Verplichting CKV2,3 en examen CKV2 in 2001 en volgende jaren

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 20-09-2000 t/m 31-07-2007

Verplichting CKV2,3 en examen CKV2 in 2001 en volgende jaren

Verplichte invoering CKV2,3

[Vervallen per 01-08-2007]

In december 1998 heb ik aangegeven voor 1 augustus 2000 bekend te zullen maken of de verplichting om CKV2,3 (en de definitieve invulling van het profiel cultuur en maatschappij) in te voeren kan ingaan per 1 augustus 2001. Daarbij heb ik aangegeven dat scholen die dat wensen, CKV2,3 op vrijwillige basis kunnen invoeren per 1 augustus 1999.

Verplichte invoering van CKV2,3 per 1 augustus 2001 blijkt niet mogelijk te zijn. Er zijn problemen geconstateerd van diverse aard: leerboeken, deskundigheid docenten, beschikbaarheid materiaal, niveau examen, relatie examen/programma, vorm van het centraal examen (namelijk met behulp van computer: cd-rom).

Het jaar van invoering moet nader bezien worden mede naar aanleiding van monitoring van het ontwikkelingstraject voor CKV2,3 in de scholen.

Examen CKV2 in 2001 en volgende jaren

[Vervallen per 01-08-2007]

De problemen leiden daarenboven tot de conclusie dat voor de scholen die al hebben gekozen voor de invoering van CKV2,3, een centraal examen een te groot risico inhoudt. Daarom wordt voor die scholen het volgende geregeld wat betreft het examen CKV2:

  • 1 Voorlopig is er geen centraal examen maar een schoolexamen. Het cijfer voor het schoolexamen CKV2 bepaalt voor 50% het eindcijfer CKV2,3. Het perspectief blijft de invoering van een verplicht vak CKV2,3 met een centraal examen op cd-rom.

  • 2 Er wordt voor de toetsing in het schoolexamen een cd-rom beschikbaargesteld, onder verantwoordelijkheid van de CEVO.

  • 3 De regeling van 24 juni 1999, waarin de onderwerpen voor het centraal examen CKV2 zijn aangewezen, blijft gelden (Uitleg, Gele katern 18a, 7 juli 1999). Het schoolexamen in een bepaald jaar heeft betrekking op de onderwerpen genoemd in deze regeling.

  • 4 De school mag zelf kiezen of van de cd-rom gebruik wordt gemaakt.

  • 5 Als de school ervoor kiest gebruik te maken van de cd-rom, mag de school zelf de normering bepalen. De CEVO schrijft wel voor hoe de score bepaald wordt (in een correctiemodel), maar de school bepaalt welk cijfer bij welke score hoort.

  • 6 Als de school ervoor kiest gebruik te maken van de cd-rom, mag de school zelf bepalen of daarnaast nog andere toetsen worden gemaakt. De school bepaalt dan zelf de weging van die toetsen en van de cd-rom toets.

  • 7 Als de school ervoor kiest gebruik te maken van de cd-rom is de school verplicht de toets af te nemen op één tijdstip (datum x, van 9.00 tot 12.00 uur), met indien nodig de mogelijkheid van een tweede zitting op dezelfde dag in de middag, onder voorwaarde dat de leerlingen die deelnemen aan de tweede zitting niet kennis kunnen nemen van de opgaven. Het tijdstip zal nog bekend worden gemaakt: het zal liggen kort voor het eerste tijdvak van het centraal examen.

  • 8 De school mag zelf kiezen of voor de cd-rom toets een herkansingsmogelijkheid wordt geboden. Er moet van worden uitgegaan dat voor een eventuele herkansing de school zelf een toets moet samenstellen.

  • 9 De ontwikkelingen worden gemonitord, waardoor informatie wordt verkregen om jaarlijks te bezien wanneer en onder welke voorwaarden een centraal examen mogelijk is.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund,

namens deze,

dr. L.S.J.M. Henkens,

directeur voortgezet onderwijs

Terug naar begin van de pagina