Mandaatverlening voor uitvoering Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences

[Regeling vervallen per 18-12-2013.]
Geldend van 13-09-2000 t/m 17-12-2013

Mandaatverlening voor uitvoering Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences

De Minister van Economische Zaken,

Gezien de schriftelijke instemming van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek d.d. 4 september 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2013]

Aan het gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen en aan het gebiedsbestuur Medische Wetenschappen van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences, alsmede machtiging tot het afdoen van alle daarop betrekking hebbende stukken.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2013]

  • 1 Aan het algemeen bestuur van NWO wordt mandaat verleend tot het nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, alsmede machtiging tot het afdoen van alle daarop betrekking hebbende stukken.

  • 2 Het algemeen bestuur van NWO wordt gemachtigd, met het recht van substitutie, namens de Minister van Economische Zaken verweer te voeren bij de behandeling door de bestuursrechter van beroepschriften ter zake van besluiten als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 september 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina