Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen district Koninklijke marechaussee Schiphol

[Regeling vervallen per 13-11-2005.]
Geldend van 21-09-2000 t/m 12-11-2005

Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen district Koninklijke marechaussee Schiphol

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-11-2005]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beheerder: de Minister van Defensie;

 • b. Commissie: de Commissie van Toezicht als bedoeld in artikel 2;

 • c. ingeslotene: een ieder die van zijn vrijheid beroofd wordt gehouden, ongeacht de titel van vrijheidsbeneming, alsmede de persoon die ten behoeve van de hulpverlening is ingesloten;

 • d. detentieplaats: elke bij het district Koninklijke marechaussee Schiphol in gebruik zijnde ruimte die wordt of kan worden gebruikt voor het insluiten van personen.

Artikel 2

[Vervallen per 13-11-2005]

 • 1 Er is een Commissie van toezicht voor de detentieplaatsen in gebruik bij het district Koninklijke marechaussee Schiphol.

 • 2 De Commissie bestaat uit ten minste vijf leden, die door de beheerder voor een periode van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen worden herbenoemd. Uit de leden wijst de beheerder een voorzitter aan.

 • 3 De beheerder wijst een ambtenaar als ambtelijk secretaris aan.

 • 4 Bij de samenstelling van de Commissie van toezicht wordt rekening gehouden met diversiteit in maatschappelijke achtergrond, kennis, deskundigheid en ervaring van de leden.

Artikel 3

[Vervallen per 13-11-2005]

 • 1 De Commissie heeft tot taak:

  • a. toezicht te houden op de huisvesting, veiligheid, verzorging en bejegening van ingeslotenen in detentieplaatsen, met inachtneming van de daarop betrekking hebbende voorschriften;

  • b. gevraagd en ongevraagd advies en inlichtingen te geven aan de beheerder omtrent aangelegenheden betreffende de detentieplaatsen;

  • c. jaarlijks een schriftelijk verslag over haar werkzaamheden en bevindingen uit te brengen.

 • 2 De Commissie stelt zich regelmatig door eigen waarneming op de hoogte van de toestand in de detentieplaatsen. Zij houdt desgewenst contact met de betrokken afdelingscommandanten, het hoofd van de Arrestanten- en passantenwacht, het Hoofd doorlaatpost, de brigadecommandanten en de districtsleiding.

 • 3 De Commissie kan voor de uitoefening van haar taken zonodig gebruik maken van tolken, waarvan de kosten ten laste komen van de beheerder.

Artikel 4

[Vervallen per 13-11-2005]

 • 1 De leden van de Commissie hebben te allen tijde toegang tot de detentieplaatsen. Dit geldt niet indien daardoor het opsporingsonderzoek of het onderzoek naar de identiteit en verblijfsstatus wordt verstoord voor plaatsen waar zulk onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt en ook niet indien een uitzetting van een vreemdeling daardoor kan worden verstoord.

 • 2 De leden van de Commissie kunnen direct en in afzondering met elke ingeslotene spreken. Het in het eerste lid, tweede volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

 • 3 De leden van de Commissie hebben het recht op inzage van alle voor de uitoefening van haar taken relevante bescheiden. Aan de leden van de Commissie worden door elke ambtenaar van de Koninklijke marechaussee desverlangd de benodigde inlichtingen verstrekt en de medewerking gegeven, die voor de vervulling van de taken van de Commissie noodzakelijk zijn.

 • 4 De leden van de Commissie worden geïnformeerd over de veiligheidsvoorschriften en dienen de op grond daarvan gegeven aanwijzingen door ambtenaren van de Koninklijke marechaussee terstond op te volgen.

 • 5 De in artikel 3, tweede lid genoemde ambtenaren brengen de voor de uitoefening van de taak van de Commissie relevante beleidsvoorschriften, uitvoeringsregels, feiten en omstandigheden ter kennis van de Commissie.

 • 6 De Commissie is bevoegd de in artikel 3, tweede lid genoemde ambtenaren uit te nodigen voor haar vergaderingen.

 • 7 De Commissie kan zich over alle aangelegenheden die verband houden met de vervulling van haar taken rechtstreeks tot de Bevelhebber der Marechaussee en de commandant van het District Koninklijke marechaussee Schiphol wenden.

 • 8 De beheerder is bevoegd de vergaderingen van de Commissie door een door hem aan te wijzen ambtenaar te doen bijwonen.

 • 9 De Bevelhebber der marechaussee voorziet de leden van de Commissie van een identiteitsbewijs, dat hen onbelemmerde toegang tot alle detentieplaatsen verschaft.

Artikel 5

[Vervallen per 13-11-2005]

Ten aanzien van klachten betreffende de detentie in de detentieplaatsen is de klachtenregeling politietaken Koninklijke marechaussee / Krijgsmacht van toepassing. De Commissie verwijst klagers naar de Klachtencommissie of leidt haar ter kennis gebrachte klachten aan die commissie door.

Artikel 6

[Vervallen per 13-11-2005]

De Commissie stelt ter uitvoering van haar taken een huishoudelijk reglement op, dat de goedkeuring van de beheerder behoeft.

Artikel 7

[Vervallen per 13-11-2005]

De beheerder kan nadere regels geven met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 13-11-2005]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 13-11-2005]

De regeling kan worden aangehaald als: 'Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen district Koninklijke marechaussee Schiphol'.

De regeling zal met bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Van die plaatsing zal mededeling worden gedaan in het Algemeen Politieblad.

`s-Gravenhage, 4 september 2000

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina