestemming tot het vissen binnen de 12-mijlszone met boomkorren met een maximale lengte van negen meter:

  € 164,50;

  k.

  document houdende toestemming voor een bepaald jaar tot het vissen binnen de 12-mijlszone met boomkorren met een lengte van meer dan negen meter:

  € 161,50;

  l.

  document inzake de wijziging van de toestemming voor een bepaald jaar tot het vissen binnen de 12-mijlszone met boomkorren met een lengte van meer dan negen meter:

  € 267,00;

  m.

  document houdende de toestemming tot de uitoefening van een bepaalde tak van de visserij met een vissersvaartuig in een bepaalde geografische zone buiten de communautaire wateren:

  € 146,00;

  n.

  document houdende de toestemming tot de uitoefening van de visserij met een vissersvaartuig in wateren van een ander land dan een lidstaat van de Europese Unie:

  € 146,00.

Artikel 3

Indien op aanvraag voor één handeling twee of meer verschillende ontheffingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen s tot en met v, worden verstrekt, is slechts terzake van de ontheffing met het hoogste vergoedingsbedrag, het vastgestelde bedrag verschuldigd.

Artikel 4

 • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  2. Onverminderd het eerste lid, is dit besluit niet van toepassing op aanvragen die zijn ingediend op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 september 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. H. Faber

Uitgegeven de achtentwintigste november 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina